Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.30 – 17.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.30 – 17.30
El. p. dienos_centras@hotmail.com

Teisinė informacija

Jaunuolių dienos centro vizija (raison d’etre –būties tikslas): draugiškas, jaukus, saugus, pokyčiams ir naujovėms atviras dienos socialinės globos centras, puoselėjantis savo tradicijas ir kultūrą, skatinantis nuolatinę savo klientų pažangą ir tobulėjimą.

Jaunuolių dienos centro misija:

 • analizuoti ir vertinti JDC kaip integruotą valstybės socialinės sistemos dalį ir kaip unikalią savarankišką sistemą;
 • kryptingai planuoti JDC veiklą;
 • siekti racionalesnio finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo;
 • nuolat vertinti ir tobulinti JDC veiklos sritis ir tikslinti jas atsižvelgiant į poreikį, pasiekimus ir pasikeitimus;
 • kontroliuoti, kaip įgyvendinami JDC strateginiai ir operatyvieji tikslai.

Vertybės

 • Orientacija į asmenį. Svarbiausius sprendimus mūsų centre priima mūsų paslaugų gavėjai. Į asmenį orientuotas procesas apima: įsiklausymą, mąstymą kartu, dalijimąsi idėjomis ir grūzdamąjį ryšį. Kiekvienas paslaugų gavėjas skatinamas siekti savo asmeninių tikslų.
 • Atvirumas.  Tikslingai ir nuosekliai keičiame visuomenės požiūrį į proto negalios asmenį masinių informavimo priemonių ir socialinių tinklų pagalba.
 • Novatoriškumas. Esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams. Mes imamės iniciatyvos kurti naujus sprendimus. Norime ir siekiame mokytis.
 • Kokybė. Mes esame profesionalūs ir paslaugūs, nuolat tobuliname savo darbo procesus.  Laikomės aktyvios pozicijos ir teikiame lanksčius sprendimus. Sprendimus priimame atsižvelgdami į paslaugų gavėjo poreikius.
 • Profesionalumas. Dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius. Puoselėjame atvirą valdymo stilių ir įgaliojimų suteikimą darbuotojams.
 • Atsakomybė. Sprendimus priimame atsakingai, įvertindami jų poveikį Jaunuolių dienos centrui, paslaugų gavėjui, darbuotojams, partneriams, visuomenei ir aplinkai. Nežadame to, ko negalime ištesėti.
 • Komandinis darbas. Mes dirbame komandoje  ir siekiame bendrų tikslų. Tikime, kad komandinis darbas yra raktas į sėkmingą mūsų veiklą.

Strateginiai Jaunuolių dienos centro tikslai:

 • aukšta dienos socialinės globos paslaugų kokybė, atitinkanti kliento poreikius;
 • visapusiškas patalpų ir paslaugų pritaikymas klientams su žymia fizine negalia;
 • sutartinai, atsakingai ir kūrybingai dirbančios centro bendruomenės būrimas;
 • glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su panašaus tipo šalies ir užsienio centrais;
 • atvirumas visuomenei;
 • klientų fizinių ir protinių gebėjimų ugdymas;
 • darbuotojų skatinimas.

 

Pagrindinė Jaunuolių dienos centro veiklos rūšis – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, kodas 88.10.

Kitos veiklos rūšys: kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59

Jaunuolių dienos centro veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius.

Jaunuolių dienos centras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą.

Jaunuolių dienos centro steigėja – Panevėžio miesto savivaldybė (adresas: Laisvės a. 20, LT – 35200 Panevėžys).

Jaunuolių dienos centras yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga

Jaunuolių dienos centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Švietimo, Specialiojo ugdymo, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais. Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijų norminiais dokumentais, higienos normomis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Ugdome žmogų, kuris gebėtų kiek galima savarankiškiau pažinti jį supantį pasaulį, bendrauti, realizuoti save ir visapusiškai integruotis į visuomenę.