Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

Erasmus+ finansuojami projektai

Informacija atnaujinta 2024-03-28


LT

Projekto pavadinimas: eVeR Safe

Projekto numeris: 2023-1-IE01-KA220-ADU-000152764

Trukmė: 2023-12-31 – 2026-06-30 (30 mėn.)

Tiklsinė grupė: 

 • autistiški asmenys;
 • specialistai, dirbantus su autistiškais asmenimis.

Projekto koordinatorius: Nacionalinis Airijos universitetas GALWAY

Projekto partneriai:

 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva)
 • ALMA (Graikija)
 • THEOFANIS (Graikija)
 • Aleksandridis KAI SIA EE (Graikija)
 • EASPD (Belgija)
 • Kypriaki Etaireia Pistopoiisis Limited (Kipras)
 • Sun for Everyone Foundation (Bulgarija)

eVeR safe projektas yra skirtas autistiškų asmenų saugumo įgūdžių lavinimui. Projekto metu bus sukurta ir pristatyta patraukli programinės įrangos sistema, kuri padės susidoroti su kasdienio gyvenimo kritinėmis situacijomis. Autistiški asmenys mokysis specialiai sukurtos virtualios realybės pagalba. Projekto dalyviai išmoks situacijos valdymo ir saugumo užtikrinimo taktikų.

Projekto tikslai:

 • sukurti mokomąją priemonę, pritaikytą autistiškų asmenų poreikiams, kuri padės išmokti reaguoti į ekstremalias situacijas beveik realiomis sąlygomis, naudojant VR technologiją;
 • sutrumpinti reakcijos laiką mokantis laikytis konkrečių procedūrų;
 • suteikti galimybę autistiškiems asmenims priimti teisingus sprendimus;
 • mokyti autistiškus asmenis priimti ir prašyti pagalbą, pasiūlyti savo pagalbą kitiems;
 • sukurti naujovišką saugos taisyklių apibūdinimo būdą, kad būtų prieinamas tikslinei grupei;
 • keisti mąstymo būdą ir įgyti daugiau supratimo bei empatijos.

Tikėtini rezultatai:

 • novatoriškos mokymo programos, kaip atpažinti ir reaguoti į ekstremalias situacijas, autistiškiems asmenims sukūrimas.;
 • mokymo medžiagos ir 3D platformos (VR ir ne VR naudotojams), kurios padės ugdyti reikiamus įgūdžius ir kompetencijas, sukūrimas;
 • 10 sertifikuotų instruktorių, organizacijų partnerių darbuotojų, apmokymas, kurie gebės naudoti projekto metu sukurtas medžiagas ir įrankius, įskaitant VR programą;
 • 40 autistiškų asmenų, kurie naudosis projekto priemonėmis, apmokymas, padedant sertifikuotiems treneriams, ir įvertins šių intervencijų rezultatus;
 • mokymų vadovo, kuris padės naudoti metodikas ir įrankius, sukūrimas.

——–

Projekto eVeR safe naujienlaikraštis Nr.1


EN

Project title: eVeR Safe

Project No: 2023-1-IE01-KA220-ADU-000152764

Duration: 01-10-2023 – 31-03-2026 (30 month)

Project coordinator:  National University of Ireland, Galway

Project partners:

 • Jaunuolių dienos centras (Lithuania)
 • ALMA (Greece)
 • THEOFANIS (Greece)
 • Aleksandridis KAI SIA EE (Greece)
 • EASPD (Belgium)
 • Kypriaki Pistopoiisis Limited (Cyprus)
 • Sun for Everyone Foundation (Bulgaria)

eVeR Safe is addressing safety skills for autistic persons. The project will design and deliver a software system, attractive to young adults, which will leverage the potential of Virtual Reality (VR) technology to help them deal with emergencies that can occur in everyday life. Through VR, autistic people will face conditions that are outside of their typical daily routine and they will learn the procedures that they will have to follow to control the unexpected situation and cope with it safely.

The main objectives:

 • create an educational tool, tailored to the needs of autistic persons, which will enable them to learn to respond to emergencies under almost real conditions, using VR technology;
 • reduce reaction time by teaching specific procedures to follow and practicing reflexes;
 • enable autistic persons to make the right choices and adopt them as routines;
 • teach autistic persons to accept help, ask for help when in need and offer their help to others;
 • create an innovative way of describing safety rules to be accessible to autistic persons;
 • change the way of thinking and acquire more understanding and empathy for people who think and act differently.

Results:

 • the development of an innovative curriculum consisting of units and learning outcomes for autistic people for identifying and responding to emergencies;
 • the development of training materials and a 3D platform (for VR and non-VR users) that will help autistic persons to develop the necessary skills and competencies as described in the learning outcomes of the curriculum;
 • training of 10 certified trainers, staff from the partner organizations that will be trained in using the materials and tools, including the VR application to support people with Autism acquiring the aforementioned skills;
 • training of 40 autistic persons that will use the project’s tools, with the help of the certified trainers, and assessment of the results of these interventions;
 • the development of a Trainer’s Manual that will help more sector experts to adopt eVeR safe methodologies and tools with more beneficiaries.

———

eVeR safe project Newsletter No.1

Informacija atnaujinta 2024-01-31


LT

Projekto pavadinimas: Išlaisvinti galimybes: įtraukus švietimas visiems besimokantiesiems

Projekto numeris: 2023-2-PL01-KA210-ADU-000181886

Trukmė: 12 mėn 2024-01-01/2024-12-31

Projekto akronimas: UP

Projekto koordinatorius: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych (Lenkija)

Projekto partneriai:

 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva)
 • NGO “Wings of Hope” (Latvija)

Projekto tikslai:

 • Didinti suaugusiųjų švietimo ir mokymo galimybių prieinamumą asmenims su negalia (fizine, sensorine ir intelekto). Tai apims įtraukaus mokymo ir mokymosi praktikos kūrimą ir įgyvendinimą bei mokymo medžiagos pritaikymą įvairių besimokančiųjų poreikiams.
 • Spręsti suaugusiųjų besimokančiųjų fizinės ir psichinės sveikatos bei gerovės klausimus, įskaitant sveikos gyvensenos ir savarankiškumo skatinimą, psichikos sveikatos ir gerovės palaikymo teikimą ir teigiamos bei palankios mokymosi aplinkos, skatinančios gerovę, kūrimą.
 • Skatinti įtraukties ir įvairovės kultūrą suaugusiųjų švietime ir mokyme, propaguojant įvairovės vertę ir svarbą sukurti įtraukią  mokymosi aplinką visiems besimokantiems.

Rezultatai:

 • Didesnis asmenų su negalia dalyvavimas suaugusiųjų švietimo ir mokymo programose.
 • Geresnė suaugusiųjų besimokančiųjų fizinė ir psichinė sveikata ir gerovė.
 • Didesnis supratimas apie įtraukimo ir įvairovės svarbą suaugusiųjų švietime ir mokyme, kad būtų sudaryta įtrauki ir palankesnė mokymosi aplinka visiems besimokantiesiems.
 • Apmokyti darbuotojai (30 asmenų) ir suaugusieji (18 asmenų) tiesioginio mobilumo srityje
 • 3 tinklalaidės (po 5-10 min.), 1 nauja mokomoji priemonė (grupės dinamikos gairės)

Šie rezultatai bus pasiekti vykdant įvairią veiklą, įskaitant suaugusiųjų švietėjų ir instruktorių mokymą ir paramą, įtraukios mokymo ir mokymosi medžiagos ir praktikos kūrimą, pagalbą asmenims su negalia, sveikos gyvensenos skatinimą ir savarankiškumo skatinimą, pozityvios bei palankios mokymosi aplinkos, vertinančios įvairovę ir įtrauktį, kūrimas.

Tikslinės grupės:

 • Suaugusieji su negalia. Siekiant padidinti suaugusiųjų švietimo ir mokymo galimybių prieinamumą ir aktualumą, gerinti įgūdžius, žinias ir galimybes įsidarbinti.
 • Suaugusiųjų švietėjai ir instruktoriai. Teikti mokymus ir paramą suaugusiųjų švietėjams ir instruktoriams, siekiant sukurti ir įgyvendinti įtraukiojo mokymo ir mokymosi praktiką, pritaikyti mokymo medžiagą, kad ji atitiktų įvairių besimokančiųjų poreikius, ir teikti tinkamą pagalbą besimokantiesiems su negalia.
 • Suaugusiųjų švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai. Bendradarbiaujant su suaugusiųjų švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, sukurti ir įgyvendinti įtraukią politiką ir praktiką.

EN

Project title:  Unlocking Potential: Inclusive Education for All Learners

Project No. 2023-2-PL01-KA210-ADU-000181886

Duration: 2024-01-01/2024-12-31 (12 months)

Project acronym: UP

Project coordinator: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych (Poland)

Project partners:

 • Jaunuolių dienos centras (Lithuania)

The project focuses on two specific topics: disabilities and physical and mental health and well-being.

The objectives:

 • Enhance the accessibility of adult education and training opportunities for individuals with disabilities, including those with physical, sensory, and intellectual disabilities. This will involve developing and implementing inclusive teaching and learning practices and adapting teaching materials to meet the needs of diverse learners.
 • Address the physical and mental health and well-being of adult learners, including promoting healthy lifestyles and self-care practices, providing mental health and well-being support, and creating a positive and supportive learning environment that fosters well-being.
 • Foster a culture of inclusion and diversity within adult education and training, promoting the value of diversity and the importance of creating an inclusive and welcoming learning environment for all learners.

The outcomes:

 • Increased participation and engagement of individuals with disabilities in adult education and training programs, leading to improved skills, knowledge, and employability improved physical and mental health and well-being of adult learners, leading to increased resilience and well-being, as well as improved learning outcomes
 • Increased awareness and understanding of the importance of inclusion and diversity within adult education and training, leading to a more inclusive and welcoming learning environment for all learners.
 • Trained staff (30 persons) and Adult Learners (18 persons) in direct mobilities
 • 3 podcasts (5-10 minutes each), 1 new educational tool (Guidelines on group dynamics)

These outcomes and results will be achieved through a range of activities, including training and support for adult educators and trainers, the development of inclusive teaching and learning materials and practices, support for learners with disabilities, the promotion of healthy lifestyles and self-care practices, and the creation of a positive and supportive learning environment that values diversity and inclusion.

The target groups:

 • Adults with disabilities: The project aims to provide support and accommodations to enable individuals with disabilities to participate in adult education and training opportunities fully.
  We aim to enhance the accessibility and relevance of adult education and training opportunities for this target group, improving skills, knowledge, and employability.
 • Adult educators and trainers: Our project aims to provide training and support for adult educators and trainers to develop and implement inclusive teaching and learning practices, adapt teaching materials to meet the needs of diverse learners, and provide appropriate support for learners with disabilities.
 • Adult education and training providers: Our project aims to work with adult education and training providers to develop and implement inclusive policies and practices.

Informacija atnaujinta 2023-12-05


LT

Projekto pavadinimas: Įtrauki žalioji akademija

Projekto numeris: 2023-1-DE02-KA220-ADU-000151789

Trukmė: 30 mėn. (2023-12-01 / 2025-05-31)

Projekto akronimas: GINA

Projekto koordinatorius: IB Südwest gGmbh für Bildung und soziale Dienste (Vokietija)

Projekto partneriai:

 • Umweltlernen in Frankfurt e.V. (Vokietija)
 • PSONI (Lenkija)
 • Sensus (Švedija)
 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva)
 • ESTIA (Graikija)
 • Gapas (Prancūzija)
 • ALMA (Graikija)
 • Cooperativa sociale Kara Bobowski (Italija)
 • Spastic Children’s Foundation of Turkey (Turkija)

Projekto tikslai:

 • Pagrindinis GINA tikslas – žmonių su intelekto negalia ir darbuotojų skatinimas veikti tvariai ir atsakingai. Abiejų, kaip lygiaverčių partnerių, mokymasis, siekiant geriau suprasti ir pereiti prie aplinkai neutralaus elgesio.
 • Bus organizuojami mokymai, skirti tikslinei grupei, siekiant įgyti kuo daugiau praktikos tvarumo tema. bendraamžių grupėms mokyti.
 • Interaktyvios, visiems prieinamos elektroninės knygos kūrimas lengvai skaitoma kalba. Joje bus nagrinėjami svarbūs aplinkosaugos aspektai ir skatinama pažinti žaliąsias temas.

Projekto veiklos:

 • El. knyga (sukurta projekto metu)
 • Tarptautinis susitikimas Graikijoje
 • Virtualus susitikimas (rezultatų vertinimas)
 • Sklaidos renginiai (el. knygos pristatymas visuomenei)
 • Galutinis projekto susitikimas Lietuvoje (El. knygos pristatymas platesnei visuomenei ir projekto įvertinimas)

Projekto rezultatai

Bus sukurta laisvai platinama, lengvai skaitoma ir lengvai suprantama tvarų elgesį skatinanti Elektroninė knyga darbuotojams ir žmonėms su negalia „Padaryk savo gyvenimą ŽALIU – kaip sužinoti apie aplinkosaugos problemas ir motyvuoti bei įkvėpti darbuotojus ir žmones su negalia darnaus vystymosi švietimui“


EN

Project title: Green INclusive Academy

Project No. 2023-1-DE02-KA220-ADU-000151789

Duration: 30 months (01-12-2023 / 31-05-2025)

Project acronym: GINA

Project coordinator: IB Südwest gGmbh für Bildung und soziale Dienste (Germany)

Project partners:

 • Umweltlernen in Frankfurt e.V. (Germany)
 • PSONI (Poland)
 • Sensus (Sweden)
 • Jaunuolių dienos centras (Lithuania)
 • ESTIA (Greece)
 • Gapas (France)
 • ALMA (Greece)
 • Cooperativa sociale Kara Bobowski (Italy)
 • Spastic Children’s Foundation of Turkey (Turkey)

The main goals of the project  GINA will be to increase the level of sustainability knowledge among people with disabilities and staff. The training of both as equal partners to gain more awareness for environmentally friendly behavior. A multiplier training to train peer groups. The production of an exciting and interactive E-Book in easy-to-read language accessible to everybody. It shall treat important environmental aspects in 6 chapters and encourage the viewers to learn about green topics.

Project activities:

 • E-book (E-Book is produced and uploaded)
 • Transnational Meeting Greece (first draft presentation)
 • Virtual meeting (evaluation of result)
 • Multiplier Event (presentation of E-Book to the public)
 • Final Transnational Meeting Lithuania (presentation of E-Book to a broader public and evaluation of the project)

Project results:

 • E-Book for staff and people with disabilities „Make your life GREEN – How to learn about environmental issues and to motivate and inspire staff and people with disabilities for education for sustainable development“

Informacija atnaujinta 2024-02-06


LT

Projekto pavadinimas: Jaunimo su negalia įgalinimas per sportinę veiklą

Projekto numeris: No. 2023-1-PL01-KA210-YOU-000160414

Trukmė: 12 mėn. (2023 09 01 – 2024 08 31)

Projekto akronimas: ETS

Projekto koordinatorius: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych (Lenkija)

Projekto partneriai:

 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva)
 • H2O-Associação de Jovens de Arrouquelas (Portugalija)
 • Association FOR YOU (Bulgarija)

Projekto tikslai:

 • suteikti galimybę jaunimui su negalia užsiimti sporto veikla ir treniruotis, taip skatinant jų fizinę ir psichinę sveikatą, gerovę ir socialinę įtrauktį;
 • gerinti darbo su jaunimu, susijusio su neįgalaus jaunimo sporto veikla, kokybę, inovacijas ir pripažinimą;
 • skatinti lygybę, nediskriminavimą ir socialinę įtrauktį, įtraukiant jaunimą su negalia į sportinę veiklą ir sukuriant palankią aplinką;
 • skatinti jaunuolių su negalia asmeninį ir socialinį vystymąsi, ugdant jų socialinius ir gyvenimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi ir savigarbą bei rengiant juos savarankiškam gyvenimui ir užimtumui.

Projekto veiklos:

 • įžanginis susitikimas Lenkijoje;
 • mokymo kursai Bulgarijoje;
 • mokymo kursai Lenkijoje;
 • mokymo kursai Lietuvoje;
 • vietos seminarai apie įtraukųjį sportą.

EN

 

Project name: Empowering Young People with Disabilities Through Sports

Project No.: 2023-1-PL01-KA210-YOU-000160414

Duration: 12 months (01/09/2023 – 31/08/2024).

Project acronym: ETS

Project coordinator: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych (Poland)

Project partners:

 • Jaunuoliu dienos centras (Lithuania)
 • H2O-Associação de Jovens de Arrouquelas (Portugal)
 • Association FOR YOU (Bulgaria)

The project’s specific objectives:

 • to provide young people with disabilities with access to sports activities and training, promoting their physical and mental health, well-being, and social inclusion;
 • to improve the quality, innovation, and recognition of youth work related to sports activities for young people with disabilities;
 • to promote equality, non-discrimination, and social inclusion by engaging young people with disabilities in sports activities and creating a supportive environment;
 • to foster the personal and social development of young people with disabilities, developing their social and life skills, self-confidence, and self-esteem, and preparing them for independent living and employment.

Project activities:

 • kick-off Meeting in Poland;
 • training Course in Bulgaria;
 • training Course in Poland;
 • training Course in Lithuania;
 • local Workshops on Inclusive Sports.

Informacija atnaujinta 2023-12-04


LT

Projekto internetinė svetainė

Projekto pavadinimas: PR.I.M.E. – įtraukios mobilumo patirties skatinimas

Projekto numeris: 2023-1-IT01-KA220-VET-000154072

Projekto trukmė: 30 mėn. (2023-10-01 / 2026-03-31)

Projekto akronimas: PR.I.M.E.

Veiksmo rūšis: Bendradarbiavimo partnerystė

Projekto koordinatorius: Cooperativa Sociale Kara Bobowski (Italija)

Projekto partneriai:

 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva)
 • PSONI (Lenkija)
 • ESTIA (Graikija)
 • CARDET (Kipras)
 • VisMedMet Association (Malta)
 • Cap Ulysse (Prancūzija)

Projekto PR.I.M.E. idėja ir poreikis kilo siekiant padaryti Erasmus+ prieinamesnį.

Projekto tikslas – generuoti partnerių organizacijų inovacijas ir tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, didinant darbuotojų kompetencijas. Įtraukiant asmenis su intelekto negalia, kursime konkrečius ir inovatyvius įrankius, didinsime darbuotojų įgūdžius valdyti aukštos kokybės profesininių, suaugusiųjų ir jaunimo sektorių mobilumo projektus. Projektas siekia skatinti didesnį asmenų su intelekto negalia dalyvavimą Erasmus+ ir Europos Solidarumo Korpuso mobilumo veiklose.

Projekto veiklos:

 • Partnerių susitikimai;
 • Mokymasis iš partnerių gerosios patirties ir mokymasis lygiaverčiu metodu;
 • Esamų informacijos analizavimas bei naujų inovatyvių įrankių kūrimas, atsižvelgiant į poreikius ir spragas, išryškėjusias iš atliktos Poreikio analizės;
 • Testavimo stadija (organizacijose ir mobilumų metu) su jaunimu su intelekto negalia, siekiant pagerinti rezultatus;
 • Rezultatų sklaida.

Projekto rezultatai:

 • Poreikio analizės ataskaita,
 • Sukurtas patarimų Vadovas,
 • Gairės ir dokumentai lengvai suprantama kalba,
 • OER (Atviras švietimo turinys) įrankiai, skirti palaikyti asmenų su intelekto negalia pasirengimą išvykimui ir jų mokymo procesą mobilumo metu,
 • Elektroninė mokymo platforma, kurioje bus visi rezultatai ir mokymo medžiagos,
 • Darbuotojų kompetencijų tobulinimas, mokantis iš įtraukių mobilumų patirčių,
 • Partnerystės bendradarbiavimo stiprinimas.

 


EN

Project website

Project title: PR.I.M.E. – PRomoting Inclusive Mobility Experiences

Project No. 2023-1-IT01-KA220-VET-000154072

Duration: 30 months. (01-10-2023 / 31-03-2026)

Project acronym: PR.I.M.E.

Project coordinator: Cooperativa Sociale Kara Bobowski (Italy)

Project partners:

 • Jaunuolių dienos centras (Lithuania)
 • PSONI (Poland)
 • ESTIA (Greece)
 • CARDET (Cyprus)
 • VisMedMet Association (Malta)
 • Cap Ulysse (France)

PR.I.M.E. arises from the desire to make Erasmus more accessible.

The goal is to generate innovation and internationalization of partner organizations by enhancing the skills of their staff and creating specific and innovative tools so that they are adequately qualified to manage high-quality mobility projects involving participants with intellectual disabilities (PWID) in VET, ADU, and YOUTH sectors.
Finally, the project aims to promote greater participation of PWID in Erasmus+ and ESC mobilities.

Project activities:

 • Face-to-face and online Project meetings,
 • ‘Sharing expertise moments’ and online trainings in a peer-to-peer approach between the partners,
 • Collection of existing materials and tips, and creation of new innovative tools to answer the needs and gaps that emerged from the ‘Need Analysis’,
 • A testing phase (locally and during a mobility Training Test) with PWID to improve the outputs,
 • Dissemination activities to share results and assure a strong impact.

Project results:

 • a “Need Analysis Report”,
 • a “Handbook” with guidelines and tips,
 • Official documents in easy language and ‘Guidelines’,
 • OERs tools to support pre-departure preparation of PWID and their learning process within a mobility experience,
 • an e-Learning platform containing all outputs and training materials,
 • development of competences of staff working to create inclusive mobility experiences,
 • strengthening the cooperation of the partnership.

Outcome

Newsletter PRIME – No. 1 (Dec. 2023)

 

Informacija atnaujinta 2023-12-12


LT

Projekto pavadinimas: IMProVE 2:0 – Profesionalios savanoriškos veiklos Europoje įtraukimo metodas

Projekto numeris.: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035109

Trukmė: 2021-11-01 / 2024-11-01

Projekto akronimas: IMProVE 2.0

Projekto partneriai:

 1. Dobrovolnické centrum, zs (Čekija)
 2. Jaunuolių dienos centras (Lietuva)
 3. Associazione Uniamoci Onlus (Italija)
 4. Gemeinsam leben und lernen in Europa eV (Vokietija)

Pagrindinis projekto tikslas suteikti žmonėms, turintiems fizinę, protinę, intelekto ir mokymosi negalią galimybę savanoriauti ir panaudoti savanorystę kaip įtraukties būdą tiek vietinėse bendruomenėse, tiek visoje visuomenėje.

Pagrindinė veikla:

 • vystyti ir išbandyti neįgaliesiems skirtas pagalbos (paramos) struktūras, norintiems savanoriauti, juos konsultuojant ir mokant bei sukuriant „Įtraukties bičiulių“sistemą;
 • savanoriškos veiklos organizavimas neįgaliesiems, vystyti ir išbandyti kokybės matavimus, taip pat konsultavimo ir mokymo priemones, kad ViOs būtų įtraukesnės ir sukurtų daugiau savanorystės galimybių neįgaliesiems bendruomenėje;
 • vystyti ir išbandyti kokybės matavimus, taip pat konsultavimo ir mokymo priemones, kad visos būtų įtraukesnės ir sukurtų daugiau savanorystės galimybių neįgaliesiems bendruomenėje;
 • vystyti ir išbandyti informacines sesijas, mokymus ir konsultavimo paslaugas neįgaliųjų tėvams ir globėjams bei institucijoms;
 • plėtoti kampanijas, skirtas pakeisti plačiosios visuomenės supratimą apie neįgaliuosius: savanoriauti gali kiekvienas – nesvarbu, kokie apribojimai – neįgalieji gali prisidėti ir aktyviai dalyvauti savo vietos bendruomenėje.

Tarptautiniai projekto susitikimai:

 • Gemeinsam leben und lernen Europa eV (Vokietija) 2022-03
 • Dobrovolnické centrum, zs (Čekija) 2022-08
 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva) 2024-11
 • Associazione Uniamoci Onlus (Italija) 2023-07
 • Dobrovolnické centrum, zs (Čekija) 2024-08

Projekto rezultatai:

 • IO1 “Išmokimas , mokymas ir parama savanoriškame darbe „Įtraukties bičiuliai”.
 • O2 Savanorius įtraukiančių programų kūrimas ir kokybiškas savanorių parengimas organizacijose (ViOs).
 • IO3 Skatinimo priemonių, mokymų ir paramos struktūros plėtra, neįgaliesiems skirtų paslaugų stiprinimas tarp globėjų ir neįgaliųjų tėvų.
 • O4 Skatinimo priemonių, mokymo ir paramos struktūros vystymas, siekiant patobulinti neįgaliųjų savanorišką veiklą.
 • IO5 Įtraukios savanorystės skatinimo priemonių kūrimas ne tik konkrečiai, bet ir plačiajai visuomenei.

Sklaidos veikla:

 • Dobrovolnické centrum, zs (Čekija) 08-2024
 • Associazione Uniamoci Onlus (Italija) 2023-09
 • Gemeinsam leben und lernen Europa eV (Vokietija) 08-2024
 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva) 2024-08

Rezultatai:

IO1 Savanorystė visiems

Pilotiniai mokymai Nr. 1 (video)

Savanorystės atradimai ir iššūkiai


EN

Project Title: IMProVE 2:0 – Inclusive Method in Professional Volunteering in Europe

Project No: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035109

Duration: 01-11-2021/ 31-10-2024

Project Acronym: IMProVE 2.0

The partners of the project:

 1. Dobrovolnické centrum, z.s. Czech Republic
 2. YOUNG MAN’S DAY CENTRE Lithuania
 3. ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS Italy
 4. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. Germany

The project’s main objective is to empower people with physical, mental, intellectual and learning disabilities to volunteer and to use volunteering an important pathway into social inclusion in their local community and society in general.

The main activities:

 • develop and pilot-test support structures for PWD wanting to volunteer by counselling and training them and setting up a system of “Inclusion buddies”.
 • Organising own volunteer activities for PWD – develop and pilot-test quality measurements as well as counselling and training measure to make ViOs more inclusive and create more volunteer opportunities for PWD on community level
 • develop and pilot-test quality measurements as well as counselling and training measure to make ViOs more inclusive and create more volunteer opportunities for PWD on community level
 • develop and pilot-test info-sessions, trainings and counselling services for parents and caretakers of and institutions for PWD s
 • developing campaigns to change the perception of the general public on PWD: everyone can volunteer – no matter what restrictions – PWD can contribute and participate actively in their local community.

Transnational project meetings:

 1. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. ( Germany) 2022-03
 2. Dobrovolnické centrum, z.s. (Czech Republic) 2022-08
 3. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS (Lithuania) 2024-11
 4. ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Italy) 2023-07
 5. Dobrovolnické centrum, z.s. (Czech Republic) 2024-08

Project Results:

IO1 “Acquisition, training and support of voluntary “Inclusion Buddies”

O2 Provision of inclusive volunteer programmes and good quality volunteer management in volunteers involving organisations (ViOs)

IO3 Development of promotion tools, trainings and support structure for enhancing in disability facilities and among caretakers and parents of PWD

O4 Development of promotion tools, training and support structure for enhancing volunteering of PWD

IO5 Development of promotion tools for inclusive volunteering to specific, but also the general public

 

Multiplier Events:

 1. Dobrovolnické centrum, z.s. (Czech Republic) 08-2024
 2. ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Italy) 09-2023
 3. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (Germany) 08-2024
 4. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS (Lithuania) 08-2024

Target Groups:

 • People with disabilities
 • Parents and caretakers of PWD
 • Institutions, workplaces, schools, and homes for PWD
 • Volunteers involving organisation
 • Volunteers
 • Professionals working in the field of disability and volunteer work
 • General public

Results:

IO1 Inclusion Buddies

IO4 Manual for Coordinators

Pilot training No. 1

Informacija atnaujinta 2024-04-29

LT

Projekto pavadinimas: RESPONSE – prevencinės priemonės kovai su smurtu prieš moteris ir mergaites su negalia dėl jų lyties.

Projekto akronimas: RESPONSE

Projekto Nr.: 101049437

Trukmė: 2022-04 / 2024-03  (24 mėn.)

Kontekstas: Europos Sąjungoje 40 milijonų neįgalių moterų patiria smurtą lyties pagrindu – fizinį, psichologinį ar virtualų.

Pagrindinės tikslinės grupės

 • Paslaugų teikėjai, tiesiogai dirbantys su merginomis ir moterimis turinčiomis negalią;
 • Kiti paslaugų teikėjai, sveikatos, socialinių paslaugų ir teismų sektorių, kurie susiduria su moterimis ir merginomis turinčiomis negalią ir tapusiomis nusikaltimų aukomis;
 • Moterys ir merginos turinčios negalią.

Projekto tikslas –  keistis žiniomis, kurti erdvę  bendram mokymuisi ir bendradarbiavimui. Projekto metu bus:

 • ES ir šalių partnerių lygmeniu  parengta situacijos analizė, kurioje bus aprašyta perspektyvi praktika, mokymosi poreikiai, pagrindiniai dalyviai ir spragos.
 • Mokymo ir informuotumo didinimo vadovas apie teisėmis grindžiamas ir į lyčių lygybę orientuotas paslaugas, skirtas spręsti smurto lyties pagrindu prieš moteris ir merginas turinčias negalią problemą. Jį sudarys mokymų modulių rinkinys, apimantis pagrindinius mokymosi rezultatus, skirtus įgalinti įvairias tikslines grupes bendradarbiauti.
 • Gebėjimų stiprinimo seminarų, kuriuose bus naudojamas mokymo ir informuotumo didinimo vadovas. Kiekvienoje šalyje partnerėje bus surengti penki seminarai, kuriuose dalyvaus visos pagrindinės tikslinės grupės kartu ir atskirai, siekiant įgyvendinti abipusio mokymosi ir bendradarbiavimo veiklą ir išbandyti mokymo ir informuotumo didinimo vadovą.
 • Internetinis atviras kursas, pritaikytas pagal Mokymo ir informuotumo didinimo vadovą.
 • Politinės rekomendacijos, kaip kurti gebėjimų stiprinimo sistemas skirtas smurto lyties pagrindu prieš moteris ir merginas turinčias negalią prevencijai.

Partneriai

 • EASPD (koordinatorius) (Belgija)
 • Plena Inclusion (Ispanija)
 • FENACERCI (Portugalija)
 • Centre de La Gabrielle (Prancūzija)
 • Hand in Hand Foundation (Vengrija)
 • Eudajmonia (Lenkija)
 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva)

Kontaktai

Giulia Bergamasco, projektų plėtros pareigūnė, [email protected]

Projekto rezultatai

Projekto informacinis pranešimas

SOTA ataskaita –rezultatai ir išvados

Pranešimas „Atsakas į smurtą lyties pagrindu“ konferencijoje Lietuvoje (video)

Presentation of gender-based violence and rights

 


EN

Project Title: RESPONSE – Responsive services to address gender-based violence against women and girls with disabilities

Project Acronym: RESPONSE

Project No:  101049437

Duration: April 2022 – March 2024

The partners of the project

 1. EASPD – EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES Belgium, Brussels
 2. CLG – Centre de la Gabrielle et Ateliers du Parc de Claye – MFPass, France, Paris
 3. FENACERCI – FEDERACAO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL COOPERATIVA FCRL, Portugal, Lisbon
 4. CONFEDERACION PLENA INCLUSION ESPANA, Spain, Madrid
 5. KEZENFOGVA OSSZEFOGAS A FOGYATEKOSOKERT ALAPITVANY, Hungary, Budapest
 6. Fundacja Eudajmonia Poland, Polkowice
 7. JDC -Youth Day Centre, Lithuania, Panevezys

The RESPONSE project proposes to bring together the different relevant actors to increase stakeholders’ knowledge and capacity about rights-based and gender-responsive services in addressing gender-based violence against WWD (women with disabilities).

Context

In the European Union, 40 million of women with disabilities are vulnerable to gender-based violence, whether in the form of physical, psychological, or virtual injuries. However, both specialized and mainstream support service providers still fail to prevent gender-based violence against these women and support them in a person-centered way.

Aims

RESPONSE – Responsive services to address gender-based violence against women with disabilities – aims at bringing together the different relevant actors to increase stakeholders’ knowledge and capacity about rights-based and gender-responsive services in addressing gender-based violence against women with disabilities.

Main target groups:

 1. Service providers for persons with disabilities
 2. Mainstream service providers, i.e. all service providers, mainly from health, social care, and judicial sectors, that can encounter women with disabilities and victims of crime
 3. Women with disabilities

Objectives

The project aims to enable the knowledge flowing from the disability sector to the victims’ rights sector and vice-versa, thus creating an ultimate space for joint learning and cooperation. The project will develop:

 • A State-of-the-art report at the EU and partner country levels will give an overview of the situation and identify promising practices, learning needs, key actors, and gaps.
 • A Training & Awareness Raising manual about rights-based and gender-responsive services to address gender-based violence of women with disabilities. It will be made up of a series of training modules covering key learning outcomes for the different target groups to be able to work together.
 • A series of capacity-building workshops, using the aforementioned manual. Five workshops will be organized in each partner country to gather all key target groups, collectively and individually, to trigger mutual learning and cooperation activities and test the Training & Awareness Raising manual.
 • A Massive Online Open Course, adapted from the Training & Awareness Raising manual.
 • Policy recommendations on how to develop enabling frameworks for the prevention of gender-based violence against women with disabilities.

Contact

Giulia Bergamasco, Project Development Officer, [email protected]

Results

RESPONSE leaflet

SOTA report

Presentation at the Conference in Lithuania (video)

Informacija atnaujinta 2023-08-21


LT

Projekto internetinė svetainė

Projekto pavadinimas: Žalioji grandis / Green chain

Projekto numeris: 2023-1-LT02-KA153-YOU-000118301

Projekto trukmė: 2023.08.01 / 2024.01.31

Projekto akronimas: Green chain

Veiksmo rūšis: Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas (KA153-YOU)

Projekto koordinatorius: Jaunuolių dienos centras

Projekto partneriai:

 • Cooperativa sociale Kara Bobowski (Italija)
 • PSONI (Lenkija)
 • Sun for everyone Foundation (Bulgarija)
 • ESTIA (Graikija)
 • Spastic Children’s Foundation of Turkey (Turkija)
 • ALMA (Graikija)
 • IB Südwest gGmbh für Bildung und soziale Dienste (Vokietija)
 • ASSOCIACIO ALBA (Ispanija)
 • Charity Association for People with Intellectual Disabilitie „Djerela“ (Ukraina)

Pagrindinis projekto tikslas: motyvuoti ir sudominti darbuotojus, dirbančius su jaunimu, turinčiu intelekto negalią, tvarumo ir
ekologijos temomis. Žalioji grandis – tai kvietimas tapti bendros idėjos tinklo nariu, kvietimas kartu ieškoti ir kurti būdus
darbui su jaunimu, turinčiu intelekto negalią, ekologiškam ir tvariam veikimui.
Pagrindinė tikslinė grupė: 9 skirtingų Europos šalių darbuotojai, dirbantys su jaunimu, turinčiu intelekto negalią.
Netiesioginė tikslinė grupė:  9 skirtingų Europos šalių jaunimas, turintis intelekto negalią ir su šia tiksline grupe dirbančios
organizacijos.

Šiandien apie ekologiją ir tvarumą kalbėti ir veikti reikia kiekvienam iš mūsų, tačiau medžiagos, priemonių ar metodologijos,
kaip šią temą pristatyti jaunimui turinčiam intelekto negalią, ypatingai trūksta. „Žalioji grandis“ – tai kvietimas pradėti judėti,
žengti pirmą žingsnį ir ieškoti būdų kaip inicijuoti pokytį bendruomenėse.

Projektas „Žalioji grandis“:

 • suburs motyvuotų darbuotojų, dirbančių su jaunimu turinčiu intelekto negalią, tinklą, kurie savo bendruomenėse
 • aktualizuos ekologijos temas ir skatins jas veikti tvariai;
 • sukurs erdvę kurti ir dalintis inovatyviomis metodikomis ir veiklomis, kurių pagalba darbuotojai, dirbantys su jaunimu,
  turinčiu intelekto negalią, gebėtų juos įtraukti į tvarių bendruomenių tinklą;
 • užmotyvuos jaunimo darbuotojus savo šalyse organizuoti ekologiškai ir tvariai veikti skatinančias akcijas ir rezultatais
  dalintis su partneriais. Įgyvendintos iniciatyvos ir rezultatai – tai motyvacija kitiems dalyviams burtis ir jungtis į „Žaliąją
  grandį“ tęsiant šias veiklas savose organizacijose.

Po projekto susitikimo, kiekvienas dalyvis įgyvendins bent po 1 iniciatyvą, skatinančia jaunimą, turintį intelekto negalią,
organizaciją ir vietos bendruomenes veikti tvariai, atsižvelgiant į ekologijos principus. Kiekybine prasme tikimasi 18
iniciatyvų, kurios taptų puikiu pavyzdžiu kitiems jaunimo darbuotojams. Tikimasi, kad iniciatyvos bus kokybiškos ir
paveikios. Visos iniciatyvos bus viešinamos projekto internetinėje svetainėje, taip suburiant ir motyvuojant „Žaliosios
grandies“ tinklo bendruomenę ir pritraukiant naujų narių.


EN

Project website

Project title: Green chain

Project No. 2023-1-LT02-KA153-YOU-000118301

Duration: 2023.08.01 / 2024.01.31

Project acronym: Green chain

Project coordinator: Jaunuolių dienos centras

Project partners:

 • Cooperativa sociale Kara Bobowski (Italy)
 • PSONI (Poland)
 • Sun for everyone Foundation (Bulgaria)
 • ESTIA (Greece)
 • Spastic Children’s Foundation of Turkey (Turkey)
 • ALMA (Greece)
 • IB Südwest gGmbh für Bildung und soziale Dienste (Germany)
 • ASSOCIACIO ALBA (Spain)
 • Charity Association for People with Intellectual Disabilitie „Djerela“ (Ukraine)

The aim of the project: motivate and engage staff working with young people with intellectual disabilities (PWD) to focus
on sustainability and ecology. The „Green Chain“ project is an invitation to become a member of a network of common
ideas, and an invitation to research and develop common international ways of working with PWD (people with disabilities)
in an environmentally friendly and sustainable way.
The main target group – is staff working with young people with intellectual disabilities in 9 different European countries.
The indirect target group – is young people with intellectual disabilities from 9 different European countries and organizations
working with this target group.

Today, ecology and sustainability are the most important topics, however, there is a big lack of materials, tools, or
methodologies to introduce this topic to people with intellectual disabilities. „Green Chain“ is an incentive to take the first
step and look for ways to initiate changes in the community of young people with disabilities.
We hope that the Green Chain Project will:

 • create a network of motivated youth workers who will raise the awareness of their communities about ecological problems and encourage them to act sustainably;
 • create a space to create and share innovative methodologies and activities that will allow young PWDs to become part of a
  network of sustainable communities;
 • motivate youth workers in their countries to organize ecological and sustainable actions and share results with partners
  and wider. We hope that the Green Chain initiatives and results will motivate other shareholders to join the „Green Chain“ by
  continuing this activity in their organizations.

Youth workers from 9 different countries will do two days of intensive and targeted learning together. They will learn from
each other, share best practices, generate ideas, and collaborate to plan future initiatives.
After the project meeting, each participant will implement at least 1 initiative to encourage PWD, organizations, and local
communities to act in a sustainable way, considering ecological principles. In quantitative terms, 18 initiatives are expected,
which will serve as a good example for other youth workers. The initiatives are expected to be of high quality and wide
impact. All initiatives will be publicized on the project website, thus bringing together, and motivating the „Green Chain“
network community and attract new members.

Informacija atnaujinta 2024-02-08


LT

Projekto tinklapis

Projekto pavadinimas: Statykime tiltus jaunimo įgalinimui

Projekto trukmė: 2022/04/01-2024/02/01

Projekto akronimas: Bb

Projekto partneriai:

 • Rumunija (projekto koordinatoriai)
 • Belgija
 • Lenkija
 • Slovėnija
 • Lietuva

Pagrindinis projekto tikslas:

Pasitelkiant tarptautinių partnerių gerąją patirtį, pagerinti dienos centrų jaunimui veiklą, jos rezultatus ir padidinti užimtumą savo šalyse.

Mobilumo vizitai:

 • Rumunija 2022/05/17-21
 • Belgija 2022/10/18-21
 • Slovėnija 2022/12/14-17
 • Lenkija 2023/04/17-23
 • Lietuva 2023/05/23-26
 • Rumunija 2023/09/19-22
 • Rumunija 2024/01

Projekto rezultatai:

Bus sukurta mobili programėlė (APP), skirta asmenims, dirbantiems su mažiau galimybių turinčiu jaunimu, siekiant produktyviai, novatoriškai ir įtraukiai dirbti.

Sklaidos renginiai:

Konferencija, kurios metu bus pristatyti projekto rezultatai.


EN

Project website

Project title: „Build Bridges for youth empowerment“

Project no. 2021-2RO01-KA210-YOU-000048601

Duration: 2022/04 / 01-2024 / 02/01

Project acronym: Bb

Project partners:

 • Romania (coordinator)
 • Belgium (partner)
 • Poland (partner)
 • Slovenia (partner)
 • Lithuania (partner)

The main goals of the project:

The project aims to improve the activities and employment of MGT youth day care centers in their countries by drawing on good practice from international partners.

Mobility visits:

 • Romania 20/05 / 17-21
 • Belgium 20/10 / 18-21
 • Slovenia 20/12 / 14-17
 • Poland 04/27/2017 – 17-23
 • Lithuania 05/23/23-26
 • Romania 1923/09 / 19-22
 • Romania 2024/01

Project results:

Apps for youth workers to work productively, innovatively, and inclusive with MGT youth.

ACTIVITY-1..-Building-bridges-LITHUANIA

Dissemination events:

A conference during which the results of the project will be presented.

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Projekto tinklapis

Projekto pavadinimas: Socialinės įtraukties agentai

Projekto numeris: 2021-2-LT01KA122-ADU-000041680

Trukmė: 2022/03/01-2023/08/31

Projekto akronimas: Sia

Projekto partneriai:

 • As styrktarfelag (Islandija)
 • Association of Parents and Friends of People with Autism in Rethymno (Graikija, Kreta)
 • Associacioalba (Ispanija)
 • Center za izobrazevanje, rehabilitacio in usposabljanje Vipava (Slovėnija)
 • Associacio Vo’arte (Portugalija)
 • IB (Vokietija)
 • Estia (Graikija)
 • Sensus Stockholm-Gotland (Švedija)
 • Centre de la Gabrielle (Prancūzija)
 • A Ruota Libera (Italija)

Pagrindiniai projekto tikslai:

Projektu bus siekiama aplankyti 10 Europos Sąjungos šalių socialines įstaigas, dirbančias su sutrikusio intelekto asmenimis, bei susipažinti su tose šalyse veikiančiais sutrikusio intelekto asmenų įdarbinimo ir savarankiško gyvenimo modeliais.

Pagrindinės veiklos:

Tikslinės Jaunuolių dienos centro socialinių darbuotojų ir asmenų su negalia grupės vyks į skirtingas Europos Sąjungos šalis susipažinti su tose šalyse veikiančiais proto negalios asmenų įdarbinimo modeliais. Mobilumo metu aplankys įstaigas, dirbančias neįgaliųjų įdarbinimo srityje, domėsis gerosios patirties pavyzdžiais, mokysis iš kolegų.

Planuojama 10 grupinių suaugusiųjų besimokančiųjų mobilumų į skirtingas Europos Sąjungos įstaigas.

Projekto rezultatai:

Pagrindinis projekto rezultatas – projekto dalyvių parengta gerosios patirties proto negalios asmenų įgalinimo ir įdarbinimo studija.

Rezultatas bus pasiektas:

– jeigu Jaunimo dienos centre bus sėkmingai pritaikyti 3 gerosios praktikos modeliai

– jei intelekto negalią turinčių asmenų įgalinimo ir įdarbinimo gerosios praktikos studija bus pasidalinta su 15 socialinės paskirties institucijų Lietuvoje ir 10 socialinės politikos formuotojų.

Sklaidos renginiai:

Konferencija, kurios metu pristatysime surinktą apibendrintą informaciją ir gerąsias patirtis.


EN

Project Website

Project title: The agents of social inclusion

Project No.  2021-2-LT01KA122-ADU-000041680

Duration: 01/03/2022 to 31/08/2023

Project acronym: Sia

The partners of the project:

 • As styrktarfelag (Iceland)
 • Associacioalba (Spain)
 • Rethymno (Crete)
 • Center za izobrazevanje, rehabilitacio in usposabljanje Vipava (Slovenia)
 • Associacio Vo’arte (Portugal)
 • IB (Germany)
 • Estia (Greece)
 • Centre de la Gabrielle (France)
 • Sensus Stokholm-Gotland (Sweden)
 • VolontaRomagna OdV (Italy)

The main goals of the project:

The project will aim to visit social institutions working with people with intellectual disabilities in the countries of the European Union and to get acquainted with the employment models of people with intellectual disabilities .

Main activity:

The target groups of the Youth Day Centre’s social workers and people with disabilities will travel to different countries of the European Union to learn about the employment patterns of people with intellectual disabilities. During the mobility, they will visit institutions working in the field of employment of the disabled, will be interested in examples of good practice, and will learn from colleagues.

10 group mobility of adult learners to different institutions of the European Union is planned.

Each group will consist of two learners with intellectual disabilities, one social worker and one accompanying social worker. A total of 30 learners.

Project results:

The main result of the project is a good practice developed by the project participants for the empowerment of people with intellectual disabilities and recruitment studio.

The result will be achieved:

– if 3 models of good practice are successfully applied in the Youth Day Center

– if the study of good practice for the empowerment and employment of persons with intellectual disabilities will be shared with 15 social institutions in Lithuania and 10 social policymakers.

Dissemination:

A national conference to share good practices from the project.

Informacija atnaujinta 2023-11-08


LT

Projekto pavadinimas: SENtor – keitimasis patirtimi ir praktika mokant specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčius vaikus.

Projekto akronimas: SENtor

Projekto numeris: 2021-1-HU01-KA210-SCH-000032368

Trukmė: 2022-01-03 – 2024-01-03

Projekto partneriai:

 1. ReSuli, a Megújuló Oktatásért Alapítvány, Vengrija
 2. Jaunuolių dienos centras, Lietuva
 3. Colegiul National Aprily, Lajos, Rumunija

Trumpalaikiai tikslai:

 • pagalba gerinant švietimo kokybę, mokantis iš tarptautinių partnerių patirčių.
 • mentorystės paramos tinklo sukūrimas ir išbandymas; pirmųjų ekspertų mokymas, siekiant sumažinti švietimo spragas; tarpininkavimas tarp mokyklų sistemų, šeimų ir konsultantų.
 • taikant SUP metodus, tiesioginių ir netiesioginių tikslinių grupių pedagoginių kompetencijų tobulinimas.

Tarpiniai uždaviniai:

 • didėjanti SUP mokinių motyvacija, užtikrinama sėkmingesnė mokymosi pažanga, pasiekiami efektyvesni rezultatai, kurie matomi ir mokyklos vertinimo sistemoje.
 • užtikrinti patikimus mokinių socialinius ryšius, jų saugumui užtikrinti.
 • sukurti veiksmingą, tiesioginę pagalbą SUP šeimoms, turinčioms mažai žinių taikant motyvacijos kėlimo, elgesio problemų sprendimų metodikas. Taikyti išsamias rekomendacijas dėl reikalavimų mokymo programos rezultatams.
 • sumažinti mokytojų, turinčių didelį formaliojo ugdymo krūvį, užduotis ir atsakomybę.
 • mentorystės programos sklaida per bandomuosius mokymus platesniame švietimo kontekste.

Ilgalaikiai tikslai:

 • mažinti ir šalinti individualių poreikių turinčių vaikų švietimo spragas, atsižvelgiant į visus ugdymo procese dalyvaujančius dalyvius bei taikant tinkamą metodiką šiems tikslams pasiekti.
 • keisti visuomenės supratimą, kad švietimas yra tėvų, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas, mokymasis gerbti, atsižvelgti į visus šiuos dalyvius ir įtraukti juos į ugdymo etapus.
 • ugdyti supratimą, kad mokymosi pažanga yra asmeninis interesas, derinamas su individualiomis savybėmis, besitęsiantis iki pat mūsų gyvenimo pabaigos. Jo tikslas – įgyti ateičiai reikalingų įgūdžių.
 • padėti mokiniams išmokti metodus, pritaikytus bet kokiam mokymosi turiniui, įgyti pagrindines kompetencijas, naudingas asmeniniam tobulėjimui ir įsidarbinimui.

Pagrindinės veiklos:

 • I sesija. Problemų identifikavimas
 • II sesija. Tėvų veiklos patirtys
 • III sesija. Mentorystės ir SUP metodai
 • IV sesija. Dizaino kūrimas – kaip išmoktus metodus įtraukti į formalųjį ugdymą?

Tarptautiniai projekto susitikimai:

 • Tarptautinis susitikimas Vengrijoje 2022-02-18/21
 • Baigiamasis tarptautinis susitikimas Lietuvoje 2023-10-23/26

Projekto rezultatai:

 • 4 teorinės sesijos, kurias lydi 4 pilotiniai mokymai.
 • apmokyti treneriai iš mažiausiai 12 organizacijų. Pedagoginių kompetencijų tobulinimas SUP metodais.
 • sukurta ir išbandyta mentorystės paslaugų sistema SUP.
 • sukurtos mokymų temos, mokymų turinys, mokomoji medžiaga ir informacija.
 • sukurtas mokymų vadovas.

Mokymo ir mokymosi veikla

Mokymosi ir mokymo veikla, I sesija, Lietuva 2022-05-16 – 2022-05-23

Mokymosi ir mokymo veikla, II sesija, Vengrija 2022-09-05 – 2022-12-09

Mokymosi ir mokymo veikla, III sesija, Rumunija 2023-02-06 – 2023-02-13

Mokymosi ir mokymo veikla, IV sesija, Rumunija 2023-08-21 to 2023-08-28

Daugiau informacijos

Projekto rezultatai:

PAŽANGOS ATASKAITOS VERTINIMAS

Mokymų vadovas: Patarimai specialistams ir šeimai, ugdantiems asmenis, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (remiantis šeimų, auginančių vaikus, turinčius SUP, patirtimi)

Mokymų vadovas: Patarimai specialistams ir šeimai, ugdantiems asmenis, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (remiantis specialistų, dirbančių su vaikais, turinčiais SUP, patirtimi)

Mokymų vadovas: Patarimai specialistams ir šeimai, ugdantiems asmenis, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (remiantis vaikų, besimokančiųjų su vaikais, turinčiais SUP, patirtimi)

Mokymų vadovo kūrimas su specialistais, dirbančiais su asmenimis, turinčiais negalią (video)

Mokymų vadovo kūrimas su tėvais, auginančiais vaikus, turinčius negalią (video) 

Mokymosi vadovo kūrimas su vaikais, besimokančiais įtraukiajame ugdyme (video)


EN

Project Title: SENtor – Exchanging Experiences and Practices in Mentoring SEN Children

Project Acronym: SENtor

Project No. 2015-1-HU02-KA205-000867

Periode: 03-01-2022 – 03-01-2024

The partners of the project:

 1. ReSuli, a Megújuló Oktatásért Alapítvány Hungary
 2. Jaunuolių dienos centras Lithuania
 3. Colegiul National Aprily Lajos Romania

SHORT-TERM GOALS:

 • Improving the quality of educational support with changing experiences and best practices on an international level.
 • Designing and testing a mentoring support network model and training its first experts to alleviate capacity gaps in public education and mediate between school systems, families, and counselors.
 • Improving pedagogical competencies of direct and indirect target groups with SEN methods.

 INTERMEDIATE GOALS:

 • Increasing SEN students’ motivation with providing more successful learning progress, reaching more effective results which are also visible in the school evaluation system.
 • Providing reliable social contacts around them, making them feel safe.
 • Establishing effective, direct help for SEN families with grassroots contacts, adaptable methodologies of motivation raising, behavioral problems, and a comprehensive guideline about their curricular output requirements.
 • Decreasing the tasks and responsibilities of overwhelmed teachers’ in formal education.
 • Disseminating the mentoring program via pilot training in a wider educational context.

LONG-TERM GOALS:

 • Filling the expired gap of an up-to-date educational practice tailored to individual needs, considering all relevant participants of the educational process, using the relevant methodology for reaching these aims.
 • Making an understanding also in the major society of that education is a sort of cooperation between parents, teachers, and pupils, learning to respect, consider and involve all of these participants into the phases of the educational service.
 • Raising an understanding that the learning progress is an own personal interest, matched with individual attributes, lasting till the end of our lives. Its purpose is to gain adequate skills for further future benefits.
 • Helping students to learn methods adaptable for any kind of learning content, acquiring basic competencies useful for their personal development and employability.

The main activities:

 • Session I. Problem Field Specification
 • Session II. Examples of Parent Activism
 • Session III. Mentoring Techniques and SEN Approaches
 • Session IV. Design – How to Embed the Learnt Techniques to Formal Education?

 

Transnational project meetings:

 • Kick-off Transnational Meeting Hungary 01/02/2022 – 04/02/2022
 • Final Transnational Meeting Lithuania 23/10/2023 – 26/10/2023

Project Results:

 • 4 theoretical sessions accompanied by 4 learning-teaching activities and further pilot training.
 • Trained coaches from min. 12 organizations. Improving pedagogical competencies with SEN methods. *Designed and tested mentoring service system for SEN.
 • Published training topics, training contents, study materials, and information.
 • A handbook presenting project results

Learning, Teaching, Training Activities

Learning-Teaching Activity Attached to Session I. Lithuania  16/05/2022 – 23/05/2022

Learning-Teaching Activity Attached to Session II Hungary 05/09/2022 – 12/09/2022

Learning-Teaching Activity Attached to Session III. Romania 06/02/2023 – 13/02/2023

Learning-Teaching Activity Attached to Session IV. Romania 21/08/2023 – 28/08/2023

More about the project

Project results:

Handbook: Advice for professionals and families educating people with special educational needs (SEN) (according to the experience of specialists)

Handbook: Advice for professionals and families educating people with special educational needs (SEN) (according to the families’ experience)

Handbook: Advice for professionals and families educating people with special educational needs (SEN) (according to the kids’ experience)

Development of a training manual with professionals working with persons with disabilities (video)

Development of a training manual with parents raising children with disabilities (video) 

Developing a learning guide with children in inclusive education (video)

Summary of meetings between professionals and families educating children with special educational needs

SENtor SWOT publication

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Projekto pavadinimas: Vizualus menas socialinei kaitai

Projekto numeris: 2021-1-ES01-KA210-ADU-000034224

Trukmė: 2021-11-01 – 2023-11-01

Projekto akronimas: SCENEGROWTH

Projekto partneriai:

 • AD HOC Gestion Cultural S.L.(Ispanija)
 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva)
 • Koinvnikh Synetairistikh Epixeirhsh Pramata Kai Uamata (Graikija)

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • Suteikti kultūros ir sceninio meno organizacijoms naują darbo metodiką, kurią jos galėtų diegti savo komandose, siekdamos bendrų įsipareigojimo ir piliečių dalyvavimo vertybių.
 • Rengti kultūros ir sceninio meno sektoriaus specialistus, dirbančius su socialinės atskirties gresiančiais asmenimis, turinčius įrankius, kompetencijas ir skaitmeninius įgūdžius, reikalingus savo darbui atlikti, įsipareigojant sąžiningesnės ir teisingesnės visuomenės kūrimui.
 • Sukurti regioninį, nacionalinį ir tarptautinį tinklą su kūrybinėje, kultūrinėje ir socialinėje srityse dirbančiomis organizacijomis, siekiant integruoti ir sujungti tų pačių problemų turinčius specialistus bei prisidėti prie socialinės atskirties rizikos žmonių įtraukimo ir įsidarbinimo idėjų.
 • Skatinti visapusišką ir aktyvų piliečių dalyvavimą kultūros renginiuose ir vertinti vaizdinių menų kultūros paveldą kaip visuomenės transformacijos įrankį.

Pagrindinė veikla:

 • Mokymosi ir metodikų sudarymas. Bandomųjų kursų kūrimas kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje.
 • Parengti 12 mokymosi įrašų (4 vienai dalyvaujančiai organizacijai) audiovizualiniu formatu.
 • Mokymo kursai kiekvienos dalyvaujančios organizacijos komandai ir vietiniams partneriams.

Tarptautiniai projekto susitikimai:

 • M1 pradžios susitikimas AD HOC Gestion Cultural S.L. (Saragosa, Ispanija) 2021–2003 m
 • M2 Galutinis projekto uždarymo ir vertinimo susitikimas Jaunuolių dienos centre (Panevėžys, Lietuva)

Projekto rezultatai:

 • Bendradarbiaujant sukurti naujų mokymo priemonių ir metodikų, skirtų padėti kultūros specialistams, dirbantiems su žmonėmis, patiriančiais socialinės atskirties riziką.
 • Veiksmingas žinių ir įgytų kompetencijų perdavimas tarp dalyvaujančių subjektų, jų dėstytojų ir bendradarbių.
 • Regioninio, nacionalinio ir Europos lygmens socialinių ir kultūrinių subjektų, dirbančių su menu kaip socialinės transformacijos įrankiu, tinklo sukūrimas, dirbančių su socialinės atskirties rizikos grupėmis.
 • Reali prieiga prie kultūros žmonėms, kuriems gresia socialinė atskirtis, per „ad hoc“ kultūros pasiūlos dizainą.

Sklaidos įvykiai:

 • Vietos sklaidos renginiai (1 renginys vienoje šalyje)

Mokymasis, mokymas, mokymo veikla:

 • C1 Mokymosi veikla Lietuvoje (2022-04-25 – 2022-04-30)
 • C2 Mokymosi veikla Kalamata-Graikijoje (2022-10-10 – 2022-10-14)
 • C3 Mokymosi veikla Saragosoje-Ispanija (2023-04-17 – 2023-04-21)

Projekto rezultatai

SCENEGROWTH GERŲJŲ PATIRČIŲ VADOVAS


EN

Project Title: SCENEGROWTH: Scenic arts for social transformation

Project No: 2021-1-ES01-KA210-ADU-000034224

Duration: 2021-11-01/2023-11-01

Project Acronym: SCENEGROWTH

The partners of the project:

 1. AD HOC GESTION CULTURAL SL Spain
 2. YOUNG MAN’S DAY CENTRE Lithuania
 3. KOINVNIKH SYNETAIRISTIKH EPIXEIRHSH PRAMATA KAI UAMATA Greece

The project’s main objectives are:

 1. To provide cultural and scenic arts organizations with a new working methodology that they can implement in their teams in order to achieve common values of commitment and citizen participation.
 2. To train professionals in the cultural and scenic arts sector who work with people at risk of social exclusion with the tools, competencies, and digital skills necessary to be able to carry out their work, committing themselves to the development of a fairer and more equitable society.
 3. To create a regional, national and international network with organizations working in the creative, cultural, and social fields to integrate and connect professionals with the same concerns and to contribute ideas for the insertion and employability of people at risk of social exclusion.
 4. To encourage the full and active participation of citizens in cultural events and to value the cultural heritage of the scenic arts as a tool for social transformation.

The main activities:

 1. Compilation of learning and methodologies. Development of pilot courses in each participating country
 2. Elaboration of 12 training pills (4 per participating organization) in audio-visual format
 3. Training courses for the team and local partners of each participating organization.

Transnational project meetings:

 1. M1 Kick-off meeting in=Zaragoza – Spain 2021-03
 2. M2 Final meeting for project closure and evaluation in Panevezys, Lithuania

Project Results:

 1. Collaborative design of new training tools and methodologies to help cultural professionals working with people at risk of social exclusion.
 2. Effective transfer of knowledge and competencies acquired between the participating entities, their teaching staff and collaborators.
 3. Creation of a network at regional, national and European level of social and cultural entities that work with art as a tool for social transformation for groups at risk of social exclusion.
 4. Real access to culture for people at risk of social exclusion through the „ad hoc“ design of a cultural offer.

Multiplier Events:

 • Local dissemination events (1 event per country)

Learning, Teaching, Training Activities

 1. C1 Learning activity in Lithuania 25/04/2022 – 30/04/2022
 2. C2 Learning activity in Kalamata-Greece 10/10/2022 – 14/10/2022
 3. C3 Learning activity in Zaragoza-Spain 17/04/2023 – 21/04/2023

Projects results

GOOD PRACTICES HANDBOOK OF SCENEGROWTH PROJECT

Informacija atnaujinta 2023-10-06


LT

Projekto pavadinimas: Autizmui palankios erdvės: įsidarbinimo posūkis  mokymų ir intervencijos programa, skirta autizmą turinčių asmenų įdarbinimui.

Projekto numeris: 2021-1-EL01-KA220-VET-000025103

Projekto akronimas: AFS galimybė įsidarbinti.

Projekto trukmė: 2022-01-01 / 2024-01-01

Projekto partneriai:

 1. KYPRIAKI ETAIREIA PISTOPOIISIS LIMITED (Kipras)
 2. ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON (Graikija)
 3. AUTISME-EUROPE AISBL (Belgija)
 4. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS (Lietuva)
 5. KUMMISSJONI GHAD-DRITTIJIET TA’ PERSUNI B’DIZABILITA (Malta)

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • Skleisti pozityvią informaciją apie autizmo spektrą turinčius asmenis.
 • Apmokyti potencialius darbdavius. Suteikti žinių apie autizmo spektrą ir apie darbo vietų pritaikymą autizmo spektrą turintiems asmenims.
 • Rengti autizmo spektrą turinčius asmenis integracijai į atvirą darbo rinką.
 • Dalintis sėkmės istorijomis.
 • Apmokyti socialinį darbą dirbančius specialistus, kaip efektyviau padėti autizmo spektrą turinčiam asmeniui įgyti darbinių įgūdžių ir integruotis į darbo rinką.

Pagrindinis tikslas: žengti žingsnį toliau socialinės įtraukties link.

Pagrindinės veiklos Projekto veiklą rasite čia

Pirmų metų veikla:

 • Literatūros ieškojimas (tyrimas) ir klausimynas/pusiau struktūrizuoto interviu kūrimas, siekiant įvertinti projekto kokybę ir veiklą.
 • Didinti informuotumo seminarus visoms susijusioms tikslinėms grupėms.
 • Mokymo programos ir mokymo medžiagos kūrimas darbdavių mokymui koreguojant jau baigtą ir sėkmingą projekto ABLE vadovą , įskaitant  autizmo  ambasadorius .
 • Darbdavių mokymas, vertinimo ir atestavimo –mokymo programa ir mokomosios medžiagos kūrimas ikiprofesiniam  mokymui autistams.
 • ASD individualus mokymas, vertinimas ir sertifikavimas .
 • Autizmą  turinties  asmenims palankios darbo erdvės ,gairės ir sertifikavimo procedūros, kartu su auditorių sertifikavimo mokymu.
 • Socialinių centrų pristatymai .
 • Suinteresuotų šalių kontaktinių duomenų bazių kūrimas .
 • Mokymo gairės  ir  AFS darbdavio mokymo vadovas.
 • Mokymo gairės  ir  AFS autizmą turinčių darbuotojų mokymas.
 • AFS įsidarbinimo vietos tikslai.

Veikla pirmaisiais metais ir AFS įsidarbinimo projekto tikslas informuoti ir įtraukti suinteresuotas šalis autizmą turinčių asmenų įdarbinimas, apie dabartinę situaciją ir žingsnius, kurių reikia imtis kuriant įtraukią darbo erdvę.

Konkreti veikla yra svarbi kaip vienas žingsnis toliau kaip dvi treniruotės yra išvystytos ir įgyvendintos autistams, naudos gavėjams taip pat darbdaviams ir suinteresuotiems specialistams. Kokybės ir perkeliamumo mokymai yra garantuoti  pagal sertifikato  schemą  ir administruojamų klausimynų po mokymų pabaigos visiems dalyviams.

Antrų metų veikla:

 • Autizmui palankių darbo vietų pritaikymas ir sertifikavimas.
 • Pagalba darbo metu: Autistų asmenų įdarbinimas autizmui draugiškose įmonėse  ir nuolatinis visų dalių palaikymas (autistų darbuotojų, bendradarbių, autizmo  ambasadorių, ir darbdavių) ne trumpesniam kaip 3 mėn. darbo sutarties terminu.
 • Atvejo analizė pagrįsta dalyvių patirtimi.
 • Mokomoje medžiagoje atlikti koregavimai , remiantis įdarbinimo procedūra ir tyrimais.
 • Poliso tyrimas ir rekomendacijos.
 • Veiklos rezultatų platinimas.
 • Darbo sutartys turintiems autizmą.
 • Poliso rekomendacijos dokumentų išplatinimas  atitinkamoms institucijoms pagal poliso rekomendacijų  plano-atvejo analizę ir tyrimų rezultatus bei publikacijas.
 • Adaptuota mokymo medžiaga.
 • Darbo mugė per paskutinį TPM Briuselyje.

Tikslai antraisiais AFS  įsidarbinimo projekto metais, informacija ir patarimai kurie buvo suteikti autistams darbuotojams  ir darbdaviams bus praktiškai pritaikyti. Darbo vietos suteiks puikią patirtį patikrinus projekto  kokybę  ir suteiks dalyviams su galimybe patekti į darbo erdvę, kad sutvirtėtų išbandyti įgūdžiai įgyti mokymų metu.

Tuo pačiu metu, poliso tyrimai bus atliekami kaip surinkti  teisės aktai prie nacionalinio ir Europos  lygio ir pasiūlyti būtinus pakeitimus socialinės įtrauktiems tikslu.

Platinimas veiklų yra svarbi projekto dalis, nes jie siekia pasiekti ir motyvuoti atitinkamas organizacijas/subjektai kurie dalijasi  konsorciumo  peržiūromis ir lūkesčiais: autizmą turintys piliečiai turėtų dalyvauti, būti matomi ir gerbiami visose socialinio gyvenimo srityse.

Tarptautinių projektų susitikimai:

 • Pradinis susitikimas (Malta) 2022-02
 • Įsidarbinimo projekto tolesni veiksmai (Graikija) 2023-03
 • Projekto rezultatų apmąstymas: ateities perspektyvos (Belgija) 2023-10

Projekto rezultatai:

 • Darbdavio įtraukimas ir pagalba darbdaviui: Darbdavių mokymo programos rengimas.
 • Autistų įsitraukimas ir profesinis profiliavimas: ASD įsidarbinimo mokymai ,programos rengimai, svetainės kūrimas.
 • Sertifikavimo schema.
 • Įjungta-išjungta pagalba darbui ir darbo erdvės reguliavimas.
 • Mokslinių tyrimų ir poliso rekomendacijos.

Daugartiniai  įvykiai:

 • Įsidarbinimo skatinimas, įtraukimas ir  lygybė žmonėms su  ASD 2022-05
 • Darbo erdvės kūrimas autistams 2022-11
 • AFS įsidarbinimas praktikoje: atvejo analizės pristatymas 2023-05
 • Įsidarbinimo polisai visoje Europoje 2023-10

Mokymasis, mokymas, mokymo veikla

 • C1 Darbdavių mokymas Graikija 2022-07
 • C2 ASD Ikiprofesinis mokymas Malta 2023-01
 • C3 Autizmui palankių erdvių įsidarbinimo sertifikavimo mokymai Kipras
 • Daugiau informacijos
 • https://www.youtube.com/watch?v=9_Of7amOJhU&t=46s
 • https://www.autismfriendlyspaces.eu/home

REZULTATAI:

Projekto internetinė svetainė

AFS Empoyers Training Curiculum_LT

AFS-EMPLOYERS-EMPLOYEES-CHECKLIST_LT

3.-AUTISM-AMBASSADOR_LT


EN

Project Title: Autism-friendly spaces: The employability twist Training and intervention program towards the employability of autistic individuals.

Project No:  2021-1-EL01-KA220-VET-000025103

Duration: 2022-01-01 / 2024-01-01

Project Acronym: AFS Employability

The partners of the project:

 1. KYPRIAKI ETAIREIA PISTOPOIISIS LIMITED – Cyprus)
 2. ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON – Greece)
 3. AUTISME-EUROPE AISBL– Belgium
 4. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS– Lithuania
 5. KUMMISSJONI GHAD-DRITTIJIET TA’ PERSUNI B’DIZABILITA – Malta

The project’s main objectives are:

 1. Client Engagement: Provide all information to enable the individual to make an informed decision as to whether or not they wish to use supported employment
 2. Creation of a Social Hub for autistic individuals actively searching or interested in employment
 3. Vocational Profiling and Training: Help individuals identify their skills and preferences for work and give them a chance to participate in a training of pre-vocational skills (social skills, workspace conduct, organizational skills, etc.).
 4. Job Finding: Search for a job considering the needs of all parties involved through a website created during the process
 5. Employer Engagement and Training on the needs of autistic employees: Work with employers and job seekers to discuss several areas including terms and conditions of employment, required skills, support needed from service providers and/or available at the workplace, etc.
 6. On/Off Job Support: Provide support for the client and the employer according to their needs for a period of three months after a job placement
 7. Create a policy report concerning the current situation in Employment of Autistic Individuals on a European and National Level
 8. Raise awareness for the needs of ASD populations by organizing seminars for autistic individuals, their caregivers, as well as relevant stakeholders and interested organizations.

The main goal: to make a step further towards social inclusion.

The main activities: The main activities you can find here

Year 1 Activities

 • Literature research and questionnaire/semi-structured interview creation to measure the quality and progress of the project
 • Raise awareness seminars for all involved target groups
 • Certification Scheme Development
 • Curriculum and training material creation for Employers Training by adjusting the already-completed and successful Project ABLE manual, including Autism Ambassadors
 • Employers Training, Assessment, and Certification -Curriculum and training material development for the Pre-Vocational Training for autistic individuals
 • ASD individual Training, Assessment and Certification
 • Autism Friendly Working Spaces guidelines and Certification procedure, along with the respective Certification Training for auditors
 • Social Hub Deliverables
 • Interested stakeholders contact details database creation
 • Training guidelines & Manual for the AFS Employer Training
 • Training guidelines & Manual for the AFS Autistic Employee Training
 • AFS Employability site Objectives

 

The activities during the first year of the AFS Employability Project aim to inform and involve stakeholders concerning the employment of autistic individuals, as for the current situation and the steps that need to be taken towards an inclusive workspace.

The specific activities take matters one step further as two pieces of training are developed and implemented to autistic beneficiaries as well as to employers and interested professionals. The quality and transferability of the training are assured by the Certification Scheme and the questionnaires administered after the end of the training to all participants.

Year 2 Activities

 • Adaptations and certification of Autism Friendly Working Spaces
 • On-Off Job Support: Job placements of autistic individuals to Autism Friendly Certified businesses and continuous support to all parts (autistic employee, co-workers, Autism Ambassadors, and employers) for at least 3 months of the working contract.
 • Case studies based on the experience of the participants
 • Adjustments made on the training material based on the Job Placement procedure and the case studies
 • Policy Research and Recommendation
 • Dissemination activities Deliverables
 • Working contracts for autistic individuals
 • Policy Recommendation Document disseminated to relevant authorities according to the Policy Recommendation Plan -Case study and research results and publications
 • Adapted training materials
 • Job Fair during the last TPM in Brussels

Objectives During the second year of The AFS Employability Project, the information and guidance were given to autistic employees and employers will be put into practice. Job Placements will offer an excellent experience to test the quality of the project and provide the participants with a chance to enter the working space, in order to solidify and test the skills acquired during the training.

At the same time, policy research will be conducted so as to gather policies and legislations at the national and European levels and propose necessary changes towards the goal of social inclusion.

Dissemination activities are a significant part of the project, as they aim to reach and motivate relevant organizations/entities that share the consortium’s views and expectations: autistic citizens should participate and be visible and respected in all parts of social life.

Transnational project meetings:

 1. Kick-Off Meeting Malta 2022-02
 2. Employability Project Follow up Greece 2023-03
 3. Reflecting on project results: Future Prospects Belgium 2023-10

Project Results:

 1. Employer Engagement & Employer Support: Employer Training Curriculum Development
 2. Autistic Engagement & Vocational Profiling: ASD Employability Training Curriculum Development, Site creation
 3. Certification Scheme
 4. On – Off Job Support & Working Space Adjustments
 5. Research & Policy Recommendation

Multiplier Events:

 1. Promoting employability, inclusion, and equality for people with ASD 2022-05
 2. Creating a Workspace for Autistic Individuals 2022-11
 3. AFS Employability in Practice: Case Study Presentation 2023-05
 4. Employability Policies across Europe 2023-10

Learning, Teaching, Training Activities

 • C1 Employers Training Greece 2022-07
 • C2 ASD Pre-Vocational Training Malta 2023-01
 • C3 Autism Friendly Spaces Employability Certification Training Cyprus

RESULTS:

The website of the project

AFS EMPLOYERS – EMPLOYEES CHECKLIST FINAL ENGLISH

AFS Empoyers Training Curiculum

AFS 2 EMPLOYER TRAINING HANDBOOK ENGLISH

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Projekto pavadinimas : Skaitmeninės technologijos savanorystės kompetencijų pripažinimui

Projekto akronimas: DYVO

Projekto numeris: 2020-2-IT03-KA205-019156

Projekto trukmė: 01/12/2020 – 30/11/2022

 

TIKSLAS:

prisidėti prie neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir patvirtinimo jaunimo savanoriškos veiklos srityje, siekiant pagerinti jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes ir socialinį dalyvavimą bei jaunimo ir (arba) savanoriškų organizacijų darbo kokybę.

UŽDAVINIAI:

 • sukurti naują skaitmeninę, lengvai naudojamą ir novatorišką priemonę, kuri padėtų pripažinti ir patvirtinti jaunimo savanoriškos veiklos kompetencijas.
 • įgalinti jaunus savanorius, jaunimo darbuotojus ir organizacijas kurti ir naudoti kompetencijų patvirtinimo metodus, įrankius ir procedūras, įskaitant naują „Europass“ sistemą.
 • parengti aiškią, savanorių neformaliojo mokymosi, kompetencijų ir rezultatų patvirtinimo metodiką.
 • skatinti mažiau galimybių turinčių jaunų savanorių kompetencijų pripažinimą ir patvirtinimą.

PROJEKTO STRUKTŪRA:

 • Projektų valdymas ir įgyvendinimas
 • 5 tarptautiniai projekto susitikimai (TM)
 • 3 intelektualiniai produktai (IO)
 • 6 sklaidos renginiai (ME)
 • 3 Mokymosi / mokymo / mokymo veiklos (C1-C2-C3)
 • 1 Išorinis vertinimas

 

INTELEKTINIAI PROJEKTO PRODUKTAI:

IO1 – DYVO App  sertifikavimo platforma („Desktop“ ir „Mobile“ programa), kurios pagalba bus galima pripažinti ir patvirtinti jaunimo savanoriškos veiklos kompetencijas. Platformos galutinė versija bus prieinama penkiomis kalbomis: anglų, prancūzų, italų, vokiečių ir lietuvių. Programa bus kuriama ir išbandoma su tarptautine 40 jaunų savanorių grupe (įskaitant mažiau galimybių turinčio jaunimo pogrupį), savanorių kuratoriais ir vertintojais. Šioje skaitmeninėje aplinkoje bus galima lengvai atlikti visus savanoriškos veiklos pripažinimo ir patvirtinimo etapus: nustatyti ir dokumentuoti įgytas kompetencijas, sukuriant portfelį, įvertinti ir patvirtinti jas naudojant „blockchain“ technologiją.

IO2 – DYVO modelio elektroninė knyga – tai kompetencijų rinkinys, įgyjamų per savanoriškos veiklos patirtį. Šios kompetencijos glaudžiai siesis su darbo rinkos perspektyvomis jauniems žmonėms. Šioje knygoje bus aprašomas kompetencijų identifikavimo, dokumentavimo, vertinimo ir sertifikavimo metodų apibrėžimas pagal DYVO modelį. Taip pat bus pateikti savanorių ir savanorius priimančių organizacijų gerosios praktikos pavyzdžiai.

IO3 – DYVO mokymo paketas yra novatoriškų mokymo programų rinkinys jauniems savanoriams, dėstytojams ir vertintojams, siekiant suteikti jiems daugiau galimybių pripažinti ir patvirtinti savanorystės metu įgytus įgūdžius. Mokymų paketas bus sukurtas ir išbandytas, o tada išleistas kaip atviri švietimo ištekliai.

 

Sukurti Intelektiniai produktai bus platinami pagal patikimą sklaidos strategiją, kuria siekiama sudaryti sąlygas tolesniam šių produktų naudojimui regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.

Projekto svetainė

Intelektiniai produktai:

DYVO MODELIS

DYVO App (IO1)

DYVO tarptautines situacijos analizės pranešimas (IO2)

DYVO kompetencijų sistema savanoriams (IO2)

DYVO patvirtinimo procesas (IO2)

DYVO mokymo kursai (IO3)

 


EN

Project Title: „Digital technologies for validating young volunteers’ competencies“

Project Acronym: „DYVO“

Project No: 2020-2-IT03-KA205-019156

Duration: 01/12/2020 – 30/11/2022

GENERAL OBJECTIVE:

contribute to facilitate and innovate recognition and validation of competencies acquired through non-formal and informal learning in the field of youth volunteering, with the aim of enhancing young people’s employability and social participation and youth/voluntary organizations’ quality of work.

SPECIFIC OBJECTIVES:

 1. to develop a new digital, easy-to-use, and innovative tool to support the recognition and validation of competencies in youth volunteering.
 2. to empower young volunteers, youth workers, and organizations in the development and exploitation of methods, tools, and procedures for validating competencies, including the new Europass framework.
 3. to elaborate a clear framework of learning outcomes, and related competencies, of informal learning through youth volunteering, and a clear methodology of validation.
 4. to promote recognition and validation of competencies of young volunteers with fewer opportunities.

STRUCTURE OF THE PROJECT

 • Project management and implementation
 • 5 Transnational project meetings (TM)
 • 3 Intellectual outputs (IO)
 • 6 Multiplier events (ME)
 • 3 Learning/teaching/training activities (C1-C2-C3)
 • 1 External Evaluation

INTELLECTUAL PROJECT OUTPUTS:

IO1 – DYVO App is a blockchain-based certificate platform (Desktop and Mobile app) for the management of the validation process, whose final version will be fully accessible in five languages: English, French, Italian, German and Lithuanian. The App will be developed and tested with a transnational group of 40 young volunteers (included a subgroup of young people with fewer opportunities) tutors and assessors. Within this digital environment, all the steps of validation can be easily performed: identify and document acquired competencies producing a portfolio, assess and certify them through blockchain technology.

IO2 – E-book on the DYVO Model is and will contain: a competence framework, that is a set of competencies commonly acquired through volunteering experiences, with a link to the labor market perspective, in order to highlight ways of capitalizing learning outcomes into a job context; a methodology of validation, that is the definition of methods for identification, documentation, assessment, and certification of competences under DYVO Model; a collection of case histories of young volunteers and voluntary organizations to work as role models.

IO3 – DYVO Training Package is, that is a set of innovative training programs for young volunteers, tutors, and assessors aimed at empowering them in recognition and validation of transversal skills. The training package will be designed and piloted and then released as OER (open education resources).

IOs will be disseminated according to a sound dissemination strategy aimed at creating the conditions for further exploitation of IOs at regional, national, and European levels.

More info https://www.dyvo.eu/en/about_en/

Intellectual Outcomes:

THE DYVO MODEL

DYVO App (IO1)

DYVO Transnational State of the Art Report (IO2)

DYVO Competency Framework (IO2)

DYVO Validation Process (IO2)

DYVO Training Package (IO3)

 

Informacija atnaujinta 2023-01-04


Jei norite dalyvauti pilotinuose mokymuose „Pažangiausi skaitmeniniai įgūdžiai specialistams, teikiantiems pagalbą žmonėms su negalia ir asmenims, turintiems psichikos sveikatos problemų“, užpildykite kandidato anketą.

DDSkills 1 dalies vertinimas – NAUJAUSIOS TECHNOLOGIJOS

DDSkills 2 dalies vertinimas – ATSTOVAVIMAS SAU

DDSkills 3 dalies vertinimas – SOCIALINIŲ TINKLŲ PLĖTRA

DDSkills 4 dalies vertinimas – TERAPINIAI VAIDMENŲ ŽAIDIMAI


LT

Projekto pavadinimas: Pažangiausi skaitmeniniai įgūdžiai specialistams, teikiantiems pagalbą žmonėms su negalia ir asmenims, turintiems psichikos sveikatos problemų

Projekto akronimas: DDSkills

Projektas finansuotas: Europos sąjungos Erasmus+ programos lėšomis

Trukmė: 2020-01 01/2022-12-31 Projektas pratęstas iki 2023-06-31

Projekto numeris: 612655-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-SSA

Projektą koordinuojanti organizacija: Ergastiri (Graikija)

Projekto partneriai:

 • Frankfurto taikomųjų mokslų universitetas (Frankfurto UAS)
 • Airijos nacionalinis universitetas (NUI) Golvėjus
 • Europos socialinių darbdavių federacija
 • Europos paslaugų teikėjų neįgaliesiems asociacija (EASPD)
 • „Jaunuolių dienos centras“ (JDC)
 • Kipro sertifikavimo įmonė (CCC)
 • UAB „M.M.C Management Center“
 • „Tandem Societa Cooperativa Sociale Integrata“
 • „Omega“ technologija (THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE)
 • „SenseWorks LTD“
 • „Fondazione Santa Lucia“

Projekto tipas: Socialinių darbuotojų skaitmeninių įgūdžių tobulinimo projektas.

Projektu DDSKILLS siekiama plėtoti specialistų skaitmeninius įgūdžius bei organizuoti mokymus, kad jie profesionaliau gebėtų naudoti naujas technologijas ir padėti žmonėms su negalia naudotis jomis.

Projektas yra naujų įgūdžių, žinių ir kompetencijų alijansas, kurio tikslas – plėtoti ir įgyvendinti skaitmeninių įgūdžių mokymus darbuotojams, kad jie gebėtų naudotis naujausiomis technologijomis, ir jų pagalba išmoktu padėti žmonėms su negalia taip gerinant jų gyvenimo kokybę ir socialinę integraciją.

Projektas identifikuos ir įvertins specialistų skaitmeninius įgūdžius ir galimybes juos tobulinti, išsiaiškins dabartines mokymo spragas ir poreikius. Taip pat bus  suplanuota mokymosi programa ir organizuojami kursai pagal ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistema) taškus ir EKS 5 lygį (Europos kvalifikacijų sąranga). Mokymo kursams bus sukurti skaitmeniniai priemonių rinkiniai, susidedantys iš kelių skaitmeninių prietaisų.

Mokymo programos ir mokymo medžiaga bus sukurta, patvirtinta ir įgyvendinta 6 šalyse (Graikijoje, Vokietijoje, Airijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Kipre). Čia  bus įgyvendinti tarptautiniai bandomieji mokymai, skirti skirtingiems specialistams. Mokymų programa apims keletą skirtingų technologijų sričių, tokių kaip specialiosios technologijos ir pagalbinės priemonės, robotikos įrenginiai, išmanieji namai, dirbtinis intelektas bei virtualioji realybė.

Profesinio mokymo organizatoriai konsorciume (Ergastiri, MMC) ir universitetuose partneriams (FRA-UAS, NUIG) sukurs, organizuos ir įgyvendins naujas specialistų mokymo programas. Mokymo programos bus kuriamos remiantis reabilitacijos centro poreikiais, kuris specializuojasi neuromotorinėje srityje, bei kitų socialinių organizacijų dirbančių  negalios srityje poreikiais (Fondazione Santa Lucia, Tandem, Jaunuoliu dienos centre).

Sertifikavimo įmonė (CCC) parengs sertifikavimo schemą, o dvi IT MVĮ („SenseWorks“ ir „OmegaTechnology“) parengs priemonių rinkinius ir el. mokymosi priemones. Dvi Europinio lygio organizacijos (EASPD, socialiniai darbdaviai) imsis visų su projekto komunikacija, sklaida ir rezultatais susijusių užduočių, pasinaudodamos savo Europos tinklo kontaktais ir su Europos suinteresuotomis šalimis bei politikos formuotojais.

Mokymo programos ir mokymo medžiaga bus patvirtinti 6 šalyse (Graikijoje, Vokietijoje, Airijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Kipre). Čia bus įgyvendinti Tarptautiniai bandomieji mokymai, skirti skirtingiems specialistams.

Mokymo programa apims šias technologines sritis:

 • Pagalbinės technologijos ir pagalbinės priemonės
 • Robotikos prietaisai
 • Išmanieji namai
 • Išplėstinė realybė, virtuali realybė
 • Dirbtinis intelektas
 • Žaliosios pramonės inovacijos

Jaunuolių dienos centro vaidmuo DDSKILLS projekte yra:

 • ištirti ir įvertinti darbuotojų skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimą naudoti pažangias technologijas kasdieniame darbe;
 • adaptuoti DDSKILLS mokymo programą Lietuvos rinkai;
 • apmokyti  5 darbuotojus/instruktorius, dirbti su naujausiomis technologijomis, skirtomis pagerinti žmonių su negalia gyvenimo kokybę;
 • vykdyti DDSKILLS mokymus specialistams, dirbantiems su neįgaliaisiais Lietuvoje.

 

PROJEKTO REZULTATAI

WP3_tyrimas LT_anketa_LT

WP3_survey_JDC_EN

WP3 final version_EN

WP3 final version_LT

WP4_CareV.E.T. Review Report_Team 3_Draft_Final

DDSkills – leaflet long EN

DDSkills – leaflet long_LT

DDSkills – leaflet short _EN

DDSkills – leaflet short_LT

WP4_Course Plan

DDSkills-2 partnerių susitikimas

Socialinių darbuotojų įgūdžiai naudojant pažangiausias technologijas

1 naujienlaikraštis

2 naujienlaikraštis

3 naujienlaikraštis

4 naujienlaikraštis

5 naujienlaikraštis

http://www.ddskills.eu/

 


EN

Project name: DDSKILLS „Cutting-Edge Digital Skills for Professionals caregivers of Persons with Disabilities and Mental Health Problems“

Project acronym: DDSkills

Agreement No. 612655

Project No. 612655-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-SSA

Project duration: 01/01/2020 – 31/06/2023

Project coordinator: Sillogos goneon ke kidemonon atomon me anapiria TO ERGASTIRI

More about the project: http://www.ddskills.eu/ and http://www.ddskills.eu/THE-PROJECT

The area of disability includes physical, mental, developmental, and age-related disorders. People facing these problems, encounter several major obstacles that prevent them from seamlessly integrating into society. Nowadays more and more of these people have their capabilities, rather than their disabilities, recognized and accepted by the general public. The rapid technological advance of past decades has also triggered dramatic progress in technology usage for assistive and training purposes. Since true inclusiveness and deinstitutionalization process passes through all the professionals involved in the care of persons with disabilities, from the lowest levels to the highest ones, there is an increasing need to integrate existing skills, with new approaches and digital competencies, able to properly meet these new challenges. New and up-to-date training curricula need to be developed, to respond to the needs of care service beneficiaries and properly take advantage of new opportunities offered by technologies.

DDSKILLS project aims to develop an Alliance for providing new knowledge, skills, and competencies for professionals supporting persons with Disabilities and Mental Health Problems in line with the dual objective of VET as defined in the Bruges Communiqué, „contributing to employability and economic growth, and responding to broader societal challenges, in particular promoting social cohesion“[1].

Within the proposed training qualification of the DDSkills project, skills shortages will be verified and addressed on the EU scale, relevant knowledge and learning outcomes will be discussed, and finally mapped to ECVET points and EQF level 5.

Professional caregivers (Occupational therapists, Psychologists, Social Workers, Special education teachers, Nurses, Gerontologists, and Rehabilitation experts) will be able to follow these courses to learn how the use of new technological devices (sensors, assistive devices, robots, virtual and augmented reality headsets, brain Computer Interfaces) can contribute to the confrontation of different disabilities and get certified with a cross-border certification.

National training pilots for the testing of the methodologies, contents, and tools created, will be designed and implemented in 6 countries (Greece, Germany, Ireland, Lithuania, Italy, and Cyprus) targeting different professionals, allowing for the validation of the framework as well as the curricula and training materials. Pilot training will include different innovative educational methods and will be based both on formal (presence learning and e-learning) and non-formal/informal learning.

The targeted professionals are according to ESCO „Personal care workers in health services“ and „Health professionals not elsewhere classified“, (ISCO-08 codes: 532 and 2269[2]) belonging to the „Health & social care“ Sector, as listed in EU Skills Panorama[3].

The consortium is composed of 12 full partners from 7 EU countries.

The Role of Jaunuolių dienos centras in the DDSKILLS project is to survey the current offer in courses relevant to digital skills for the Health and Care Sector and will prepare the DDSKILLS curriculum for the Lithuanian Market. JDC will evaluate the toolkits in its premises and will send 5 trainers to be trained in these new technologies in order to evaluate but also promote DDSkills course to healthcare professionals working with people with disabilities in Lithuania.

[1] https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8739d626-1988-4453-a0b7-6f0554b06e2e

[2] https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation

[3] http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/sectors/health-social-care

[4] DDSkills – leaflet short V3

[5] DDSkills – leaflet long V3

[6] Courseplan – Final

4_D4_1_Course Plan_Final_Correct

6_3 Certification Scheme for the course content

6.3Β – Certification Scheme for trainees1

1th News letter

2th News letter

3th News letter

4th News letter

5th News letter

 

Informacija atnaujinta 2022-10-28


Project results / Results of project


LT

Erasmus+ Bendradarbiavimas sporto srityje

Projekto pavadinimas: Aš sportuoju: intelekto negalia ir sportas

Projekto akronimas: #IDoSport

Projekto numeris: 613369-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Projekto data: 01/01/2020 – 31/12/2021. Pratęstas iki 30/06/2022

Aprašymas:

Europos kovos su diskriminacija teisės aktai yra labai platūs, o ES ir jos valstybės narės turi ypatingus įgaliojimus pagerinti neįgaliųjų socialinę ir ekonominę padėtį. ES pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnyje teigiama, kad „ES pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų teisę pasinaudoti priemonėmis, skirtomis užtikrinti jų nepriklausomumą, socialinę ir profesinę integraciją bei dalyvavimą bendruomenės gyvenime“. Be to, 21 straipsnis draudžia bet kokią diskriminaciją dėl negalios.

Nepaisant šio įsipareigojimo, neįgalieji susiduria su problemomis patekti į darbo rinką, nes jų užimtumo lygis yra daug mažesnis nei neįgaliųjų (48,7%, palyginti su 72,5%). Be to, jie anksčiau baigia mokslus nei žmonės neturintys negalios. Galiausiai, 30 proc. neįgaliųjų ES gresia skurdas ir socialinė atskirtis (21,5 proc. žmonių) (ataskaita iš 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo, Briuselis, 2017 02 02).

Europos komisijos užsakymu buvo atliktas Eurobarometro 437 tyrimas „Diskriminacija ES 2015 m.“ Apklausos metu daugelis europiečių, atsakė manantys, kad reikia imtis naujų priemonių, skirtų pakelti diskriminacijos apsaugos lygį rizikos grupėms ir pabrėžti konkretų nacionalinės politikos trūkumą ekonominei ir socialinei neįgaliųjų įtraukčiai (46 proc.). Taip pat plačiai pripažįstama, kad neįgalieji susiduria su diskriminacija ir sunkumais, pvz., žymiai mažesnėmis darbo galimybėmis, nevienoda prieiga prie švietimo, aplinkos kliūtimis (nepasiekiamu viešuoju transportu, šaligatviais ar pastatais) ir kliūtimis dalyvauti laisvalaikio, kultūros ar sporto veikloje.

Mūsų projektu visų pirma siekiama mažinti žmonių turinčių intelekto negalią atskirtį. Remiantis specialiosiomis olimpinėmis žaidynėmis, sąvoka „intelekto negalia“ (ID) apibūdina „asmenį, turintį tam tikrų pažinimo funkcijų ir kitų įgūdžių, įskaitant bendravimą ir rūpinimąsi savimi, apribojimų. Dėl šių apribojimų vaikas gali vystytis ir mokytis lėčiau. “(Kas yra intelekto negalia? www.specialolympics.org).

Todėl nusprendėme konkrečiai prisidėti prie gairių, įtrauktų į ES strategiją dėl negalios 2010–2020 m. (Europos strategija dėl negalios (2010–2020 m.), http://eur-lex.europa.eu/), kuriomis visais lygmenimis siekiama skatinti neįgaliųjų integraciją ir vienodą požiūrį. Kita vertus, savo veiksmus norime ypač sutelkti į sporto praktikos svarbą kaip progą padidinti dalyvavimą ir sumažinti nelygybę. Europos Komisija pripažįsta sporto svarbą socialinei įtraukčiai ir į savo prioritetus įtraukia šias rekomendacijas:

 • parengti sporto prieinamumo standartus pagal Europos neįgaliųjų strategiją
 • skatinti socialinę integraciją per sportą.

Tikslai:

 • skatinti sporto praktiką kaip socialinės įtraukties bei integracijos priemonę žmonėms turintiems intelekto negalią;
 • mokyti trenerius iš skirtingų šalių, pritaikant „sportas visiems“ požiūrį į intelekto negalią turinčius žmones, kad būtų sudarytos sąlygos intelekto negalią turintiems žmonėms naudotis sportu;
 • skatinti savanoriškos veiklos kultūrą sporte, įtraukiant kuo daugiau savanorių; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200480
 • skatinti dalintis gerąja patirtimi tarp pelno nesiekiančių organizacijų, užsiimančių sportu ir (arba) negalia;
 • skatinti ne pelno organizacijų, užsiimančių sportu ir (arba) dirbančių su intelekto negalią turinčiais žmonėmis, dalijimąsi gerąja patirtimi.

Veiklos:

 • Tarptautiniai susitikimai, skirti dalintis gerąja patirtimi, koordinuoti projekto veiklą ir stiprinti ryšius;
 • Mokymų metodikos kūrimas remiantis „Sportas visiems“ metodu, dalijantis gerąja patirtimi tarp partnerių ir koordinuojant Italijos FISDIR ekspertams;
 • Vietiniai trenerių mokymai (bent 2 treneriai kiekvienoje šalyje);
 • Kviesti savanorius į mokymus (iš kiekvienos dalyvaujančios šalies) „Sportininkukus palaikančios kompetencijos“.

EN

Erasmus+ Sport Collaborative partnerships

I Do Sport

#IDoSport: facing intellectual Disabilities through sport

No. 613369-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Project date: 01/01/2020 – 31/12/2021

Extention till 2022-06-30

Introduction:

European anti-discrimination legislation is very extensive and the EU and its Member States have a particular mandate to improve the social and economic situation of people with disabilities. Article 26 of the Charter of Fundamental Rights of EU states that “the EU recognizes and respects the right of persons with disabilities to benefit from measures designed to ensure their independence, social and occupational integration and participation in the life of the community”. In addition, Article 21 prohibits any discrimination on the basis of disability.

Despite this stated commitment, people with disabilities face problems in access to the labor market, having employment rates that are much lower than the one of people without disabilities (48,7% vs. 72,5%). Moreover, leave training and education earlier than people without disabilities (w.d.). Finally, 30% of people with disabilities are at risk of poverty and social exclusion in the EU (21,5% people w. d.) (Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020, Brussels 02.02.2017)

Many Europeans interviewed for Special Eurobarometer 437, “Discrimination in EU in 2015” think that new measures need to be introduced to raise the level of protection for groups at risk of discrimination and underline specifical lack of national policies for the economic and social inclusion of people with disabilities (46%). It is also widely acknowledged that disabled people meet discriminations and difficulties such as significantly lower labor opportunities unequal access to education, environmental barriers (inaccessible public transport, pavements, or buildings), and barriers to participation in leisure, cultural, or sports activities.

Our project aims in particular at supporting a specific declination of disability: intellectual and relational disability. Intellectual disability is the most common developmental disability. According to Special Olympics, the term “intellectual disability” (ID) describes “a person with certain limitations in cognitive functioning and other skills, including communication and self-care. These limitations can cause a child to develop and learn more slowly or differently” (What is Intellectual Disability?  www.specialolympics.org).

This is why we decided, on one hand, to contribute with a concrete response to the guidelines contained in the EU Disability Strategy 2010-2020 (European Disability Strategy (2010-2020), http://eur-lex.europa.eu/), which aims at promoting the integration and equal treatment of people with disabilities at all levels. On the other hand, we want to especially focus our action on the importance of sports practice as an occasion to increase participation and reduce inequality. European Commission recognizes the importance of sport for social inclusion and puts among its priorities the following recommendations:

 • to develop standards for accessibility of sport through the European Disability Strategy
 • to promote social integration through sport

 Goals:

 • promote the sports practice as a vehicle of social inclusion and integration among people with relational and intellectual disabilities;
 • create a training path and train coaches (from the countries involved) with a “sport for all” approach for intellectually disabled people to facilitate access to sport for intellectually disabled;
 • promote the culture of volunteering in sport by involving new volunteers and train them to become “athlete supportive”; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200480
 • promote the sharing of good practices among non-profit organizations dealing with sport and/or disabilities;

Activities:

 • Transnational meetings to share good practices, coordinate the project activities, and strengthen the network;
 • Training path creation, based on the “Sport for all approach”, by sharing best practices among the partners and the coordination of Italian FISDIR experts;
 • Local training for coaches (at least 2 coaches per country involved);
 • Call for Volunteers and training on “athlete supportive competencies”,  in each country involved;
 • Final events in each country involved.

IDOSPORT CONTEXT ANALYSIS

Informacija atnaujinta 2023-01-03

Projekto metu sukurtas įrankis

Projekto svetainė


LT

Projekto pavadinimas: IDA – Įtrauki skaitmeninė akademija

Projekto numeris: 2019-1-FR01-KA204-063005

Projekto trukmė: 2019-12-01 / 2022-08-31

Projekto akronimas: IDA

Projektas IDA, finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos, skirtas sumažinti skaitmeninę atskirtį tarp žmonių su negalia ir palengvinti jiems prieigą prie išmaniųjų technologijų.

10 šalių partnerių, kurias subūrė tarptautinis tinklas „Caravan 2000“, tarptautinė asociacija, jau 20 metų dirba kartu, siekdamos geriau įtraukti žmones su negalia arba socialiai remtinus asmenis (26 valstybės narės), skaitmeninei įtraukčiai tapo prioritetu.

Šis projektas papildo strategijos „Europa 2020“ tikslus, ypač naujų įgūdžių ir darbo vietų plėtimo tikslus. Didžioji partnerių dalis ankstesniame projekte (STELLA – 2017-1- DE02-KA204-004167) jau pagilino pagrindinius neįgaliųjų įgūdžius, todėl buvo sukurtas vadovas specialistams, norintiems perduokite šiuos įgūdžius paslaugų gavėjams.

Nors rezultatai, kurie buvo pasiekti projekte STELLA lems didesnes intelekto sutrikimų turinčių asmenų įsidarbinimo galimybes ir geresnę įtrauktį, akivaizdu, kad skaitmeniniai yra ne mažiau svarbūs. Šiandien naujų technologijų vartojimas spartėja, o atotrūkis tarp negalią turinčių gyventojų didėja, todėl jų įtraukimas į mūsų visuomenę tampa sudėtingesnis.

IDA projektu siekiama sukurti įrankius, pritaikytus žmonėms su specialiaisiais poreikiais lengviau naudotis IKT.

Remdamiesi PWD poreikio tyrimu, partneriai dirbs sinergijoje su paslaugų gavėjais, taip pat su Turkijos tyrimų ir plėtros banku. Projekto metu bus sukurtos  naujoviškos priemonės, supaprastinančios prieigą prie IKT.

Šis darbas apims skirtingus etapus, užtikrinant kuriamų produktų kokybę.

Projektas suskirstytas į etapus ir  vyks pagal šį modelį:

 • Poreikių nustatymas
 • Programos modulio siūlymai
 • Modulio kūrimas
 • Sukurtų priemonių testavimas
 • Koregavimai
 • Priemonių užbaigimas

Visi šie etapai bus reguliariai rengiami kiekvienoje iš šalių partnerių, tada bus konsultuojamasi, vertinami ir baigiami tarptautiniuose susitikimuose. Taip pat planuojama mokymo veikla, skirta mokytis naudotis sukurtomis priemonėmis, taip pat įvairiai pritaikyti laukiamus rezultatus.

Kiekvienas neįgalus asmuo, atitinkantis mokymosi iš besimokančiojo principą, dalyvaus visuose įrankių tobulinimo etapuose.

Pirmiausia šios priemonės bus prieinamos dviem būdais prie skaitmeninės laikmenos:

 • Specialūs išmaniųjų telefonų, kaip programų, įrankiai
 • Elektroninio mokymosi turinys svetainėje

Šie įrankiai bus prieinami „Android“, „Ios“ ir žiniatinklyje

Jie bus kuriami šiais pagrindiniais tikslais:

 • Bendravimas (paštas, skambutis, socialinė žiniasklaida ir kt.)
 • Organizacija (darbotvarkės tvarkymas, paskyrimų paskyrimas ir kt.)
 • Informacija (paieškos internete)
 • Administravimas
 • Poilsis, apsipirkimas

Ypatingas dėmesys bus skiriamas visoms taikomosioms programoms, susijusioms su saugumu. Tas pats pasakytina apie internetinį turinį ir operacijas reglamentuojančias taisykles.

Pagrindinėms IKT būdingų funkcijų naudojimo būdų supaprastinimas turės didelę įtaką neįgaliesiems. Jie ne tik galės lengvai pasiekti įrankius, kuriuos anksčiau naudoti buvo per sudėtinga, bet ir bus pagrindiniai skleidėjai, perduodami įrankius savo bendraamžiams.

Nors buvo padaryta daugybė patobulinimų, susijusių su negalios problemomis (regos, klausos ir kt.), intelekto negalia, kuri yra labiau nematoma, jau seniai buvo ignoruojama šioje srityje. Tikimės, kad įgyvendindami IDA projektą šie žmonės pagaliau suras savo vietą skaitmeniniame pasaulyje ir iš tikrųjų mūsų visuomenėje.


Progress of the project / Project progress

IDA web-page / IDA website

A tool developed during the project

EN

Project name: IDA – Inclusive Digital Academy

Project No: 2019-1-FR01-KA204-063005

Project duration: 01-12-2019 / 31-08-2022

Project acronym: IDA

The IDA project, (Inclusive Digital Academy), supported by the European Union in the frame of Erasmus+ program, aims to reduce the digital divide for people with disabilities by facilitating access to ICT’s.

10 partner countries, brought together by the Caravan 2000 International network, an international association that has been working for 20 years for greater inclusion of people with disabilities (PWDs) or disadvantaged (26 member countries) have made digital access a priority.

This project complements the objectives of the Europe 2020 Strategy and in particular those of the Agenda for new skills and jobs. The majority of the partners, in a previous project (STELLA – 2017-1- DE02-KA204-004167) had already carried out work on the basic skills of people with disabilities, which led to the creation of a guide for professionals who want to pass on these skills to their audience.

While the results of this work will lead to greater employability, better inclusion for people with intellectual disabilities, it is clear that digital skills must be aligned with the skills of communication, organization, critical thinking, etc. , developed by the STELLA project. Today the digital transition is accelerating and the gap is widening among the most population with disabilities, making their inclusion in our society more complex.

The IDA project aims to create tools adapted to people with special needs in most uses of ICT’s.

The partners, based on a survey of the needs of PWDs, will work in synergy with the recipients as well as with the Bank of Research and Development Turkey, making available its researchers-developers to create innovative tools, simplifying access to ICTs, including for illiterate people.

This work will involve different phases, ensuring the quality of the products produced.

These phases will take place in the following model:

 • Identification of needs
 • Module proposals for each application identified
 • Create modules
 • Test of tools created
 • Adjustments
 • Finalization of tools

All these phases will enter into a regular process of elaboration in each of the partner countries, then of consultation, evaluation and finalization at transnational meetings. Training activities are also planned for training on the tools created, as well as for the various adjustments, to the expected results.

Each person with a disability, meeting the principle of learning from the learner, will be present in all stages of tool development.

Primarily, these tools will find themselves in two forms of access to digital media:

– Dedicated tools for smartphones as APPs

– E-learning content on a Website

These tools will be available on Android, Ios, and the Web

They will be developed for the following main uses:

 • Communication (mail, call, social media, etc.)
 • Organization (managing an agenda, making appointments, etc.)
 • Information (Internet searches)
 • E-administration
 • Leisure, shopping

Particular attention will be paid to all applications developed in terms of security. The same applies to the rules governing online content and transactions.

Simplifying the means of the use of the main functions inherent in ICTs will have a major impact on people with disabilities. Not only will they be able to easily access tools that were previously too complicated to use, but they will also be the main multipliers by communicating the tools to their peers.

While many improvements have been made for disability problems (visual, auditory, etc.), intellectual disability, which is more invisible, has long been ignored in these developments. We can bet that with the IDA project, these people will finally find their place in the digital world and indeed in our society.

 

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Projekto pavadinimas: Dienos Centrai Be Sienų

Projekto laikotarpis:  2019-11-01 / 2021-04-30

Projekto numeris: 2019-1-EL01-KA204-062516

Plačiau apie projektą:  https://citizen-network.org/library/day-centres-without-walls.html

 

Projekte Dienos centrai be sienų  dalyvauja 6 organizacijos iš 5 skirtingų šalių: Graikija, Italija, Prancūzija, Jungtinės Karalystė, Lietuva.  Projekto dalyviai dalinsis gerąją patirtimi ir praktika.

Projekto tikslas – tobulinti ir diegti naujoves asmenims, turintiems intelekto sutrikimą vykdant Dienos centrų be sienų veiklą. Jų metu siekiama skatinti aktyvų savanorių organizacijose dalyvavimą, vykdant užimtumą ir aktyvią įtrauktį į visuomenę. Žmonių su negalia padėtis yra tokia, kad visapusiška jų socialinė įtrauktis ir aktyvus pilietiškumas dar nėra realybė, o ateities iššūkiai. Fizinių kliūčių šalinimo politika nebuvo išplėsta iki psichinių kliūčių įveikimo.

Dienos centrai yra pagrindiniai paslaugų teikėjai žmonėms su negalia, todėl jie suteikia galių, didina socialinę įtrauktį į visuomenę. Vis dėlto, nepaisant daugybės iniciatyvų prieš institucionalizaciją, daugelis specialistų dalijasi patirtimi, kad Dienos centrai, kaip ir bet kuri kita organizacija, yra linkę institucionalizuotis, todėl nepakankamai pasiekia bendruomenę, o paslaugų gavėjams nesuteikiama erdvė plėsti savo gebėjimus ir išnaudoti savo potencialą. Pagrindinis bet kurios visuomenės elementas yra tai, kad piliečiai turi ir teises, ir pareigas, bet žmonės su intelekto negalia yra išskirtinėje padėtyje, nes yra laikomi „atleisti“ nuo socialinių įsipareigojimų, kurie yra mūsų visuomenėse norma, pavyzdžiui, teikti savanoriškas paslaugas. Šis specialus statusas, nors jis buvo nustatytas siekiant apsaugoti paslaugų gavėjus, iš tikrųjų išlaiko segregacijos ir institucionalizacijos problemą.

Manome, kad žmonės su intelekto negalia yra piliečiai, galintys atlikti savo „socialinę pareigą“, todėl jų įtraukimas į savanoriškų paslaugų teikimą yra įmanomas ir naudingas. Visi priežiūros modeliai rodo, kad asmenys turintys intelekto negalią, šiuo metu yra tik paramos gavėjai, tačiau jie gali prisidėti prie bendrojo gėrio. Jie yra ne tik gavėjai, bet ir prisidedantys, siūlantys savo patirtį, apmąstymus, kūrybą… savo balsus. Projekto partneriai tvirtina, kad jų pačių veikloje visiška socialinė įtrauktis ir aktyvus pilietiškumas dar nėra realybė, tačiau iššūkiai ir sinergija bei esamos politikos ir praktikos peržiūra galėtų įveikti šią spragą.

Projektas sukuria pagrindą, skirtą palaikyti ir skatinti keitimąsi gerąja patirtimi, daugiausia dėmesio skiriant Dienos centrų paslaugų gavėjų įtraukimo ir dalyvavimo aktyviam bendruomenės gyvenimo didinimui, mokymo programos žiniomis dalijimuisi, standartų ir priemonių klausimais, „Atvirų durų“, politika (įskaitant darbuotojų mokymą).

Be šio bendro tikslo, konkretūs projekto tikslai yra šie:

 • nacionalinių ir Europos lygmeniuieškoti geriausios praktikos, susijusios su šia patirtimi (mokymo programas, priemonių rinkinius, mokymosi medžiagą ir kt.);
 • rinkti metodinę informaciją apie tai, kaip plėtoti iniciatyvas, kurios pasiektų suinteresuotąsias šalis, savanorių organizacijas, būsimus darbuotojus. Bus atsižvelgiama į konkrečius, dalyvaujančių organizacijų turimus išteklius; demokratines moralines normas, kurios didina žmonių su negalia įtrauktį; novatoriškus procesus, naudojant skaitmeninę žiniasklaidą.
 • nustatyti esminius elementus, padedančius sukurti veiksmingą atvirą mokymo programą, pritaikytą specifiniams dviejų tikslinių grupių poreikiams:
 • Dienos centrų organizacijose, teikiančiose paslaugas žmonėms su negalia, valdybos nariams ir vadovaujančiam personalui, kurie stiprins organizacinį pasirengimą ir padės įveikti organizacinę inerciją (nenorą keistis);
 • visuomenė, pačios savanorių organizacijos, aprūpinančios joms reikiamus išteklius ir informaciją, kad įveiktų stereotipus apie žmones su negalia ir palengvintų jų įtraukimą į visuomenę;
 • didinti dalyvaujančių organizacijų ir jų darbuotojų gebėjimus užsienio kalbų srityje, tarpkultūrinių kompetencijų srityje ir tinklų kūrimo tarptautiniu lygmeniu srityje.
 • praktikos, pagrįstos asmenų turinčių intelekto negalią, dalyvavimu.
 • rasti gerosios įdarbinimo praktikos, atsižvelgiant į skirtingą institucinę, akademinę ir net kultūrinę aplinką. Organizacijos partnerės pabrėžia būtinybę parengti geriausios mokymosi projektavimo praktikos labai glaustą apžvalgą.

Susipažinti su šiais skirtumais ir juos spręsti, reiškia ne tik tarptautinio bendradarbiavimo kompetencijos ir bendrų organizacijos pajėgumo demonstravimą, bet ir vienas iš būdų pasiekti projekto tikslų.

Turime sugriauti sienas, kurios mus skiria. Turime sugriauti sienas, kurios neleidžia žmonėms patekti į bendruomenės gyvenimą. Taigi susirinkome ištirti, ką reiškia būti Dienos centru be sienų.

PROJEKTO PRODUKTAI:

Focus Group report No1

JDC_Example No.1_LECTURES FOR THE COMMUNITY

JDC_Example No. 2_SOLIDARITY COFFEE

JDC_Example No. 3_SPORT

JDC_Example No. 4_REMOTE_WORK_DURING_COVID-19

JDC_Example No. 5_Lets’ meet with community

 


EN

Project name: Day Centers Without Walls

Project period: 01-11-2019 / 30-04-2021

Project No. 2019-1-EL01-KA204-062516

More about project: https://citizen-network.org/library/day-centres-without-walls.html

 

Day Centres without walls is the initiative of 6 organisations from 5 different countries to join forces, for one main objective of exchanging good practices and build capacities.

The project aims in improving and innovating inclusion of people with intellectual disabilities through fostering specific actions within the framework of a Day Center operation in order to foster active participation in volunteer organisations, employment and the active society of citizens. The state of affairs for people with disabilities is that their full social inclusion and active citizenship are not yet a reality, but future challenges. The policies to remove physical barriers have not been extended to the overcoming of mental barriers.

Day centres are the main service providers for People with disabilities and as such, they are at the forefront of providing empowerment, social inclusion and access to the rest of society. Nevertheless, in spite of numerous initiatives against institutionalisation, it is a shared experience of many professionals, that day centres, like any organisation, tends to get institutionalised, they do not reach enough out to the community and the clients are not given space to expand their abilities and reach their potential. It is a core element of any society that citizens have both right and obligations, but People with intellectual disability are in the unique position of being considered “exempt” from the social obligations that are the norm of our societies, such as providing volunteer services. This special status even though it’s been set in place in order to protect PIDs, in effect, forces them in second-tier citizenship and furthermore maintain the problem of segregation and institutionalisation.

It is our belief that people with intellectual disabilities are citizens capable of fluffing their “social duty” and as such their inclusion as both receivers and providers of voluntary services is both possible and beneficial All models of care suggest that ID persons, currently mere recipients of support, have to become contributors for the common good. They are not only recipients but also contributors, offering their experiences, reflections, creations… their voices. The implementing partners have asserted that in their own operations full social inclusion and active citizenship are not yet a reality, but still, challenges and only synergies and a review of existing policies and practices could overcome this gap.

The project creates a framework to support and push exchange of best practices focus on enhancing inclusion and participation in the active life of the community for the recipients of Day Centers services, knowledge sharing in matters of curriculum, standards and tools for an “Open Doors” policy (include staff training).

Besides this overall goal, the project-specific objectives are to:

 • “browse” national and European best practices and related experiences, products (curriculums, toolboxes, learning materials, etc.);
 • collect methodological information on how to develop initiatives to reach stakeholders, volunteer organisations, future employees taking in special account: a. the particular resources that the participating organisations have available; b. the democratic imperative to increase the inclusion of people with disabilities; c. the innovative use of digital media in the process;
 • identify essential elements for the development an efficient open training program tailored to the specific needs of two target groups: a. the board members and managing staff in Day Centers organisations which provide services to people with disabilities, to strengthen organisational readiness and overcame the inherent organisational inertia; b. the society of citizens, volunteer organisations themselves providing with the resources and information they need to overcome stereotypes regarding people with disabilities and facilitate their inclusion in the society of adult citizens;
 • increase the capacities of the participant organizations and their staff members regarding language skills, intercultural competencies and networking on the international level.
 • An increase in practices that are based on the participation of ID people.
 • Find good practices for job placement Considering the different institutional, academic and even cultural backgrounds, the partner organizations are aware of avoiding a one-size-fits-all approach and based on that conviction, they stress on the need to develop a very concise overview of the best practices of learning design.

Meeting these differences and dealing with them is not only about demonstrating the competency for transnational cooperation and the organization’s overall capability, but it is also one pathway to achieve the project targets and a solid resource to improve existing efforts.

We need to break down the walls that divide us. We need to break down the walls that keep people outside community life. So we have come together to explore what it means to be a day center without walls.

Read more

https://citizen-network.org/resources/day-centres-without-walls.html

Interim report (Lithuania)

 

PROJEKTO PRODUKTAI:

Focus Group report No1

JDC_Example No.1_LECTURES FOR THE COMMUNITY

JDC_Example No. 2_SOLIDARITY COFFEE

JDC_Example No. 3_SPORT

JDC_Example No. 4_REMOTE_WORK_DURING_COVID-19

JDC_Example No. 5_Lets’ meet with community

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Projekto pavadinimas: U.A.N sportas – unikalumas – atvirumas – sporto normos

Projekto Nr.613160-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Projekto pradžia: 2019-01-01

Projekto pabaiga: 2021-12-01

Projekto tikslas – suteikti intelekto, fizinę ir kitokią negalią turintiems žmonėms kuo daugiau lygių galimybių sportuoti. Skatinti žmones (su negalia ar be jo) aktyviau sportuoti.

Projekto uždaviniai:

 • dalintis patirtimi ir praktika skatinant socialinę įtrauktį per sportą;
 • skatinti sporto sektoriaus ir atitinkamų suinteresuotųjų šalių, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, bendradarbiavimą;
 • didinti informuotumą apie sporto vaidmenį ir neįgaliųjų socialinę įtrauktį.
 • Pagal JT neįgaliųjų teisių konvenciją (30 str.) ir Europos neįgaliųjų strategiją projektas prisidės prie sporto skatinimo ir užtikrinimo, ypač jaunimui su negalia.

Tarptautinę partnerystę sudaro 5 partneriai iš 5 ES šalių (Italija, Graikija, Lietuva, Vokietija, Slovakija): 2 sporto klubai, 2 sporto federacijos ir asociacijos, viena biudžetinė įstaiga, turinti patirties ir specialios socialinės įtraukties per asmeninį sportą programos asmenims, intelekto negalia.

Projekte pagrindinis dėmesys bus skiriamas tarptautinei praktikai ir idėjų dalijimosi veiklai. Planuojami 5 partnerių susitikimai: pradinis susitikimas, 3 gerosios patirties vizitai į šalis partneres ir baigiamasis susitikimas.

Partneriai organizuos sporto renginius: 2020 m. Europos sporto savaitė ir Tarptautinė žmonių su negalia diena (gruodžio 3 d.).

Projekte daugiausia dėmesio bus skiriama jauniems žmonėms, turintiems proto ir (arba) fizinę negalią: viso projekto metu dalyvaus daugiau nei 3000 merginų ir vaikinų.

Projektas leis stiprinti bendradarbiavimą tarp sporto organizacijų ir atitinkamų suinteresuotųjų šalių, dirbančių su žmonėmis su negalia, bei skatinti socialinę įtrauktį per sportą.

 


EN

Project name: U.A.N. Sport – Uniqueness-Abilities-Normalities Sport

Project No. 613160-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Project period: 01/01/2020 – 31/12/2021

The project aims at promoting more and equal opportunities in sports for people with mental, physical and other disabilities and to encourage people (with or without disabilities) to become more active in physical activities. Specific objectives of the project are:

– to share experiences and practices in promoting social inclusion through sport;

– to encourage cooperation between the sports sector and relevant stakeholders active in the field of social inclusion of disabled people;

– to raise awareness on the role of sport for social inclusion.

The project will contribute towards promoting and ensuring that everyone, especially young people with disabilities, has the possibility to participate in sports, in line with the UN Convention on the Rights of People with Disabilities (Art. 30) and the „European Disability Strategy 2010-2020“.

The partnership is composed of 5 partners from 5 EU Countries (Italy, Greece, Lithuania, Germany, Slovakia): 2 sports clubs, 2 sports federation and association, one public body with experiences and running specific programs for social inclusion through the sport of person with disabilities.

The project will focus on transnational activities for exchanges of practices and ideas: the kick-off meeting in Greece, 3 good practice-visits in partners’ Countries, and the final meeting in Italy. Sports events will also be organized by partners in connection with 2020 European Week of Sport (e.g. „Sportgames 2020: the International Sports Festival“ in Berlin) and the International Day of People with Disability (3 December).

The project will mainly work with young people with mental and/or physical disabilities: more than 3.000 girls and boys will be involved throughout the entire project.

 

Participants will benefit from the project and the project will create the conditions for strengthening EU cooperation between sport organizations and relevant stakeholders working with persons with disabilities, to promote social inclusion through sport and in sport.


 

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Projekto pavadinimas: REAL – reflektyvus, ekspresyvus meninis mokymasis

Projekto akronimas: REAL

Kaip?

 • dirbant kartu seminaruose, renginiuose ir pokalbiuose (po vieną kiekvienai organizacijai partnerei)
 • praktinis tiriamasis mokymasis ir esamų praktikų bei metodikų nagrinėjimas
 • kritinė savirefleksija

Kas yra kokybė?

 • Kaip nustatome, pasiekiame ir išlaikome kūrybinio proceso kokybę dirbdami su sutrikusio intelekto jaunuoliais?
 • Kaip kokybė veikia sutrikusio intelekto jaunuolių patirtį?
 • Kiek svarbi yra kokybė ir kaip ji padeda gerinti įsitraukimą ir dalyvavimą?

Ko tikimės pasiekti?

 • geresnio supratimo apie darbo praktiką ir produktų kokybės klausimus bei su tuo susijusias problemas
 • aiškaus supratimo apie kliūtis, su kuriomis susiduria sutrikusio intelekto jaunuoliai mokydamiesi, ir kaip galime pasitelkti meną šioms kliūtims įveikti
 • intelekto sutrikimų turinčių jaunų žmonių mokymosi darbo tobulinimo strategijas
 • naujos meninės technikos ir jaunimo darbuotojų įgūdžiai, susiję su kūrybinio įsitraukimo ir įgalinimo būdais
 • specialistų, dirbančių su jaunimu meno srityje, teorinės ir praktinės patirties kaupimas.

Mokymasis ir dalijimasis gerąja patirtimi:

1 susitikimas: projekto partneris VOARTE (Portugalija):

Tema: Įveikti kliūtis, susijusias su įtraukimu, pasitelkiant šokį

Mokymosi veikla 1:

 • VOARTE darbo pažinimas
 • Šokio, kaip kliūčių įveikimo priemonės, tyrinėjimas
 • Vertinimo metodikos studijavimas

Diskusija 1:

 • Su kokiais sunkumais ir kliūtimis susiduria sutrikusio intelekto jaunuoliai, norintys dalyvauti kūrybiniuose renginiuose savo bendruomenėse?
  Kaip nustatyti kūrybinių menų praktikos kokybę?
  Kaip įtrauktis yra „kokybės“ problema?

 

2 susitikimas: projekto partneris JDC (Lietuva):

Tema: „Kaip ir anksčiau“,  Probleminis teatras

Mokymosi veikla 2:

 • Naudoti teatrą ugdant sutrikusio intelekto jaunuolių mokymąsi ir būdus, kaip kalbėti apie jiems svarbius klausimus
  į problemą orientuoti teatro metodai
 • vertinimo metodikos studijavimas

Diskusija 2

 • Kiek svarbus problemų sprendimo mokymasis sutrikusio intelekto jaunuoliui?
 • Kaip teatras padeda ugdyti problemų suvokimą?
 • Kaip pasitelkti teatrą, kad padėtume sutrikusio intelekto žmonėms kalbėti ir išreikšti save?

 

3 susitikimas: projekto partneris Ad Astra (Lenkija):

Tema: Tema: „Platformos ir įtrauktis“.

Mokymosi veikla 3:

 • Ad Astra (Lenkija) veiklos nagrinėjimas
 • Tyrinėti ką reiškia „procesas“ per praktinius seminarus.
 • Vertinimo metodikos tyrimas

Diskusija 3:

 • Procesas ar produktas – Ar kokybės procesas yra svarbesnis, nei kokybės produktas?
 • Ar kokybiškas produktas gali būti pasiektas neprarandant kokybės proceso metu?
 • Kaip tai veikia sutrikusio intelekto jaunus žmones?

 

4  susitikimas: projekto partneris ANTIGONE (Graikija):

Tema: Kritiška savirefleksija

Mokymosi veikla 4

 • ANTIGONE darbo tyrinėjimas
 • tyrinėjimas, kaip mes mobilizuojame jaunus žmones
 • Naujų veiklos technikų praktinis panaudojimas ir sutrikusio intelekto jaunimo grįžtamojo ryšio analizė
 • Vertinimo metodikos tyrimas

Diskusija 4

 • Kaip mes nustatome geriausią praktiką pagal skirtingus požiūrius?
 • Kaip gauname sąžiningus atsiliepimus apie sutrikusio intelekto žmonių mokymosi darbą?
 • Kokie metodai ir požiūriai galėtų būti identifikuoti?

 

5 susitikimas: projekto partneris „Headway“ menas (Jungtinė Karalystė):

Tema: Mokymosi Platforma

Mokymosi veikla 5

 • praktinis seminaras apie santykių vystymą su veiklų vietų ir platformų koordinatoriais
 • kaip tai daro įtaką neįgalių jaunuolių darbo kokybei bei rezultatams
 • ypatingų pasirodymų kūrimas gastrolėms ar pasirodymams
 • apibendrinti iki šiol įgytas technikas ir metodikas

Diskusija 5

 • Kiek svarbios yra pagrindinės platformos neįgaliųjų jaunuolių mokymuisi?
 • Kaip mes gauname prieigą prie šių platformų?
 • Ar jos yra tinkamos?

 

Partneriai bendradarbiaus su priimančios organizacijos dalyviais, kad ištirtų ir aptartų kokybės klausimus.

Mokymosi-mokymo ugdymo seminaruose mes sužinosime konkrečias metodikas, gerinančias darbo su sutrikusio intelekto jaunimu kokybę ir organizacijos darbuotojų profesionalumą.

Per šiuos susitikimus, pokalbius ir diskusijas, kuriose dalyvaus besimokantieji ir priimančiosios organizacijos darbuotojai, projektas tyrinės geriausią praktiką, reflektuos savo pačių praktiką ir ieškos būdų, kaip atverti duris sutrikusio intelekto jauniems žmonėms mokytis, kad jie galėtų visapusiškai dalyvauti socialinėje, kultūrinėje ir ekonominėje bendruomenėje, kurioje jie gyvena.

Projekto produktas


EN

Erasmus+ KA2 Cooperation through the exchange of good practices

Project name: REAL – reflective, expressive artistic learning

Project acronym: REAL

How?

 • working together in seminars, events and conversations (one for each partner organization)
 • practical exploratory learning and exploring existing practices and methodologies
 • critical self-reflection

 

What is quality?

 • How do we determine, achieve and maintain the quality of the creative process by working with young people with intellectual disabilities?
 • How does quality affect the experience of young people with intellectual disabilities?
 • How important is quality and how does it help to improve engagement and engagement?

 

What we hope to achieve:

 • greater understanding of work practices and product quality issues and related problems
 • a clear understanding of the obstacles faced by young people with intellectual disabilities in their learning and how we can use art to overcome those obstacles
 • strategies to develop the learning work of young people with intellectual disabilities
 • new artistic techniques and skills of youth workers related to ways of creative engagement and empowerment
 • the accumulation of theoretical and practical experience of specialists working with young people in the field of art.

 

Learning and sharing of good practices activities:

 

Meeting 1: Project partner VOARTE (Portugal):

Subject: Overcoming obstacles related to inclusion through dance

Learning activities 1

 • Exploring VOARTE’s work
 • Exploring dance as a means of overcoming obstacles
 • Study of the assessment methodology

Discussion 1

 • What are the difficulties and obstacles faced by young learners with intellectual disabilities who want to participate in creative events in their communities?
 • How do we determine quality in the practice of creative arts?
 • How is inclusion a „quality“ problem?

 

Meeting 2: Project partner JDC (Lithuania):

Subject: Problem-based theatre

Learning activities 2

 • use theatre to develop the learning of young people with intellectual disabilities and ways to talk about issues that are important to them
 • problem-oriented theatrical techniques
 • study of the assessment methodology

Discussion 2

 • How important is problem-solving learning for a young person with intellectual disabilities?
 • How does theater help to develop awareness of problems?
 • How do we use theater to help people with intellectual disabilities speak and express themselves?

 

Meeting 3: Project partner Ad Astra (Poland):

Subject: Platforms and inclusion

Learning activities 3

 • Exploring the work of Ad Astra (Poland)
 • How platforms can be used to publicise the learning work of young people with intellectual disabilities
 • Exploring what ‘process’ means through workshops.
 • Exploring assessment methodologies

Discussion 3

 • Process or product – Is the process of quality more important than the product of quality?
 • Can a quality product be achieved without losing quality in the process?
 • How does this affect young people with intellectual disabilities?

 

Meeting 4: Project partner ANTIGONE (Greece):

Topic: Critical self-reflection

Learning activity 4

 • Exploring the work of ANTIGONE
 • Exploring how we mobilise young people
 • Practical application of new action techniques and analysis of feedback from young people with intellectual disabilities
 • Exploring evaluation methodologies

Discussion 4

 • How do we identify best practice from different approaches?
 • How do we get honest feedback on the learning work of people with intellectual disabilities?
 • What methods and approaches could be identified?

 

Meeting 5: Project partner Headway Arts (UK):

Topic: Learning Platform

Learning Activity 5

 • Workshop on developing relationships with coordinators of activity sites and platforms
  how this affects the quality and outcomes of work for young people with disabilities
 • Creating special performances for tours or performances
 • summarising the techniques and methodologies acquired so far

Discussion 5

 • How important are key platforms for the learning of young people with disabilities?
 • How do we access these platforms?
 • Are they appropriate?

 

Partners will work with participants in the host organization to explore and discuss quality issues.

In the learning-teaching-training workshops, we will learn specific methodologies to improve the quality of work with young people with intellectual disabilities and the professionalism of the organization’s staff.

Through these meetings, conversations, and discussions involving learners and host organization staff, the project will explore best practices, reflect on its own practices and find ways to open the door to learning for young people with intellectual disabilities so that they can participate fully in the social, cultural and economic community in which they live.

Project product

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Projekto pavadinimas: CREA – Žinių ir gebėjimų įgalinimas per meną

Projekto akronimas: CREA

Projekto laikotarpis: 2019-02-01 / 2020-12-31

Projekto partneriai: 

 • Alba Group of Catalonia (Ispanija)
 • Handverkstæðið Ásgarður (Islandija)
 • Jaunuolių dienos centras (Lietuva)

Visi partneriai turi ilgametę kūrybinių ir meninių projektų su neįgaliaisiais rengimo patirtį. Alba Group yra tapybos ekspertai ir dabar pradeda jungtis prie dailidžių; Handverkstæðið Ásgarður yra darbo su medžiu ekspertai, o Jaunuolių dienos centras užsiima keramikos projektais.

Šioje europinėje programoje numatyta, kad kiekvienas partneris siunčia 2 paslaugų gavėjus ir 2 darbuotojus į kitas organizacijas keistis žiniomis apie vykdomą meninę veiklą, o po to grįžta į kiekvieną šalį, kad pritaikytų išmoktą metodiką ir gerąją patirtį.

Patirtis prasideda 2019 m. pirmuoju vizitu į Islandiją ir iki 2020 m. rugsėjo mėn. vyks įvairūs susitikimai, kurie baigsis programos pristatymu ir socialiai vertingų produktų ir dirbinių, sukurtų taikant kūrybinę terapiją, vadovo ir katalogo pristatymu.

Numatomi mobilumai:

 • 2019 m. birželis Alba vyksta į  Ásgarður (IS)
 • 2019 m. rugsėjis: Ásgarður (IS) vyksta į  JDC (LT)
 • 2019 m. gruodis: JDC (LT) vyksta į  Alba
 • 2020 m. kovo mėn: Ásgarður (IS) vyksta į  Alba
 • 2020 m. birželio mėn: Alba vyksta į  JDC (LT)
 • 2020 m. rugsėjo mėn: JDC (LT) vyksta į  Ásgarður (IS)

Daugiau apie projektą

Projekto rezultatai

 


EN

The European Project CREA is an exchange of experiences, of Erasmus + K2 with the participation of 3 European entities: the Alba Group of Catalonia, Handverkstæðið Ásgarður of Iceland and Jaunuoliu dienos centras of Lithuania.
All of them have long experience in developing creative and artistic projects with people with disabilities. In the case of the entity, Targarina are experts in painting and are now starting to join the carpentry; the Icelandic entity are experts in working with wood and the Lithuanian entity is involved in ceramic projects.

This European program stipulates that each of the entities send a delegation of 2 young people with disabilities and 2 educators to the other entities to exchange knowledge about the artistic activities being carried out and then to return to each of the countries to apply the methodology learned and good practices.

The experience begins in 2019 with the first visit to Iceland and there will be different encounters until September 2020 ending the program with the presentation of a guide and catalog of socially valuable products and articles through creative therapy. .

FURNITURE CALENDAR

 • June 2019: Alba visits Asgardur (IS)
 • September 2019: Asgardur (IS) visits JDC (LT)
 • December 2019: JDC (LT) visits Alba
 • March 2020: Asgardur (IS) visits Alba
 • June 2020: Alba visits JDC (LT)
 • September 2020: JDC (LT) visits Asgardur (IS)

More about project

Project result

 

Informacija atnaujinta 2022-10-28


BE IN(VOLVED)

Location: Youth Day Centre (JDC) Panevėžys, Lithuania.

Duration: 24 months. August 2018 – July 2020.

Participating countries: Austria, Germany, Spain, Italy, Portugal, Lithuania.

Project activities:

1 activity September 2018 – June 2019.

Activity 2 September 2019 – June 2020

Number of volunteers: 1 activity – 4 volunteers; Activity 2 – 4 volunteers

Project idea: Our project offers a great opportunity to learn, implement ideas, be creative and gain self-confidence.

The main theme of the project is human rights. JDC volunteers will work alongside mentally handicapped youth. They will learn about human rights, create educational materials in an easy-to-read and easy-to-understand language. They will help young people with special needs to understand their rights and defend them if they are violated. In addition to daily activities, volunteers will carry out many public projects, such as organizing exhibitions, concerts, sports festivals for the city community, where the abilities of young people with disabilities will be demonstrated and the attitude of society towards the disabled will be changed. Volunteers will organize special events for empowered young people in general education institutions, spread the idea of volunteering and change the attitude of young people towards their intellectually disabled peers.

The volunteer should also always find time:

– just to be with a disabled peer and help him, talk to him and support him.

– to establish friendships with young people with intellectual disabilities;

– To help in their daily lives;

– laughing together, entertaining and feeling like his friend !!!

The motto of the project: Tell me and I will forget,

teach me and I will remember,

INCLUDE me and I’ll learn.

(Benjamin Franklin)

Informacija atnaujinta 2022-10-28


STELLA Web page

STELLA is a transnational, two-years project carried out in the frame of the ERASMUS+ program. Partners from ten different countries form a strategic partnership cooperating for innovation in the action’s prioritized fields social inclusion, diversity, and staff’s education. The participating partners are organizations in Germany, Poland, Italy, Greece, the United Kingdom, Sweden, France, Lithuania, the Netherlands, and Turkey. The project consortium is totally committed to the key statement of the Erasmus+ action that the investment in knowledge, skills, and competences will benefit individuals, institutions, organizations, and society by contributing to the growth and ensuring equity, prosperity and social inclusion in Europe and beyond. The participating organizations have gathered years of precious work experience with people with disabilities and people with special needs. Furthermore, the partners are well connected through their memberships in the international network of Caravan 2000. Through previously carried out projects most of the consortium partners have established trustworthy and reliable working relationships which are essential for the fast-starting, effective work on the high-quality innovative outcomes and for reaching the objectives of this project. The project STELLA addresses the agenda for new skills and jobs included in the Europe 2020 Strategy as well as the intended Erasmus+ contribution to support the implementation of the European policy agenda for individual and organizational growth, jobs, equity, and social inclusion and the Declaration of Human Rights by the United Nations. Based on previously gathered observations and experiences regarding the strong wish of people with disabilities for independent living, the partners could produce a needs analysis to identify the demanded competencies which would support people with disabilities on their way to independent living and which would improve their professional chances drastically. These needs and competencies include areas such as social (and social media) behavior, self-esteem, development of critical thinking, emotion control, team ability, analytical thinking, technical and communication skills. STELLA practicably targets these competencies and produces as an innovative output a handbook for staff, trainers, HR responsible, and educators on „How to improve basic work skills of people with disabilities“. The needs analysis is based on former projects’ lessons learned from different European countries and is not limited to certain areas of professionalism. Therefore, the innovative output is transferable and applicable to every field of the labor market as well as on an international dimension. The project is also carried out in an innovative way: During the project implementation, people with disabilities are staff members of the work packages’ teams. The main objective of the project is the production of the handbook which basically provides everyone who operates in an inclusive work environment information and methods on how to improve basic work skills for people with disabilities. Additional objectives are to raise awareness of working in an inclusive team, to strengthen the digital era competences of the staff by working in virtual teams, to foster intercultural competences, to foster the EU citizenship, to include people with disabilities in all aspects of the implementation of the project and to improve the opportunities and conditions for people with disabilities for independent living. Furthermore, the partners target perceivable progress in terms of organizational learning by using project management methods based on the competence baseline of the International Project Management Association (IPMA). STELLA activities are carried out on a national level (group discussions, workshops, role plays, job shadowing, and video analysis). On a transnational level, four meetings in Germany, Greece, Turkey, and Lithuania are predefined in a milestone plan during the project span of 24 months. Further activities address project marketing aspects, e.g. open houses and round rounds, to raise the project acceptance among the direct and indirect target groups and other stakeholders. The project consortium believes that STELLA will have a huge overall impact. Almost 9000 people are currently employed by the project partners and their associated partners. Additionally, 1000 trainers and educators can be reached directly through the network of Caravan 2000 in which the partners are embedded. Therefore, the results of the project will have a potential impact on a total of 10000 staff members. Now, the partners assist and train almost 6000 people with disabilities in ten different European countries, so the potential longer-term benefits are remarkable. Thousands of people with disabilities can be trained to improve their basic work skills and consequently be socially integrated and professionally included.

More about project

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Projekto pavadinimas: Empatija

Projekto vieta: Panevėžio apskritis, Lietuva

Veiklos data: 2017-09-01 – 2018-06-31

Dalyviai: 6 siunčiančios organizacijos iš įvairių Europos Sąjungos šalių, 5 priimančios organizacijos iš Panevėžio apskrities.

Projekto tikslas: ugdyti jaunimo toleranciją ir empatiją vietiniu ir tarptautiniu lygiu.

Projekto tikslai:

 • Skatinti jaunimo empatiją įgyvendinant projektus ir iniciatyvas su: jaunimu su negalia, jaunimu, kuris nedirba ir nesimoko, vaikais su regėjimo negalia, vaikais su specialiaisiais poreikiais ir jaunimu atokioje kaimo vietovėje.
 • Keisti visuomenės požiūrį į socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių grupes;
 • Skatinti jaunimo europietiškumą,
 • Skatinti būti aktyviais, kūrybingais, atsakingais, empatiškais piliečiais.

Tiesioginės projekto tikslinės grupės: tarptautiniai savanoriai ir Panevėžio miesto bei rajono jaunimas.

Netiesioginės projekto tikslinės grupės: Panevėžio miesto ir rajono organizacijos, dirbančios su specialiųjų poreikių turinčiu jaunimu, vietos bendruomenės.

Projekto šūkis:

Pamatyk kito akimis! Klausyk kito į ausį! Jauskitės kito širdyje!

(Alfredas Adleris)


EN

Project name: Empathy

Project location: Panevėžys county, Lithuania

Evs operational date: 01/09/2017 – 31/06/2018

Participants: 6 sending organizations from different countries of the European Union, 5 receiving organizations from Panevėžys county.

The aim of the project: to develop tolerance and empathy among young people at the local and international level.

Objectives of the project:

 • To promote empathy among young people through projects and initiatives with: young people with disabilities, young people who are unemployed and not in education, visually impaired children, children with special needs and young people in a remote rural area.
 • Change society’s attitude towards groups of young people with social exclusion;
 • To promote the Europeanness of young people,
 • Encourage to be active, creative, responsible, empathetic citizens.

Direct target groups of the project: EVS volunteers and youth of Panevėžys city and district.

Indirect target groups of the project: Panevėžys city and district organizations working with young people with special needs, local communities.

The motto of the project:

See through the eyes of another! Listen to the other by ear! Feel in the heart of another!

(Alfred Adler)

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Jaunuolių dienos centras įgyvendina Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektą „M.E.L.O.S“ Nr.2015-1-EL01-KA202-014154

Projekto trukmė: nuo 2015-12-15 iki 2017-12-14.

Partneriai:

 • Aliaga Ozel Egitim yra Uygulama Merkezi, Turkija
 • COPE fondas Airijoje
 • Jaunuolių dienos centras, Lietuva
 • THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE, Graikija

M.E.L.O.S – Muzikinis ugdymas. Šviesa ir optinis stimuliavimas.

Šiuo tarptautiniu projektu siekiama sukurti ir išbandyti inovatyvius muzikos mokymosi metodus, pritaikytus sutrikusio intelekto žmogui.

Projekto metu bus sukurta speciali OnLine platforma, skirta tobulinti tiek besimokančiųjų, tiek mokytojų/dėstytojų įgūdžius ir gebėjimus.

Visi projekto partneriai dirbs kartu:

 • kognityvinio suvokimo ir kinetinių pojūčių stimuliavimas ir stiprinimas per kūrybišką, žaismingą ir interaktyvią muzikinio mokymosi patirtį;
 • be sąlyginio visų įtraukimo į muzikos mokymosi procesą nepriklausomai nuo negalios pobūdžio ir lygio;
 • bendrystė, o ne atskirtis skirtingų tipų negalią turintiems asmenims;
 • netradicinis požiūris į kitų socialinio ir psichoemocinio lygio įgūdžių ugdymą, pvz. dalyvavimas, atskaitomybė, susivaldymas, bendrystė ir kt.;
 • derinti muzikinį ugdymą su laisvalaikiu ir pramogomis.

EN

Youth Day Centre implements KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „M.E.L.O.S“ Under the Erasmus+ Programme. N° 2015-1-EL01-KA202-014154.

The project period: from 15-12- 2015 till 14-12-2017.

Partners:

Aliaga Ozel Egitim Is Uygulama Merkezi,

Turkey COPE Foundation, Ireland

Young man’s day care center, Lithuania

THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE, Greece

M.E.L.O.S – Musical Education Light and Optical Stimuli.

The trans-national partnership aims to develop and test an innovative, needs-tailored, inclusive learning music process, based on the creation of activities among project partners and target groups, that would enable the development of a certified training course.

The project aims to create a specific methodology, usable video tutors, teaching tools and demonstration activities in order to increase the skills and abilities of both the learners and teachers/trainers through a common online platform.

The project consortium focuses on the training and education needs of the target group aiming to achieve:

 • The simultaneous enhancement and the development of cognitive, perceptual and kinetic skills through an enjoyable, creative and interactive learning experience.
 • Learning a musical instrument is addressed to everyone regardless of the degree of functionality and disability so that no one is excluded from the process of learning.
 • This implies the coexistence, rather than the separation, of people with different degrees of functionality.
 • An indirect approach of other skills and functions in social and psycho-emotional level, for example participation in a group, accountability, self-limitation, role commutation, coexistence, etc.
 • Combination of music education with pure entertainment and relaxation.

 

Informacija atnaujinta 2022-10-28


LT

Projekto pavadinimas: PUZZLE

Projekto numeris: 2015-1-EL01-KA204-014123

Projekto trukmė: 2015-09-01 / 2017-08-31

Projekto partneriai:

 • Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), Graikija
 • Association For People With Learning Disabilities „Śmiałek“, Poznan, Lenkija
 • Jaunuolių dienos centras, Lietuva
 • RIX Research & Media, University of East London, Anglija
 • Swedish Agency for Accessible Media – MTM, Švedija

Projekto tikslai:

 • išmokti taikyti naują metodą ir „išversti“ tekstus taip, kad jie būtų suprantami ribotų skaitymo galimybių žmonėms;
 • apmokyti 4 Jaunuolių dienos centro specialistus, kurie bus atsakingi už tekstų „vertimą“ taip, kad jie būtų suprantami ribotų skaitymo galimybių žmonėms;
 • išmokyti jaunimą, turintį intelekto negalią, skaityti „lengvai skaitomą“ tekstą;
 • sukurti e. mokymosi platformą.

Turinys. Nepaisant padarytos pažangos, vis dar yra didelis atotrūkis tarp išsivysčiusios Europos ir tokių šalių kaip Graikija, Lenkija ir Lietuva. Šiose šalyse sutrikusio intelekto jaunuolių galimybės mokytis ir dalyvauti socialiniame gyvenime yra ribotos.

Tam įtakos turi šie veiksniai:

(a) kvalifikuotų pedagogų, socialinių darbuotojų ar kitų specialistų, galinčių dirbti su sutrikusio intelekto žmonėmis, trūkumas;

(b) mokymo metodikos ir priemonių, kurios leistų neįgaliajam suprasti tekstą, nebuvimas;

(c) visos rašytinės informacijos neatitikimas sutrikusio intelekto žmonių poreikiams.

Šią problemą projekto partneriai planuoja spręsti pasidalydami projekto veiklas ir atsakomybę:

 • Švedijos vyriausybinė agentūra (MTM) ir jos ekspertai, turintys ilgametę „lengvo skaitymo“ metodo įgyvendinimo patirtį, siūlo praktinius mokymus ir dalijimąsi žiniomis bei patirtimi. Šis metodas palengvina teksto „vertimą“ į lengvai skaitomą kalbą. „Išversti“ tekstai tampa lengvai suprantami žmonėms, turintiems ribotas skaitymo galimybes.
 • Projekto partneris iš rytų Londono Rix tyrimų universiteto (UEL) Didžiojoje Britanijoje atliks su projekto tema susijusius tyrimus ir poveikio skaičiavimus.
 • Projekto partneriai iš Graikijos, Lietuvos ir Lenkijos praktiškai taikys darbo su sutrikusio intelekto jaunuoliais metodą.
  Tarptautinę 12 specialistų komandą MTM specialistai ir UEL specialistai specialiai apmokys, kaip taikyti naująjį metodą ir išnaudoti naujų technologijų potencialą, taikant jas sutrikusio intelekto žmonėms.

Rezultatai.

 • Sukurta e. mokymosi platforma, kurioje visi dokumentai bus sukurti sutrikusio intelekto jaunuoliams „lengvai skaitoma“ kalba.
 • Sukurtas e. mokymosi vadovas sutrikusio intelekto jaunuoliams.
 • Apmokyti 4 JDC darbuotojai atlikti tekstų „vertimus“ ir pritaikymą sutrikusio intelekto žmonių poreikiams.

Daugiau apie projektą

https://www.puzzle-project.eu/index.php/lt/

 


EN

Project name: PUZZLE

Project No. 2015-1-EL01-KA204-014123

Project duration:  01-09-2015 to 31-08-2017.

Partners:

 • Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), Greece
 • Association For People With Learning Disabilities „Śmiałek“, Poznan, Poland
 • Youth Day Centre, Lithuania
 • RIX Research & Media, University of East London, England
 • Swedish Agency for Accessible Media – MTM, Sweden

The objectives of the project are:

 • learn to apply a new method and „translate“ texts so that they are understandable to people with limited reading possibilities;
 • train 4 JDC specialists who will be responsible for „translating“ texts that would be understandable to people with limited reading capabilities;
 • to teach mentally impaired youth to read an „easy-to-read“ text;
 • create an e-learning platform.

Content. Despite the progress made, there is still a significant gap between developed Europe and countries such as Greece, Poland, and Lithuania. In these countries, the opportunities for intellectually impaired young people to learn and participate in social life are limited.

The factors influencing this are:

(a) the lack of qualified educators, social workers or other specialists who are able to work with people with intellectual disabilities;

(b) the absence of teaching methodology and tools that would enable the disabled person to understand the clerical text;

(c) the inconsistency of all written information with the needs of people with intellectual disabilities.

The project partners plan to solve this problem by sharing project activities and responsibilities:

 • The Swedish Government Agency (MTM) and its experts, who have many years of experience in implementing the „easy-to-read“ method, offer practical training and sharing of knowledge and experience. This method facilitates the „translating“ of text into an easy-to-read language. „Translated“ texts become easy to understand for people with limited reading options.
 • a project partner from the eastern London Rix Research University (UEL) in Great Britain will carry out studies and impact calculations related to the theme of the project.
 • The project partners from Greece, Lithuania, and Poland will practically apply the method of working with young people with intellectual disabilities.

An international team of 12 specialists will be specially trained by MTM specialists and UEL specialists on how to apply the new method and exploit the potential of new technologies by applying them to people with intellectual disabilities.

Expected results:

 • An e-learning platform has been created, where all documents will be created for young people with intellectual disabilities in the format of an „easy-to-read“ language.
 • An e-learning guide for mentally handicapped youth has been developed.
 • Trained 4 JDC employees to perform „translations“ of texts and adaptations to the needs of people with intellectual disabilities.

 

PUZZLE Newsletter No.1

PUZZLE Newsletter No.2

Informacija atnaujinta 2022-10-28

FILLING IN THE PORTFOLIO OF COMPETENCIES OF EMPLOYEES WHEN WORKING WITH PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

PROJECT NO. 2016-1-LT01-KA104-023080

The project application was submitted by a consortium consisting of four organisations:

 • Public institution International Labour Contact Network – project and consortium coordinator (Vilnius),
 • „Saules“ elementary school Day Employment Center (Joniškis),
 • budgetary institution Youth Day Centre (Panevėžys),
 • association of persons with disabilities Community „Vilniaus viltis“ (Vilnius).

The goal of the consortium is to constantly improve the quality of services provided to people with disabilities by sharing experience, implementing innovations and learning from colleagues in Lithuania and abroad. The project is aimed at the mobility of the staff of the members of the consortium. The project will carry out one main activity – internship / job monitoring. The host organisation is the Icelandic non-governmental organisation Às styrktarfélag, founded in 1958 on the initiative of parents raising children with intellectual disabilities. 10 representatives of the consortium members will go to the internship: 4 administrative employees, 4 social workers, 1 assistant social worker and a labor intermediary. The duration of the internship is 1 week (7 days), including the trip.

The traineeship will take place in the second half of 2016 according to a traineeship programme agreed between the consortium members and the host organisation in line with the project objectives. We will only use national certificates to confirm competencies and qualifications.

Expected short-term results of exposure:

 • participants will improve their general competencies, competencies for activity planning and improvement, management of the teaching / educational process and assessment of achievements;
 • participants will gain motivation to participate in international mobility projects, will be able to assess the advantages and disadvantages of new teaching methods or methods of working with persons with disabilities;
 • will be able to apply modern methods of teaching or service provision in the strategic development activities of their institutions, will participate more actively on behalf of their institutions and consortium both in the work of the relevant district and other relevant institutions of the country in improving the Lithuanian adult non-formal education system.

In addition, participants will become more tolerant, expand their intercultural knowledge, improve their skills of foreign languages and sociability. The expected long-term impact will be that the flexibility and quality of the services offered by the consortium will improve, the members of the consortium will be more courageous in offering innovations in their field of activity and will be more actively involved in improving the adult non-formal education system.