Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

Korupcijos prevencija

Jaunuolių dienos centras  yra suinteresuotas, kad teikiant dienos socialinės globos paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse numatytos kyšininkavimo veikos – kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Įstaiga atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. Į įstaigą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas. Apie įvykį prašome pranešti įstaigos direktoriui arba korupcijos prevencijos komisijos nariams raštu (ant rašto ar voko nurodyti asmeniškai), elektroniniu paštu dienos_centras@hotmail.com, telefonu (8 45) 582598. Anonimiškumą garantuojame.

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Įstaiga užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos įstaigoje tikslais. Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875; Žin., 2007-09-01, Nr. 94-3779; Žin., 2008-10-09, Nr. 116-4422).

 

 

Apie korupcinio pobūdžio veikas taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai:

visą parą veikiančiu karštosios linijos tel. (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), faksu (8 5) 266 3307, elektroniniu paštu [email protected] arba pranešimą galite palikti čia)

 

PATVIRTINTA

Jaunuolių dienos centro direktoriaus

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-128

 

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Jaunuolių dienos centro korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 patvirtintas Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas. Programa skirta korupcijos prevencijai Jaunuolių dienos cente užtikrinti.
 2. Programos misija – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, kontroliuoti, kad visos lėšos būtų panaudotos kokybiškoms dienos socialinės globos paslaugoms, klientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.
 3. Programa grindžiama pasaulyje pripažintais principais: ilgalaikiškumu, nuoseklumu, prevencija, korupcijos atvejų išaiškinimu, visuomenės švietimu ir jos parama.
 4. Korupcija – mūsų įstaigos darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas taip pat darbuotojo veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas įstaigos darbuotojui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas, darant šioje dalyje nurodytas veikas.
 5. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra šios: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jei jos padarytos teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos- piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

II SKYRIUS

KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ 

 1. Bendrosios korupcijos prielaidos Jaunuolių dienos centre:
  • socialinės (santykinai maži socialinio darbo personalo atlyginimai);
  • teisinės (teisės aktų, metodikų netobulumas ar jų nebuvimas);
  • institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje);
  • specifinės prielaidos Jaunuolių dienos centro veikloje (vienpusė ar nepakankama informacija apie tiekiamas paslaugas, apie klientų teises ir galimybes, viešuosius pirkimus ir užsakymus, kt.).
 1. Veiklos funkcijos, sritys, kuriuose galimas korupcijos pasireiškimas:
  • klientų teisių ir galimybių užtikrinimas;
  • priemonių, paslaugų viešas pirkimas ar užsakymas.

 

III SKYRIUS

GALIMOS KORUPCIJOS PASEKMĖS 

 1. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius Jaunuolių dienos centre, dėl ko gali:
  • sumažėti veiklos veiksmingumas, pablogėti teikiamų paslaugų kokybė bei prieinamumas;
  • atsirasti socialinė įtampa, sumažėti klientų bei visuomenės pasitikėjimas Jaunuolių dienos centru;
  • pablogėti viešojo administravimo kokybė, atsirasti neoficiali sprendimų priėmimo sistema.

 

IV SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Korupcijos prevencija Jaunuolių dienos centre – tai galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis darbuotojams, siekiant juos atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
 2. Korupcijos prevencijos Jaunuolių dienos centre tikslas – kryptingas ir pastovus korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės Jaunuolių dienos centro darbuotojų veiklos užtikrinimas.
 3. Korupcijos prevencijos uždaviniai:
  • korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrįsta korupcijos prevencijos principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos švietimu ir parama bei teisės pažeidimų tyrimu;
  • veiksmingas korupcijos prevencijos siekimas ir bendros antikorupcinės kultūros ugdymas;
  • neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas;
  • socialinių problemų sprendimas ir visuomenės apsauga nuo atsirandančių korupcijos prielaidų;
  • kliento teisių ir laisvių gynimas;
  • įstaigos darbuotojų teisių ir laisvių gynimas ir skaidrumo užtikrinimas.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 1. Programoje numatomos šios apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonės:
  • nustatyti aiškias sprendimų priėmimo procedūras;
  • pašalinant procedūrų bei tvarkų spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai;
  • nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas;
  • užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą;
  • analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus) dėl korupcijos Jaunuolių dienos centre;
  • nustačius korupcijos prielaidas, nedelsiant imtis priemonių joms šalinti;
 • rinkti informaciją apie išaiškintus korupcijos atvejus, juos analizuoti ir paviešinti kitiems darbuotojams;
 • didinti darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulintis ar savarankiškai kelti kvalifikaciją;
 • užkirsti kelią darbuotojų piktnaudžiavimui viešųjų pirkimų srityje. Vykdant viešuosius pirkimus, tinkamai parengti tiekėjams perkamų prekių, paslaugų ar darbų technikines specifikacijas,  nepažeidžiant tiekėjų lygiagretiškumo, derinti kiekybinį ir kokybinį pasiūlymo vertinimą. VPK pirmininkas ir komisijos nariai už savo veiklą atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Komisijos nariai negali priimti sprendimų ar dalyvauti juos priimant, ar vykdyti pavedimų, kurie susiję su jų privačiais interesais;
 • užtikrinti įstaigos korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę;
 • skatinti darbuotojus pranešti apie galimas korupcijos apraiškas įstaigoje ir užtikrinti, kad jie bus apsaugoti nuo persekiojimo dėl geranoriško pranešimo apie pažeidimus;
 • didinti antikorupcinio švietimo sklaidą.

 

VII SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI 

 1. Korupcija – integralus socialinis reiškinys, taigi tam tikras kovos su ja rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
  • korupcijos prevencijos (įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais);
  • teisės pažeidimų tyrimo (ištirtų pažeidimų skaičiumi, pranešimų, skundų apie pažeidimus skaičiumi);
  • visuomenės švietimo ir paramos straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi;
  • šios veiklos rodikliu laikoma didesnė visuomenės parama, vykdant antikorupcijos priemones. 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Programoje nurodytų priemonių įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atlieka Jaunuolių dienos centro direktorius.
 2. Įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių stebėseną ir koordinavimą atlieka Jaunuolių dienos centro Antikorupcijos komisija.
 3. Programa koreguojama atsižvelgiant į poreikį, situacijos pasikeitimus ar į kontrolės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, darbuotojų pasiūlymus, sociologinių tyrimų rezultatus, anketų rezultatus ir kitą reikšmingą informaciją.
 4. Programa skelbiama Jaunuolių dienos centro interneto svetainėje.

______________

PATVIRTINTA

Jaunuolių dienos centro direktoriaus

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-128

 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS  PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonės pavadinimas Įvykdymo laikas Atsakingi asmenys
Supažindinti įstaigos darbuotojus su Korupcijos prevencijos programa Pirminis supažindinimas

Periodinis supažindinimas (1 kartą per metus)

Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Įstaigos interneto svetainėje skelbti Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą Nuolat Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Įstaigos interneto svetainėje skelbti Jaunuolių dienos centro Korupcinės Prevencijos komisijos narių duomenis ir kontaktus Nuolat Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Informacijos apie įstaigos darbuotojams pareikštus įtarimus, padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas paskelbimas įstaigos interneto svetainėje Nuolat Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Personalo mokymas korupcijos prevencijos klausimais Pagal atskirą planą,

ne rečiau kaip 1 kartą per metus

Direktorius

Korupcijos  prevencijos komisijos nariai

Rengiamų tvarkų, procedūrų, reglamentuojančių santykius, kuriuose yra galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinis vertinimas Pagal poreikį Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Jaunuolių dienos centre patvirtintų tvarkų, procedūrų tobulinimas Nuolat Direktorius

Korupcijos  prevencijos komisijos nariai

Antikorupcinių nuostatų taikymas įstaigoje, Viešųjų pirkimų komisijos veikloje bei paslaugų teikimo procedūroje Nuolat Direktorius

Korupcijos  prevencijos komisijos nariai

Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas pagal teisės aktų reikalavimus Nuolat Korupcijos prevencijos komisijos nariai

 

Viešųjų pirkimų komisija

Darbuotojų pareigų instrukcijų peržiūrėjimas ir, esant būtinybei, įtraukimas antikorupciniu požiūriu svarbių nuostatų bei teisinių atsakomybės priemonių Pagal poreikį Personalo Vadovas

 

Korupcijos  prevencijos komisijos nariai

Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas Pagal poreikį Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Gavus informaciją dėl galimų ar korupcinių veikų, skubus įstaigos vadovo informavimas teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka Pagal poreikį Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Informacijos apie įvykdytas, vykdomas korupcijos prevencijos priemones paskelbimas Pagal poreikį Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Viešas skelbimas apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą įstaigos interneto svetainėje 1 kartą per metus Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Įstaigoje, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą Pagal poreikį Korupcijos  prevencijos komisijos nariai
Įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika Nuolat Direktorius

Korupcijos  prevencijos komisijos nariai

Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių Nuolat Direktorius

Korupcijos  prevencijos komisijos nariai

 

Jaunuolių dienos centras  yra suinteresuotas, kad teikiant dienos socialinės globos paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (LR Baudžiamajame kodekse numatytos kyšininkavimo veikos – kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Įstaiga atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.
Į Įstaigą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas. Apie įvykį prašome pranešti Įstaigos direktoriui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę raštu (ant rašto ar voko nurodyti asmeniškai), elektroniniu paštu [email protected] , telefonu (8 45) 582598. Anonimiškumą garantuojame.

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Įstaiga užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos įstaigoje tikslais. Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875; Žin., 2007-09-01, Nr. 94-3779; Žin., 2008-10-09, Nr. 116-4422).

___________________________________________________________________________

 

Apie korupcinio pobūdžio veiklas taip pat galite pranešti:

Specialiųjų tyrimų tarnybai, raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ tel. (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307 arba pranešimą galite palikti šioje svetainėje http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/