Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

Teisinė informacija

Informacija atnaujinta 2024-02-29

Dėl pareigybių skaičiaus (2023)

Paslaugų kaina (2024)

Dėl teikiamų socialinių paslaugų sąrašo (2023)

Dėl vietų skaičiaus (2023)

Dėl darbo laiko (2023)

Socialines paslaugas Panevėžio mieste reglamentuojantys teisės aktai


Socialinės globos įstaigų licencijavimą ir socialinių paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai

Saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai

Civilinę saugą reglamentuojantys teisės aktai

Darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai

Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai

Dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai


Poreikio vertinimas

Seimo kontrolierių pažymos

Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

Teismo sprendimai

Valstybės kontrolierių sprendimai

Informacija atnaujinta 2022-01-12

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

• pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
• pavojaus aplinkai;
• kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
• neteisėtos veiklos finansavimo;
• neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
• neteisėtu būdu įgyto turto;
• padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
• kitų pažeidimų.

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS