Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

Europos Solidarumo Korpuso finansuojami projektai

LT

Tarptautinė savanorystė

Projekto numeris: 2023-1-LT02-ESC51-VTJ-000145801

Vieta: Jaunuolių dienos centras (JDC), Panevėžys, Lietuva.

Trukmė: 2023/08/01 – 2025/08/01

Savanoriai atvyksta iš Austrijos, Ispanijos, Italijos

 Pagrindinė projekto tema: jaunų žmonių draugystė.

Jaunuolių dienos centre savanoriai dirbs kartu su jaunimu su intelekto negalia. Kartu leis laisvalaikį, dalyvaus įvairiose veiklose, įgyvendins iniciatyvas skatinančias visuomenę pamatyti neįgaliojo stiprybes bei keisti nuomonę į gerą pusę. Tarptautiniai savanoriai inicijuos įvairius renginius, kuriuose dalyvaus ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir miesto visuomenė. Lankysis bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, kolegijoje, su tikslu – Tarptautinės savanorystės galimybės jaunimui. Čia pristatys Europos solidarumo korpuso programą, papasakos apie savo kultūrą bei tradicijas, pasidalins savo savanoriškos veiklos istorijomis ir kartu mokysis tolerancijos mažiau galimybių turinčiam jaunuoliui.

Projekto siekis – pakviesti jaunus, motyvuotus žmones iš skirtingų Europos šalių įgyvendinti savanorystės projektą Panevėžio mieste ir tapti geriausiai draugais su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais.

Ilgalaikis projekto tikslas – pasitelkiant savanorius iš skirtingų ES šalių ir neįgalų Panevėžio miesto jaunimą, vykdyti tikslines veiklas, orientuotas į jaunų žmonių:

 • tobulėjimą,
 • toleranciją,
 • draugystės puoselėjimą,
 • iniciatyvumą,
 • mokymą ir mokymąsi kartu,
 • darbo su skaitmeniniais įrankiais vystymą,
 • galių identifikavimą ir pilnavertį jų išnaudojimą,
 • skatinimą būti atsakingam ir įsitraukti į rūpinimąsi ekologija ir tvarumu.

EN

International Volunteering

Project number: 2023-1-LT02-ESC51-VTJ-000145801

Location: Jaunuolių dienos centras (JDC), Panevėžys, Lithuania.

Duration: 08/01/2023 – 08/01/2025

Volunteers come from Austria, Spain, Turkey, etc.

The main theme of the project is the friendship of young people.

In the youth day center, volunteers will work together with mentally disabled youth. At the same time, they will spend their free time, participate in various activities, implement initiatives that encourage the public to see the strengths of the disabled and change their opinion for the better. International volunteers will initiate various events in which not only the institution’s community will participate, but also the city’s society. They will visit general education schools, gymnasiums, and colleges, aiming for International volunteering opportunities for young people. Here they will present the program of the European Solidarity Corps, tell about their culture and traditions, share stories of their volunteer activities, and learn tolerance for young people with less opportunities.

The aim of the project is to invite young, motivated people from different European countries to implement a volunteering project in the city of Panevėžys and become best friends with young people with less opportunities.

The long-term goal of the project is to carry out targeted activities focused on young people with the help of volunteers from different EU countries and disabled youth of the city of Panevėžys:

 • improvement,
 • tolerance,
 • fostering friendship,
 • initiative,
 • teaching and learning together,
 • development of work with digital tools,
 • identification of strengths and their full use,
 • encourage them to be responsible and take care of ecology and sustainability.

Projekto pavadinimas: Solidarumo kava 4

Projekto numeris: 2022-3-LT02-ESC30-SOL-000095266

Projekto trukmė: 2023/03/01– 2024/02/29

Iniciatyvinė grupė: 5 jaunuoliai, turintys intelekto negalią.

Projekto tikslas: perteikti žmonėms ne tik solidarumą kavos puodelyje, bet ir keistis turima patirtimi su kitais bei įrodyti, kad sutrikusį intelektą turintis žmogus gali ne tik mokytis, bet ir mokyti kitus, bei būti unikalus savo gebėjimais.

Projekto uždaviniai:

 • per kavos puodelį pritraukti visuomenę ir parodyti kavos komandos gebėjimų įvairovę bei unikalumą;
 • skleisti lygių galimybių idėją;
 • būti socialiai atsakingais ir skatinti kitus;
 • skleisti solidarumą ne tik kavos puodelio dėka, bet ir komunikavimu, gerosios patirties sklaida mokymusi bei mokymo pagalba;
 • aktyviai mokytis ir įgytas žinias perduoti draugams, dalintis įvairių pristatymų metu;
 • dalintis įgyta nauja patirtimi su kiekvienu bendruomenės nariu ir skatinti kitus būti solidariais bei nuolat mokytis.

Šis projektas tęstinis – mes tęsime savo draugų mintį, bet šiek tiek kitaip! Nusprendėme ne tik patys mokytis, bet ir kažko naujo išmokyti kitus. Lankysimės partnerių organizacijose ir su jais keisimės turima ir naujai įgyta patirtimi. Mes juos mokysime naujų desertų / gėrimų receptų, aptarnavimo, kaip būti geru barista ir pan.  Partneriai taip pat turės galimybę pasidalinti su mumis savo slaptais ir gardžiais desertais, savo ypatingais gebėjimais, hobi ar kitokiomis veiklomis.

Taip skanaudami kartu pasigamintą kavą ir desertus suteiksime savo susitikimams unikalumo, nuoširdžių pokalbių, mokymosi ir mokymo patirties. Mūsų miesto ir rajono jaunimas pamatys mus kitu kampu ir padės suprasti, kad mes taip pat galime mokyti ir mokytis bei būti unikaliais bendruomenės nariais.

Visuomenė pajus ir  pamatys, kad galime būti naudingi ar net tapti geriausiais draugais bei kartu nuveikti naudingų darbų.

 

Projekto eiga

LT

Tarptautinė savanorystė

Projekto numeris: 2022-1-LT02-ESC51-VTJ-000060512

Vieta – Jaunuolių dienos centras (JDC), Panevėžys, Lietuva.

Trukmė – 2022/09/01 – 2023/09/30

Savanoriai atvyksta iš trijų skirtingų šalių – Austrijos, Ispanijos, Italijos

 Pagrindinė projekto tema – įvairių šalių jaunimo laisvalaikis.

Jaunuolių dienos centre savanoriai dirbs kartu su proto negalios jaunimu. Jie kartu aiškinsis, domėsis ir nagrinės netradicinius įvairių šalių jaunimo laisvalaikio leidimo būdus. Tarptautiniai savanoriai padės jauniems žmonėms, turintiems ypatingų poreikių suprasti ir atrasti savo stiprybes ir gebėjimus, juos tobulinti bei įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, taps jų draugais bei komandos nariais.

Projekto siekis – pakviesti jaunus, motyvuotus žmones iš skirtingų Europos šalių įgyvendinti savanorystės projektą Panevėžio mieste ir keisti požiūrį į proto negalios žmones,  jų gebėjimus bei laisvalaikio leidimo galimybes.

Ilgalaikis projekto tikslas – pasitelkiant savanorius iš skirtingų ES šalių ir neįgalų Panevėžio miesto jaunimą, vykdyti tikslines veiklas, orientuotas į jaunų žmonių:

 • tobulėjimą bei naudingą laisvalaikio leidimą,
 • kritinio mąstymo formavimą ir iniciatyvumą,
 • mokymą ir mokymąsi kartu,
 • darbo su skaitmeniniais įrankiais vystymą,
 • lygiateisį dalyvavimą,
 • gebėjimų bei galių identifikavimą ir pilnavertį jų išnaudojimą,
 • įtrauktį ir įvairovę, nepaisant socialinės padėties,
 • skatinimą būti atsakingam ir įsitraukti į rūpinimąsi ekologija ir tvarumu.

Projekto metu keisime visuomenės požiūrį į socialinės atskirties jaunimo grupes, skatindami dalyvius įgyvendinti savo iniciatyvas ir projektus. Įtrauksime dalyvius į neformalų, netradiciniais būdais grįstu laisvalaikio leidimą, akcentuodami jaunimo europietiškumą ir sinergiją tarp veikiančiųjų pusių. Skatinsime dalyvius būti aktyviais, kūrybingais, atsakingais, įsitraukusiais piliečiais. Užtikrinsime, kad visos dalyvaujančios organizacijos laikytųsi savanoriškos veiklos principų ir kokybės standartų, dalinsimės procesu ir pasiektais rezultatais.


EN

International Volunteering

Project No: 2022-1-LT02-ESC51-VTJ-000060512

Location – Junuolių dienos centras (JDC), Panevėžys, Lithuania.

Duration – 2022/09/01 – 2023/09/30

Volunteers come from three different countries – Austria, Spain, Italy

The main theme of the project is the leisure activities of young people from different countries.

Volunteers will work together with young people with intellectual disabilities in a youth day center. Together they will explore, learn and investigate non-traditional leisure activities of young people from different countries. International volunteers will help young people with special needs to understand and discover their strengths and abilities, develop them, and achieve their goals, becoming their friends and team members.

The aim of the project is to invite young, motivated people from different European countries to implement a volunteering project in the city of Panevėžys and to change the attitude towards people with mental disabilities, their abilities, and opportunities for leisure time.

The long-term goal of the project is to use volunteers from different EU countries and young people with disabilities in Panevėžys to carry out targeted activities focused on young people with disabilities:

 • development and useful leisure activities,
 • critical thinking and initiative,
 • teaching and learning together,
 • development of working with digital tools,
 • Equal participation,
 • identifying and making the most of skills and capacities,
 • inclusion and diversity regardless of social background,
 • encouraging responsibility and involvement in environmental and sustainability issues.

During the project, we will change society’s attitude towards socially marginalized youth groups, encouraging participants to implement their own initiatives and projects. We will involve participants in informal, non-traditional leisure activities, emphasizing the Europeanisation of youth and the synergies between volunteers and activities of Jaunuoliu dienos centras. We will encourage participants to be active, creative, responsible, and engaged citizens. We will ensure that all participating organizations adhere to the principles and quality standards of volunteering, sharing the process and the results achieved.

Projekto pavadinimas: Solidarumo kava 3

Projekto numeris: 2021-1-LT02-ESC30-SOL-000036100

Projekto trukmė: 2021/12/20– 2022/12/19

Iniciatyvinė grupė: 5 proto negalios jaunuoliai.

Projekto tikslas: „Laužyti“ bendravimo barjerus ir mitus apie neįgalų jaunimą Solidarumo Kavos pagalba.

Projekto uždaviniai: 

 • realizuoti visas savo mintis ir idėjas;
 • mažinti socialinę atskirtį;
 • skleisti lygių galimybių idėją;
 • pozityvumą perduoti visai miesto ir Lietuvos bendruomenei;
 • aktyviai mokytis ir įgyti profesinių įgūdžių;
 • įgyti darbinių įgūdžių ir juos tobulinti, „užkrėsti“ draugus;
 • solidarumo idėją skleisti kuo didesniu mastu.

Solidarumo Kavos 3 projektu stengsimės keisti Panevėžio miesto bendruomenės ir visos Lietuvos požiūrį į asmenis, turinčius intelekto sutrikimą.

Norime parodyti, jog prie pačių paruošto kavos puodelio galime viską – nevaržomai bendrauti su kiekvienu norinčiu.

Projekto pagalba įgysime ne tik daug naujų darbinių įgūdžių, bet ir turėsime nerealią patirtį. Ši patirtis mus išmokys susitvarkyti su iššūkiais, pažinti save ir draugus komandiniame darbe, spręsti ne tik savo, bet ir visos komandos problemas, džiaugtis projekto metu atrastais dalykais bei pasiekimais, o iš klaidų – pasimokyti.

Europos Sąjungoje neįgaliųjų „pripažinimas“ vyksta žingsnis po žingsnio. Vykdant projektą Solidarumo Kava 3 norime kuo daugiau prisidėti prie šių svarbių žingsnių. Savo ruošiama kava „užkrėsime“ žmones supratimu, meile, empatija, solidarumu.

Projekto eiga

Informacija atnaujinta 2020-09-14

LT

Projekto pavadinimas – Rask savo kelią.

Vieta – Jaunuolių dienos centras (JDC), Panevėžys, Lietuva.

Trukmė – 2020-09-01 / 2022-09-01

Dalyvauja 5 skirtingos šalys.

Projekto idėja

Šis savanorystės projektas siūlo puikią galimybę mokytis, įgyvendinti idėjas, panaudoti kūrybiškumą ir pasitikėti savimi. Projekto išskirtinumas yra tas, kad jaunimas iš skirtingų Europos Sąjungos šalių atvyksta dirbti kartu su labiausiai pažeidžiama grupe – jaunais žmonėmis, turinčiais intelekto  negalią. Svarbiausia yra Europos solidarumas, mokymas ir mokymasis iš bendrų tobulėjimo momentų.

JDC savanoriai dirbs kartu su intelekto negalią turinčiu jaunimu. Jie palaikys ir padės jauniems žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių.

Ši veikla bus labai naudinga savanoriams -įgis daug naudingų žinių, kurias galės pritaikyti ateityje. Jie turės galimybę rasti sau tinkamą profesiją, įgis profesinių žinių, daugiau sužinos apie kitų šalių darbo rinką, išmoks pritaikyti teorines žinias praktikoje ir pasidalins patirtimi po projekto savo šalyje. Savanorių įgytos žinios palengvins darbo paiešką savo šalyje ar kitoje šalyje. Manome, kad šis projektas turės didelę įtaką savanorių ir neįgalių jaunų žmonių ateičiai profesinėje srityje.

Be kasdienės veiklos, savanoriai vykdys daug viešų projektų, pavyzdžiui, rengs parodas, koncertus, sporto šventes miesto bendruomenei, kurie turėtų parodyti intelekto negalią turinčio jaunimo sugebėjimus ir keisti visuomenės požiūrį. Savanoriai bendro ugdymo įstaigose organizuos specialius renginius neįgaliems jaunuoliams, kurie skleidžia savanorystės idėją ir keičia jaunuolių požiūrį į psichinės negalės bendraamžius.

Projekto eiga: #FindYourWay #EuropeanSolidarityCorps

Projekto rezultatai:

Žurnalas


EN

Project title: FIND YOUR WAY,

Location: Jaunuoliu dienos centras (JDC) Panevezys, Lithuania.

Duration: 01/09/2020 – 01/09/2022

Counties: 5 DIFFERENT COUNTRIES.

Main project idea:

Our EVS project suggesting the perfect possibility to learn, to implement ideas, to use creativity, and to get confidence. The uniqueness of the project is that young people from different European Union countries come together with the most vulnerable group -young people with mental disabilities. The most important thing is European solidarity, teaching, and learning of common professional development moments.

Volunteers at JDC will work together with mentally disabled youth. They will support and help young people who have special needs.

Volunteers will also benefit greatly from these activities. You will gain a wealth of useful knowledge for shaping your future. They will find the right profession for themselves, gain some professional knowledge, learn more about the labor market in other countries, learn how to apply theoretical knowledge in practice, and share their experience after the project in their own country. The knowledge gained by volunteers will make it easier for them to find a job in their own country or in another country. We believe that this project will have a major impact on the future of able and disabled young people in the professional area.

In addition to the daily activities, the volunteers will carry out many public projects such as organizing exhibitions, concerts, sports festivals for the town community that should show the abilities of mentally disabled youth and change public attitude. Volunteers will organize special events for non-disabled young people at general educational institutions that disseminate the idea of volunteering and to change young people’s attitudes to mental disability peers.

 

 

Projekto pavadinimas: SOLIDARUMO KAVA-2

Projekto „SOLIDARUMO KAVA 2“ iniciatyvinė grupė yra 5 proto negalios jaunuoliai. Mūsų tikslas – Puoselėti solidarumą tarp įgalaus ir neįgalaus jaunimo, kartu mėgaujantis Solidaria Kava.

 

Mes šiame projekte sau keliame tokius uždavinius:

 • įgyvendinti savo idėjas;
 • skleisti socialinės įtraukties ir lygių galimybių įdėją;
 • daryti pozityvius pokyčius vietos jaunimo bendruomenėje;
 • aktyviai mokytis ir įgyti profesinių įgūdžių;
 • Solidarumo idėja „užkrėsti“ kitus.

SOLIDARUMO KAVOS pagalba keisime miesto bendruomenės požiūrį į proto negalios žmonių gebėjimą džiaugtis paprastais dalykais ir būti išskirtinai draugiškais. Netradicinės kavinės pagalba kviesime praeivius pabendrauti su proto negalios jaunuoliais, užmegzti ryšius bei įsitikinti, kad mes galime būti įdomūs pašnekovai ir klausytojai ir kad kartu mes galime rasti bendrų temų diskusijoms.

Miesto bendruomenės įtraukimas į neįgalaus jaunimo gyvenimą padės griauti stereotipus, paskatins ir įgalins bendruomenę nuoširdžiai bendrauti ir suprasti vieniems kitus. Naujai užsimezgęs ryšys padės įgyti pasitikėjimo vieni kitais, skatins proto negalios asmenų integraciją, kuri vis dar sunkiai įgyvendinama Lietuvoje ir kuri yra viena iš svarbiausių siekiamybių Europos Sąjungoje.

Projekto trukmė: 2020/03/01 – 2021/02/28

Projekto eiga

Projekto „SOLIDARUMO KAVA“ iniciatyvinė grupė yra 5 proto negalios jaunuoliai. Mūsų tikslas – griauti stereotipus pasiūlant kavos puodelį nepažįstamajam.

Šiame projekte sau keliame tokius uždavinius:

 • įgyvendinti savo idėjas;
 • daryti pozityvius pokyčius vietos bendruomenėje;
 •  aktyviai mokytis ir įgyti naujų įgūdžių;
 • savo idėjomis „užkrėsti“ kitus.

 

SOLIDARUMO KAVOS pagalba keisime miesto bendruomenės požiūrį į proto negalios žmonių gebėjimą džiaugtis paprastais dalykais ir būti išskirtinai draugiškais. Netradicinės (mobilios) kavinės pagalba kviesime praeivius pabendrauti su proto negalios jaunuoliais, užmegzti ryšius bei įsitikinti, kad mes galime būti įdomūs pašnekovai ir klausytojai ir kad kartu mes galime rasti bendrų temų diskusijoms.

Miesto bendruomenės įtraukimas į neįgalaus jaunimo gyvenimą padės griauti stereotipus, paskatins ir įgalins bendruomenę nuoširdžiai bendrauti ir suprasti vieniems kitus. Naujai užsimezgęs ryšys padės įgyti pasitikėjimo vieni kitais, skatins proto negalios asmenų integraciją, kuri vis dar sunkiai įgyvendinama Lietuvoje ir kuri yra viena iš svarbiausių siekiamybių Europos Sąjungoje.

Projekto trukmė: 2019/03/01 – 2020/02/28

Projekto eiga

Europos Solidarumo programos finansuotas projektas „Give Me 5!“
Tai trumpalaikės savanorystės projektas mažiau galimybių turinčiam jaunimui.
Du jaunuoliai iš Ispanijos 2 mėnesius savanoriaus Jaunuolių dienos centre. Jie mokysis naujų įgūdžių, užmegs naujas pažintis ir draugystes, įgyvendins savo idėjas, padės savo likimo draugams.
Šis projektas – ilgalaikio bendradarbiavimo su Ispanų organizacija Associacio Alba, rezultatas.