Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-IV 7.00 - 17.30, V - 7.00 - 16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-IV 7.00 - 17.30, V - 7.00 - 16.30
El. p. [email protected]

Erasmus+ finansuojami projektai

Informacija atnaujinta 2022-02-23


LT

Projekto internetinė svetainė

Projekto pavadinimas: Socialinės įtraukties agentai

Projekto Nr. 2021-2-LT01KA122-ADU-000041680

Trukmė: 2022/03/01-2023/08/31

Projekto akronimas: SIA

Projekto partneriai:

 • As styrktarfelag (Islandija)
 • Association of Parents and Friends of People with Autism in Rethymno (Kreta)
 • Associacioalba (Ispanija)
 • Center za izobrazevanje, rehabilitacio in usposabljanje Vipava (Slovėnija)
 • Associacio Vo’arte (Portugalija)
 • IB (Vokietija)
 • Estia (Graikija)
 • Sensus Stokholm-Gotland (Švedija)
 • Papillons Blancs de Lille (Prancūzija)
 • A Ruota Libera (Italija)

Pagrindiniai projekto tikslai:

Projektu bus siekiama aplankyti socialines įstaigas dirbančias su proto negalios asmenimis Europos sąjungos šalyse ir susipažinti su tose šalyse veikiančiais proto negalios asmenų įdarbinimo modeliais.

Pagrindinė veikla:

Tikslinės Jaunuolių dienos centro socialinių darbuotojų ir asmenų su negalia grupės vyks į skirtingas Europos sąjungos šalis susipažinti su tose šalyse veikiančiais proto negalios asmenų įdarbinimo modeliais. Mobilumo metu aplankys įstaigas, dirbančias neįgaliųjų įdarbinimo srityje, domėsis gerosios patirties pavyzdžiais, mokysis iš kolegų.

Planuojama 10 grupinių suaugusiųjų besimokančiųjų mobilumų į skirtingas Europos Sąjungos įstaigas.

Kiekvieną grupę sudarys du sutrikusio intelekto besimokantieji, vienas socialinis darbuotojas ir vienas lydintis socialinis darbuotojas. Iš viso 30 besimokančiųjų.

 

Mobilumo vizitai: 

Informacija ruošiama

 

Projekto rezultatai:

Pagrindinis projekto rezultatas – projekto dalyvių parengta gerosios patirties proto negalios asmenų įgalinimo ir

įdarbinimo studija.

Rezultatas bus pasiektas:

– jei Jaunuolių dienos centre bus sėkmingai pritaikyti 3 gerosios patirties modeliai

– jei gerosios patirties proto negalios asmenų įgalinimo ir įdarbinimo studija bus pasidalinta su 15 socialinės paskirties įstaigų Lietuvoje ir 10 socialinės politikos formuotojų.

 

Sklaidos įvykiai:

Nacionalinė konferencija, kurios metu bus pasidalinta gerąja patirtimi įgauta projekto metu.


EN

Project Website

Project title: The agents of social inclusion

Project No.  2021-2-LT01KA122-ADU-000041680

Duration: 01/03/2022 to 31/08/2023

Project acronym: SIA

The partners of the project:

 • As styrktarfelag (Iceland)
 • Associacioalba (Spain)
 • Rethymno (Crete)
 • Center za izobrazevanje, rehabilitacio in usposabljanje Vipava (Slovenia)
 • Associacio Vo’arte (Portugal)
 • IB (Germany)
 • Estia (Greece)
 • Papillons Blancs de Lille (France)
 • Sensus Stokholm-Gotland (Sweden)
 • VolontaRomagna OdV (Italy)

 

The main goals of the project:

The project will aim to visit social institutions working with people with intellectual disabilities in the countries of the European Union and to get acquainted with the employment models of people with intellectual disabilities .

Main activity:

The target groups of the Youth Day Centre’s social workers and people with disabilities will travel to different countries of the European Union to learn about the employment patterns of people with intellectual disabilities. During the mobility, they will visit institutions working in the field of employment of the disabled, will be interested in examples of good practice, and will learn from colleagues.

10 group mobility of adult learners to different institutions of the European Union is planned.

Each group will consist of two learners with intellectual disabilities, one social worker and one accompanying social worker. A total of 30 learners.

Mobility visits:

Information will be available soon

Project results:

The main result of the project is a good practice developed by the project participants for the empowerment of people with intellectual disabilities and recruitment studio.

The result will be achieved:

– if 3 models of good practice are successfully applied in the Youth Day Center

– if the study of good practice for the empowerment and employment of persons with intellectual disabilities will be shared with 15 social institutions in Lithuania and 10 social policymakers.

Dissemination:

A national conference to share good practices from the project.

 

LT

Projekto pavadinimas: RESPONSE – prevencinės priemonės kovai su smurtu prieš moteris ir mergaites su negalia dėl jų lyties.

Projekto akronimas : RESPONSE

Projekto Nr.: 101049437

Trukmė: 24 mėn.

Projekto partneriai:

 1. EASPD – EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES Belgija, Briuselis
 2. CLG – Centre de la Gabrielle et Ateliers du Parc de Claye – MFPass , Prancūzija, Paryžius
 3. FENACERCI – FEDERACAO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL COOPERATIVA FCRL , Portugalija, Lisabona
 4. CONFEDERACION PLENA INCLUSION ESPANA , Ispanija, Madridas
 5. KEZENFOGVA OSSZEFOGAS A FOGYATEKOSOKERT ALPITVANY, Vengrija, Budapeštas
 6. Fundacja Eudajmonia Lenkija, Polkowice
 7. JDC -Jaunuoliu dienos centras, Lietuva, Panevėžys

Projekte RESPONSE siūloma įtraukti įvairius tinkamus dalyvius, siekiant padidinti suinteresuotųjų šalių žinias ir gebėjimus apie lyčių teisėmis paremtas prevencines priemones kovai su smurtu prieš (MSN) moteris su negalia dėl jų lyties.

Pagrindiniai projekto tikslai yra šie:

 • OBJ1 – Stiprinti paslaugų teikėjų gebėjimus žmonėms su negalia (PT) teikiant ir kuriant prevencines priemones, skirtas kovoti su smurtu dėl lyties. Mes tiesiogiai nukreipsime į 120 specialistų, kurie turės potencialą susisiekti su 1500 paslaugų teikėjais dirbančiais su žmonėms su negalia. Šis skaičius padidės dėl ES masto tinklo, pvz., EASPD, atstovaujančio 17 000 paslaugų teikėjų 33 Europos šalyse, galimybių.
 • OBJ2 – Stiprinti pagrindinių paslaugų teikėjų (PPT) gebėjimus, kad kovai su smurtu dėl lyties paslaugos būtų labiau įtrauktos ir prieinamos (MSN) moterims su negalia ir nukreipti intervencijas, siekiant patenkinti jų su negalia susijusius poreikius. Mes tiesiogiai nukreipsime į 120 specialistų, kurie turės potencialą pasiekti 2500 pagrindinių (socialinių) paslaugų teikėjų.
 • OBJ3 – Įgalinti moteris su negalia (MSN) dalyvauti kuriant, teikiant ir vertinant priemones, skirtas kovoti su smurtu dėl lyties. Jos yra geriausias matavimo vienetas norint patikrinti , kas veikia ir kas ne. Mes tiesiogiai nukreipsime į 120 (MSN), kurios galės susisiekti su 3000 (MSN) moterų su negalia ir jų šeimomis.
 • OBJ4 – Sukurti bendrą mokymosi tinklą, kuriame dalyvautų PPT (antidiskriminacija/lyčių lygybė/sveikatos priežiūros specialistai, teismų darbuotojai, pagalbos aukoms tarnybos), PT (NVO, socialiniai darbuotojai, paramos tarnybos, socialinės priežiūros specialistai), valstybės institucijos (Europos, vietos, regionų, nacionalinių – valstybės tarnautojų ir (arba) politikos formuotojų, švietimo paslaugų teikėjų ir neįgaliųjų (PWD) bei jų šeimų informuotumo apie (MSN) moterų su negalia patiriamą daugialypę diskriminaciją ir smurtą dėl lyties.

Pagrindinė veikla:

 • 1 darbo paketas: projektų valdymas ir koordinavimas
 • 2 darbo paketas: pagrindų nustatymas. Būklės analizė
 • 3 darbo paketas: gebėjimų stiprinimas ir įgalinimas. Mokymo ir sąmoningumo didinimo (MSD) vadovas. Seminarai
 • 4 darbo paketas: Žinių tarpininkavimas. RESPONSE MOOC. Politikos rekomendacijos
 • 5 darbo paketas: sklaida ir panaudojimas

 RESPONSE prisidės prie:

 • Parengti aiškią smurto dėl lyties prevencijos strategiją
 • Skatinti PT ir PPT naujovių gebėjimus, kad jie veiktų kompleksiškai
 • Plėtoti įrodymais pagrįstą politiką ir paslaugas, skirtas MSN įgūdžiams ir gebėjimams stiprinti, kad jos galėtų dalyvauti kuriant paslaugas, kurių joms prireiks.
 • Sumažinti susijusių veikėjų netikrumą ir paspartinti perėjimą nuo medicinos prie žmogaus teisių požiūrio į negalią.
 • Plėtoti priemones ir politikos rekomendacijas, kurios leistų praktiškai įgyvendinti ES teisines ir politikos sistemas (pvz., JT neįgaliųjų teisių konvenciją, ES lyčių lygybės strategiją 2020–2025 m. ir dabartinę Europos strategiją dėl negalios).

 

Tarptautiniai projekto susitikimai:

TPM 1 – pradinis susitikimas, Prancūzija

TPM 2 – tarpinis susitikimas Ispanijoje

TPM 3 – baigiamasis posėdis, Belgija

 

Projekto rezultatai:

 • Projekto partneriai vykdys informuotumo didinimo kampaniją,
 • Mokymo ir sąmoningumo didinimo vadovas bus paverstas didžiuliu atviru internetiniu kursu, kuris bus atviras (EN)
 • Bus surengtas galutinis Europos renginys, skirtas politikos rekomendacijoms skleisti ir neformalaus bendradarbiavimo tinklo sukūrimui pažymėti.

Projekto sklaidos įvykiai:

Baigiamoji konferencija

 


EN

Project Title: RESPONSE – Responsive services to address gender-based violence against women and girls with disabilities

Project Acronym: RESPONSE

Project No:  101049437

Duration: 2021-01-15/2022-03-17

The partners of the project:

 1. EASPD – EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES Belgium, Brussels
 2. CLG – Centre de la Gabrielle et Ateliers du Parc de Claye – MFPass, France, Paris
 3. FENACERCI – FEDERACAO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL COOPERATIVA FCRL, Portugal, Lisbon
 4. CONFEDERACION PLENA INCLUSION ESPANA, Spain, Madrid
 5. KEZENFOGVA OSSZEFOGAS A FOGYATEKOSOKERT ALAPITVANY, Hungary, Budapest
 6. Fundacja Eudajmonia Poland, Polkowice
 7. JDC -Jaunuoliu dienos centras, Lithuania, Panevezys

The RESPONSE project proposes to bring together the different relevant actors to increase stakeholders’ knowledge and capacity about rights-based and gender-responsive services in addressing gender-based violence against WWD (women with disabilities).

The project’s main objectives are:

 • OBJ1 – To build the capacity of service providers for persons with disabilities (SP) in designing and delivering gender-responsive services to address gender-based violence. We will target directly 120 professionals who will have the potential to reach out 1500 service providers for persons with disabilities. This figure will increase thanks to the reaching out potential of an EU wide network such as EASPD, which represent 17000 service providers in 33 European countries.
 • OBJ2 – To build the capacity of mainstream service providers (MSP) to make gender-based violence services more inclusive of and accessible to WWD and for targeting interventions to meet their disability-specific needs. We will target directly 120 professionals who will have the potential to reach out 2500 mainstream (social) service providers.
 • OBJ3 – To empower women with disabilities (WWD) to participate in the design, delivery and evaluation of services to address gender-based violence. They are the best unit of measure to check what works and doesn’t. We will target directly 120 WWD who will have the potential to reach out 3000 women with disabilities and their families.
 • OBJ4 – To set up a mutual learning network involving MSP (anti-discrimination/gender equality/healthcare professionals, judicial staff, victim support services), SP (NGOs, social workers, support services, social care professionals), public authorities (European, local, regional, national – civil servants and/or policy makers), education providers and persons with disabilities (PWD) and their families to raise awareness on multiple discrimination and gender-based violence experienced by WWD.

The main activities:

 • Work Package 1: Project management and coordination
 • Work Package 2: Framework Setting. State of the Art
 • Work Package 3: Capacity Building and Empowerment. Training & awareness-raising (TAR) manual. Workshops
 • Work Package 4: Knowledge Brokering. RESPONSE MOOC. Policy recommendations
 • Work Package 5: Dissemination & Exploitation

 RESPONSE will contribute to:

 • Elaborate a clear prevention strategy against gender-based violence among the services
 • Foster the innovation capacity of both SP and MSP to work in a cross-cutting way
 • Develop evidence-based policies and services designed to strengthen WWD’s skills and capacities, making them participants in the elaboration of services they would need
 • Reduce the uncertainty of the actors involved and speed up the transition from the medical to the Human Rights approach to disabilities.
 • Develop tools and policy recommendations to practically implement EU legal and policy frameworks (such as the UN CRPD, the EU Gender Equality Strategy 2020-2025 and the current European Disability Strategy).

 Transnational project meetings:

TPM 1 – kick-off meeting, France

TPM 2 – midterm meeting Spain

TPM 3 – closing meeting, Belgium

Project Results:

 • Project partners will run a raising awareness campaign,
 • The Training & Awareness Raising manual will be turned into a Massive Online Open Course which will be openly available (EN)
 • A final European event will be organised to disseminate policy recommendations and mark the setting up of an informal collaborative network.

Multiplier Events:

Final conference

Informacija atnaujinta 2022-03-24


LT

Projekto pavadinimas: SENtor – keitimasis patirtimi ir praktika mokant Specialių ugdymosi poreikių (SUP) vaikus

Projekto akronimas : SENtor

Projekto Nr. 2015-1-HU02-KA205-000867

Laikotarpis: 2022-01-03 – 2024-01-03

Projekto partneriai:

 1. ReSuli, a Megújuló Oktatásért Alapítvány, Vengrija
 2. JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS, Lietuva
 3. Colegiul National Aprily, Lajos Rumunija

TRUMPALAIKIAI TIKSLAI:

 • Pagalba, gerinant švietimo kokybę, keičiantis patirtimi ir geriausia praktika tarptautiniu lygiu.
 • Mentorystės paramos tinklo sukūrimas ir išbandymas; pirmųjų ekspertų mokymai, siekiant sumažinti visuomenės švietimo ugdymo spragas; tarpininkavimas tarp mokyklų sistemų, šeimų ir konsultantų.
 • Tiesioginių ir netiesioginių tikslinių grupių pedagoginių kompetencijų tobulinimas SUP metodais.

 TARPINIAI TIKSLAI:

 • SUP mokinių motyvacijos didinimas, užtikrinant sėkmingesnę mokymosi pažangą, siekiant efektyvesnių rezultatų, kurie matomi ir mokyklos vertinimo sistemoje.
 • Užtikrinti patikimus mokinių socialinius ryšius, kad jie jaustųsi saugūs.
 • Sukurti veiksmingą, tiesioginę pagalbą SUP šeimoms, turinčioms mažai žinių, pritaikant metodikas motyvacijos kėlimui, elgesio problemoms spręsti. Pritaikyti išsamias gaires apie mokymo programos rezultatų reikalavimus.
 • Didelį darbo krūvį turinčių mokytojų užduočių ir atsakomybių mažinimas formaliajame ugdyme.
 • Mentorystės programos sklaida taikant bandomuosius mokymus platesniame švietimo kontekste.

ILGALAIKIAI TIKSLAI:

 • Mažinti ir panaikinti, individualiems poreikiams pritaikytas ugdymo spragas, atsižvelgiant į visus dalyvius, kurie susiję su ugdymo procesu, naudojant atitinkamą metodiką šiems tikslams pasiekti.
 • Visuomenės supratimas, kad švietimas yra tam tikras bendradarbiavimas tarp tėvų, mokytojų ir mokinių, mokantis gerbti, atsižvelgti į visus šiuos dalyvius ir įtraukti juos į ugdymo etapus.
 • Ugdyti supratimą, kad mokymosi pažanga yra asmeninis interesas, derinamas su individualiomis savybėmis, besitęsiantis iki mūsų gyvenimo pabaigos. Jos tikslas – įgyti reikiamų įgūdžių ateičiai.
 • Padėti studentams mokytis metodų, kurie pritaikyti bet kokiam mokymosi turiniui, įgyti pagrindinių kompetencijų, naudingų jų asmeniniam tobulėjimui ir įsidarbinimui.

Pagrindinė veikla:

 • I sesija. Probleminės srities specifikacija
 • II sesija. Tėvų aktyvumo pavyzdžiai
 • III sesija. Mentorystės metodai ir SUP metodai
 • IV sesija. Dizainas – kaip išmoktus metodus įtraukti į formalųjį švietimą?

 Tarptautiniai projekto susitikimai:

 • Tarptautinis susitikimas Vengrija 2022-02 – 18-2022-02-21
 • Galutinis tarptautinis susitikimas Lietuva 2023-10-23 – 2023-10-26

Projekto rezultatai:

 • 4 teorinės sesijos, kurias lydi 4 mokymosi-mokymo užsiėmimai ir tolesni pilotiniai mokymai.
 • Apmokyti treneriai ne mažiau kaip iš 12 organizacijų. Pedagoginių kompetencijų tobulinimas SUP metodais.
 • Sukurta ir išbandyta mentorystės paslaugų sistema SUP.
 • Paskelbtos mokymų temos, mokymų turinys, studijų medžiaga ir informacija.
 • Projekto rezultatas – knyga Vadovas

Mokymasis, mokymas, mokymo veikla

Mokymosi ir mokymo veikla, pridedama prie I sesijos. Lietuva 2022-05-16 – 2022-05-23

Mokymosi ir mokymo veikla, pridedama prie II sesijos Vengrija 2022-09-05 – 2022-12-09

Mokymosi-mokymo veikla, pridedama prie III sesijos. Rumunija  2023-02-06 – 2023-02-13

Mokymosi-mokymo veikla, pridedama prie IV užsiėmimo. Rumunija 2023-08-21–2023-08-28


EN

Project Title: SENtor – Exchanging Experiences and Practices in Mentoring SEN Children

Project Acronym: SENtor

Project No. 2015-1-HU02-KA205-000867

Periode: 03-01-2022 – 03-01-2024

The partners of the project:

 1. ReSuli, a Megújuló Oktatásért Alapítvány Hungary
 2. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS Lithuania
 3. Colegiul National Aprily Lajos Romania

SHORTTERM GOALS:

 • Improving the quality of the educational support with changing experiences and best practices on an international level.
 • Designing and testing a mentoring support network model and training its first experts to alleviate capacity gaps in public education and mediate between school systems, families, and counselors.
 • Improving pedagogical competencies of direct and indirect target groups with SEN methods.

 INTERMEDIATE GOALS:

 • Increasing SEN students’ motivation with providing more successful learning progress, reaching more effective results which are also visible in the school evaluation system.
 • Providing reliable social contacts around them, making them feel safe.
 • Establishing effective, direct help for SEN families with grassroots contacts, with adaptable methodologies of motivation raising, behavioral problems, and a comprehensive guideline about their curricular output requirements.
 • Decreasing the tasks and responsibilities of overwhelmed teachers’ in formal education.
 • Disseminating the mentoring program via pilot training in a wider educational context.

LONG-TERM GOALS:

 • Filling the expired gap of an up-to-date educational practice tailored to individual needs, considering all relevant participants of the educational process, using the relevant methodology for reaching these aims.
 • Making an understanding also in the major society of that education is a sort of cooperation between parents, teachers, and pupils, learning to respect, consider and involve all of these participants into the phases of the educational service.
 • Raising an understanding that the learning progress is an own personal interest, matched with individual attributes, lasting till the end of our lives. Its purpose is to gain adequate skills for further future benefits.
 • Helping students to learn methods adaptable for any kind of learning content, acquiring basic competencies useful for their personal development and employability.

The main activities:

 • Session I. Problem Field Specification
 • Session II. Examples of Parent Activism
 • Session III. Mentoring Techniques and SEN Approaches
 • Session IV. Design – How to Embed the Learnt Techniques to Formal Education?

 

Transnational project meetings:

 • Kick-off Transnational Meeting Hungary 01/02/2022 – 04/02/2022
 • Final Transnational Meeting Lithuania 23/10/2023 – 26/10/2023

Project Results:

 • 4 theoretical sessions accompanied by 4 learning-teaching activities and further pilot training.
 • Trained coaches from min. 12 organizations. Improving pedagogical competencies with SEN methods. *Designed and tested mentoring service system for SEN.
 • Published training topics, training contents, study materials, and information.
 • A handbook presenting project results

Learning, Teaching, Training Activities

Learning-Teaching Activity Attached to Session I. Lithuania  16/05/2022 – 23/05/2022

Learning-Teaching Activity Attached to Session II Hungary 05/09/2022 – 12/09/2022

Learning-Teaching Activity Attached to Session III. Romania 06/02/2023 – 13/02/2023

Learning-Teaching Activity Attached to Session IV. Romania 21/08/2023 – 28/08/2023

Daugiau informacijos:

 

Informacija atnaujinta 2022-01-20

LT

Projekto pavadinimas: SCENINIS AUGIMAS: vizualus menas socialinei kaitai

Projekto Nr: 2021-1-ES01-KA210-ADU-000034224

Trukmė: 2021-11-01 – 2023-11-01

Projekto akronimas: SCENEGROWTH

Projekto partneriai:

AD HOC GESTION CULTURAL SL (Ispanija)

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS (Lietuva)

KOINVNIKH SYNETAIRISTIKH EPIXEIRHSH PRAMATA KAI UAMATA (Graikija)

Pagrindiniai projekto tikslai :

 1. Suteikti kultūros ir sceninio meno organizacijoms naują darbo metodiką, kurią jos galėtų diegti savo komandose, siekdamos bendrų įsipareigojimo ir piliečių dalyvavimo vertybių.
 2. Rengti kultūros ir vaizdinių menų sektoriaus specialistus, dirbančius su socialinei atskirčiai gresiančiais asmenimis, turinčius įrankius, kompetencijas ir skaitmeninius įgūdžius, būtinus, kad galėtų atlikti savo darbą, įsipareigodami plėtoti teisingesnę ir teisingesnę veiklą. visuomenė.
 3. Sukurti regioninį, nacionalinį ir tarptautinį tinklą su kūrybinėje, kultūrinėje ir socialinėje srityse dirbančiomis organizacijomis, siekiant integruoti ir sujungti tų pačių problemų turinčius specialistus bei prisidėti prie socialinės atskirties rizikos žmonių įtraukimo ir įsidarbinimo idėjų.
 4. Skatinti visapusišką ir aktyvų piliečių dalyvavimą kultūros renginiuose ir vertinti vaizdinių menų kultūros paveldą kaip visuomenės transformacijos įrankį.

Pagrindinė veikla:

 1. Mokymosi ir metodikų sudarymas. Bandomųjų kursų kūrimas kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje.
 2. Parengti 12 mokymosi įrašų (4 vienai dalyvaujančiai organizacijai) audiovizualiniu formatu.
 3. Mokymo kursai kiekvienos dalyvaujančios organizacijos komandai ir vietiniams partneriams.

Tarptautiniai projekto susitikimai:

 1. M1 pradžios susitikimas Saragosoje – Ispanija 2021–2003 m
 2. M2 Galutinis projekto uždarymo ir vertinimo susitikimas Panevėžyje, Lietuva

Projekto rezultatai:

 1. Bendradarbiaujant sukurti naujų mokymo priemonių ir metodikų, skirtų padėti kultūros specialistams, dirbantiems su žmonėmis, patiriančiais socialinės atskirties riziką.
 2. Veiksmingas žinių ir įgytų kompetencijų perdavimas tarp dalyvaujančių subjektų, jų dėstytojų ir bendradarbių.
 3. Regioninio, nacionalinio ir Europos lygmens socialinių ir kultūrinių subjektų, dirbančių su menu kaip socialinės transformacijos įrankiu, tinklo sukūrimas, dirbančių su socialinės atskirties rizikos grupėmis.
 4. Reali prieiga prie kultūros žmonėms, kuriems gresia socialinė atskirtis, per „ad hoc“ kultūros pasiūlos dizainą.

Sklaidos įvykiai:

 • Vietos sklaidos renginiai (1 renginys vienoje šalyje)

Mokymasis, mokymas, mokymo veikla:

 1. C1 Mokymosi veikla Lietuvoje (2022-04-25 – 2022-04-30)
 2. C2 Mokymosi veikla Kalamata-Graikijoje (2022-10-10 – 2022-10-14)
 3. C3 Mokymosi veikla Saragosoje-Ispanija (2023-04-17 – 2023-04-21)

EN

Project Title: SCENEGROWTH: Scenic arts for social transformation

Project No: 2021-1-ES01-KA210-ADU-000034224

Duration: 2021-11-01/2023-11-01

Project Acronym: SCENEGROWTH

The partners of the project:

 1. AD HOC GESTION CULTURAL SL Spain
 2. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS Lithuania
 3. KOINVNIKH SYNETAIRISTIKH EPIXEIRHSH PRAMATA KAI UAMATA Greece

The project’s main objectives are:

 1. To provide cultural and scenic arts organizations with a new working methodology that they can implement in their teams in order to achieve common values of commitment and citizen participation.
 2. To train professionals in the cultural and scenic arts sector who work with people at risk of social exclusion with the tools, competencies, and digital skills necessary to be able to carry out their work, committing themselves to the development of a fairer and more equitable society.
 3. To create a regional, national and international network with organizations working in the creative, cultural, and social fields to integrate and connect professionals with the same concerns and to contribute ideas for the insertion and employability of people at risk of social exclusion.
 4. To encourage the full and active participation of citizens in cultural events and to value the cultural heritage of the scenic arts as a tool for social transformation.

The main activities:

 1. Compilation of learning and methodologies. Development of pilot courses in each participating country
 2. Elaboration of 12 training pills (4 per participating organization) in audio-visual format
 3. Training courses for the team and local partners of each participating organization.

Transnational project meetings:

 1. M1 Kick-off meeting in=Zaragoza – Spain 2021-03
 2. M2 Final meeting for project closure and evaluation in Panevezys, Lithuania

Project Results:

 1. Collaborative design of new training tools and methodologies to help cultural professionals working with people at risk of social exclusion.
 2. Effective transfer of knowledge and competencies acquired between the participating entities, their teaching staff and collaborators.
 3. Creation of a network at regional, national and European level of social and cultural entities that work with art as a tool for social transformation for groups at risk of social exclusion.
 4. Real access to culture for people at risk of social exclusion through the „ad hoc“ design of a cultural offer.

Multiplier Events:

 • Local dissemination events (1 event per country)

Learning, Teaching, Training Activities

 1. C1 Learning activity in Lithuania 25/04/2022 – 30/04/2022
 2. C2 Learning activity in Kalamata-Greece 10/10/2022 – 14/10/2022

C3 Learning activity in Zaragoza-Spain 17/04/2023 – 21/04/2023

Informacija atnaujinta 2022-01-20

LT

Projekto pavadinimas: IMProVE 2:0 – Profesionalios savanorystės Europoje metodai

Projekto Nr.: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035109

Trukmė: 2021-11-01/ 2024-11-01

Projekto akronimas : IMProVE 2.0

Projekto partneriai:

 1. Dobrovolnické centrum, zs Čekija
 2. JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS Lietuva
 3. ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS Italija
 4. Gemeinsam leben und lernen in Europa eV Vokietija

Pagrindinis projekto tikslas – suteikti žmonėms, turintiems fizinę, protinę, intelekto ir mokymosi negalią galimybę savanoriauti ir panaudoti savanorystę kaip įtraukties būdą tiek vietinėse bendruomenėse, tiek visoje visuomenėje.

Pagrindinė veikla:

– vystyti ir išbandyti neįgaliesiems skirtas pagalbos (paramos) struktūras, norintiems savanoriauti, juos konsultuojant ir mokant bei sukuriant „Įtraukties bičiulių“sistemą;

– savanoriškos veiklos organizavimas neįgaliesiems, vystyti ir išbandyti kokybės matavimus, taip pat konsultavimo ir mokymo priemones, kad ViOs būtų įtraukesnės ir sukurtų daugiau savanorystės galimybių neįgaliesiems bendruomenėje;

– vystyti ir išbandyti kokybės matavimus, taip pat konsultavimo ir mokymo priemones, kad ViOs būtų įtraukesnės ir sukurtų daugiau savanrystės galimybių neįgaliesiems bendruomenėje;

– vystyti ir išbandyti informacines sesijas, mokymus ir konsultavimo paslaugas neįgaliųjų tėvams ir globėjams bei institucijoms;

– plėtoti kampanijas, skirtas pakeisti plačiosios visuomenės supratimą apie neįgaliuosius: savanoriauti gali kiekvienas – nesvarbu, kokie apribojimai – neįgalieji gali prisidėti ir aktyviai dalyvauti savo vietos bendruomenėje.

 

Tarptautiniai projekto susitikimai:

 1. Gemeinsam leben und lernen Europa eV (Vokietija) 2022-03
 2. Dobrovolnické centrum, zs (Čekija) 2022-08
 3. JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS (Lietuva) 2024-11
 4. ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Italija) 2023-07
 5. Dobrovolnické centrum, zs (Čekija) 2024-08

Projekto rezultatai:

IO1 “Išmokimas , mokymas ir parama savanoriškame darbe „Įtraukties bičiuliai”.

O2 Savanorius įtraukiančių programų kūrimas ir kokybiškas savanorių parengimas organizacijose (ViOs).

IO3 Skatinimo priemonių, mokymų ir paramos struktūros plėtra, neįgaliesiems skirtų paslaugų stiprinimas tarp globėjų ir neįgaliųjų tėvų.

O4 Skatinimo priemonių, mokymo ir paramos struktūros vystymas, siekiant patobulinti neįgaliųjų savanorišką veiklą.

IO5 Įtraukios savanorystės skatinimo priemonių kūrimas ne tik konkrečiai, bet ir plačiajai visuomenei.

Projekto sklaidos veikla:

 1. Dobrovolnické centrum, zs (Čekija) 08-2024
 2. ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Italija) 2023-09
 3. Gemeinsam leben und lernen Europa eV (Vokietija) 08-2024
 4. JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS (Lietuva) 2024-08

EN

Project Title: IMProVE 2:0 – Inclusive Method in Professional Volunteering in Europe

Project No: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035109

Duration: 01-11-2021/ 31-10-2024

Project Acronym: IMProVE 2.0

The partners of the project:

 1. Dobrovolnické centrum, z.s. Czech Republic
 2. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS Lithuania
 3. ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS Italy
 4. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. Germany

The project’s main objective is to empower people with physical, mental, intellectual and learning disabilities to volunteer and to use volunteering an important pathway into social inclusion in their local community and society in general.

The main activities:

 • develop and pilot-test support structures for PWD wanting to volunteer by counselling and training them and setting up a system of “Inclusion buddies”.
 • Organising own volunteer activities for PWD – develop and pilot-test quality measurements as well as counselling and training measure to make ViOs more inclusive and create more volunteer opportunities for PWD on community level
 • develop and pilot-test quality measurements as well as counselling and training measure to make ViOs more inclusive and create more volunteer opportunities for PWD on community level
 • develop and pilot-test info-sessions, trainings and counselling services for parents and caretakers of and institutions for PWD s
 • developing campaigns to change the perception of the general public on PWD: everyone can volunteer – no matter what restrictions – PWD can contribute and participate actively in their local community.

Transnational project meetings:

 1. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. ( Germany) 2022-03
 2. Dobrovolnické centrum, z.s. (Czech Republic) 2022-08
 3. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS (Lithuania) 2024-11
 4. ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Italy) 2023-07
 5. Dobrovolnické centrum, z.s. (Czech Republic) 2024-08

Project Results:

IO1 “Acquisition, training and support of voluntary “Inclusion Buddies”

O2 Provision of inclusive volunteer programmes and good quality volunteer management in volunteers involving organisations (ViOs)

IO3 Development of promotion tools, trainings and support structure for enhancing in disability facilities and among caretakers and parents of PWD

O4 Development of promotion tools, training and support structure for enhancing volunteering of PWD

IO5 Development of promotion tools for inclusive volunteering to specific, but also the general public

 

Multiplier Events:

 1. Dobrovolnické centrum, z.s. (Czech Republic) 08-2024
 2. ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Italy) 09-2023
 3. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (Germany) 08-2024
 4. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS (Lithuania) 08-2024

Target Groups:

 • People with disabilities
 • Parents and caretakers of PWD
 • Institutions, workplaces, schools, homes for PWD
 • Volunteers involving organisation
 • Volunteers
 • Professionals working in the field of disability and volunteer work
 • General public

Informacija atnaujinta 2022-01-19

LT

Projekto pavadinimas: Autizmui- draugiškos erdvės: Įsidarbinimo posūkis  mokymų ir intervencijos programa, skirta autizmą turinčių asmenų įdarbinimui.

Projekto numeris: informacija ruošiama

Projekto sutrumpinimas: AFS galimybė įsidarbinti.

Projekto partneriai:

 1. KYPRIAKI ETAIREIA PISTOPOIISIS LIMITED – Kipras)
 2. ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON – Graikija)
 3. AUTISME-EUROPE AISBL– Belgija
 4. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS– Lietuva
 5. KUMMISSJONI GHAD-DRITTIJIET TA’ PERSUNI B’DIZABILITA – Malta

Pagrindiniai projekto tikslai:

 1. Klientų įtraukimas: Pateikti visą informaciją, kad asmuo galėtų priimti pagrįstą sprendimą ar jis nori naudotis remiamu darbu ar ne.
 2. Socialinio centro įkūrimas autistams aktyviai ieškantiems ar besidomintiems darbu.
 3. Profesinis profiliavimas ir mokymas: Padėti asmenims nustatyti savo įgūdžius ir pageidavimus darbui, suteikti jiems galimybę dalyvauti iki profesinių įgūdžių mokyme (socialiniai įgūdžiai, elgesys darbo vietoje, organizaciniai įgūdžiai ir kt.)
 4. Darbo paieška: Ieškoti darbo atsižvelgiant į visų dalyvaujančių poreikius  per proceso metu sukurtą svetainę.
 5. Darbdavio įtraukimas ir mokymas apie autistų darbuotojų poreikius: Darbas su darbdaviais ir darbo ieškančiais asmenims , aptarti keletą sričių įskaitant įdarbinimo sąlygas, reikalingų įgūdžių, pagalba iš paslaugų teikėjų ir/ar prieinama darbo vieta ir pan.
 6. Įjungta/Išjungta darbo parama: Teikti pagalbą klientui ir darbdaviui pagal poreikius tris mėnesius po įsidarbinimo.
 7. Sukurti poliso ataskaitą apie esamą situaciją su autizmo  asmenų užimtumo Europos ir nacionaliniu lygmeniu.
 8. Ugdyti supratimą apie poreikius apie ASD gyventojų organizuotus seminarus autistams, jų globėjams, taip pat  atitinkamos  suinteresuotos  šalys ir suinteresuotos organizacijos.

Pagrindinis tikslas: žengti žingsnį toliau socialinės įtraukties link.

Pagrindinės veiklos: Vykdomas veiklas rasite čia

Pirmųjų metų veikla

 • Literatūros ieškojimas (tyrimas) ir klausimynas/pusiau struktūrizuoto interviu kūrimas, siekiant įvertinti projekto kokybę ir veiklą.
 • Didinti informuotumo seminarus visoms susijusioms tikslinėms grupėms.
 • Mokymo programos ir mokymo medžiagos kūrimas darbdavių mokymui koreguojant jau baigtą ir sėkmingą projekto ABLE vadovą , įskaitant autizmo  ambasadorius .
 • Darbdavių mokymas, vertinimo ir atestavimo –mokymo programa ir mokomosios medžiagos kūrimas ikiprofesiniam mokymui autistams.
 • ASD individualus mokymas, vertinimas ir sertifikavimas .
 • Autizmą turinties  asmenims palankios darbo erdvės ,gairės ir sertifikavimo procedūros, kartu su auditorių sertifikavimo mokymu.
 • Socialinių centrų pristatymai .
 • Suinteresuotų šalių kontaktinių duomenų bazių kūrimas .
 • Mokymo gairės ir  AFS darbdavio mokymo vadovas.
 • Mokymo gairės ir  AFS autizmą turinčių darbuotojų mokymas.
 • AFS įsidarbinimo vietos tikslai.

 

Veikla pirmaisiais metais ir AFS įsidarbinimo projekto tikslas informuoti ir įtraukti suinteresuotas šalis autizmu turinčių asmenų įdarbinimas, apie dabartinę situaciją ir žingsnius, kurių reikia imtis kuriant įtraukią darbo erdvę.

Konkreti veikla yra svarbi kaip vienas žingsnis toliau kaip dvi treniruotės yra išvystytos ir įgyvendintos autistams, naudos gavėjams taip pat darbdaviams ir suinteresuotiems specialistams. Kokybės ir perkeliamumo mokymų yra garantuoti  pagal sertifikato  schemą  ir administruojamų klausimynų po mokymų pabaigos visiems dalyviams.

 Antrųjų metų veikla                

 • Autizmui palankių darbo vietų pritaikymas ir sertifikavimas.
 • Pagalba darbo metu: Autistų asmenų įdarbinimas autizmui draugiškose įmonėse  ir nuolatinis visų dalių palaikymas (autistų darbuotojų, bendradarbių, autizmo  ambasadorių, ir darbdavių) ne trumpesniam kaip 3 mėn. darbo sutarties terminu.
 • Atvejo analizė pagrįsta dalyvių patirtimi.
 • Mokomoje medžiagoje atlikti koregavimai , remiantis įdarbinimo procedūra ir tyrimais.
 • Poliso tyrimas ir rekomendacijos.
 • Veiklos rezultatų platinimas.
 • Darbo sutartys turintiems autizmą.
 • Poliso rekomendacijos dokumentų išplatinimas  atitinkamoms institucijoms pagal poliso rekomendacijų  plano-atvejo analizę ir tyrimų rezultatus bei publikacijas.
 • Adaptuota mokymo medžiaga.
 • Darbo mugė per paskutinį TPM Briuselyje.

Tikslai antraisiais AFS  įsidarbinimo projekto metais, informacija ir patarimai kurie buvo suteikti autistams darbuotojams  ir darbdaviams bus praktiškai pritaikyti. Darbo vietos suteiks puikią patirtį patikrinus projekto  kokybę  ir suteiks dalyviams su galimybe patekti į darbo erdvę, kad sutvirtėtų išbandyti įgūdžiai įgyti mokymų metu.

Tuo pačiu metu, poliso tyrimai bus atliekami kaip surinkti  teisės aktai prie nacionalinio ir Europos  lygio ir pasiūlyti būtinus pakeitimus socialinės įtrauktiems tikslu.

Platinimas veiklų yra svarbi projekto dalis, nes jie siekia pasiekti ir motyvuoti atitinkamas organizacijas/subjektai kurie dalijasi  konsorciumo  peržiūromis ir lūkesčiais: autizmą turintys piliečiai turėtų dalyvauti, būti matomi ir gerbiami visose socialinio gyvenimo srityse.

Tarptautinių projektų susitikimai:

 1. Pradinis susitikimas Malta 2022-02
 2. Įsidarbinimo projekto tolesni veiksmai Graikija 2023-03
 3. Projekto rezultatų apmąstymas: ateities perspektyvos Belgija 2023-10

Projekto rezultatai:

 1. Darbdavio įtraukimas ir pagalba darbdaviui: Darbdavių mokymo programos rengimas.
 2. Autistų įsitraukimas ir profesinis profiliavimas: ASD įsidarbinimo mokymai ,programos rengimai, svetainės kūrimas.
 3. Sertifikavimo schema.
 4. Įjungta-išjungta pagalba darbui ir darbo erdvės reguliavimas.
 5. Mokslinių tyrimų ir poliso rekomendacijos.

Daukartiniai  įvykiai:

 1. Įsidarbinimo skatinimas, įtraukimas ir  lygybė žmonėms su  ASD 2022-05
 2. Darbo erdvės kūrimas autistams 2022-11
 3. AFS įsidarbinimas praktikoje: atvejo analizės pristatymas2023-05
 4. Įsidarbinimo polisai visoje Europoje 2023-10

Mokymasis, mokymas, mokymo veikla

 • C1 Darbdavių mokymas Graikija 2022-07
 • C2 ASD Ikiprofesinis mokymas Malta 2023-01
 • C3 Autizmui palankių erdvių įsidarbinimo sertifikavimo mokymai Kipras

EN

Project Title: Autism-friendly spaces: The employability twist Training and intervention program towards the employability of autistic individuals.

Project No: coming soon

Duration: 2022-01-01 / 2021-01-01

Project Acronym: AFS Employability

The partners of the project:

 1. KYPRIAKI ETAIREIA PISTOPOIISIS LIMITED – Cyprus)
 2. ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON – Greece)
 3. AUTISME-EUROPE AISBL– Belgium
 4. JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS– Lithuania
 5. KUMMISSJONI GHAD-DRITTIJIET TA’ PERSUNI B’DIZABILITA – Malta

The project’s main objectives are:

 1. Client Engagement: Provide all information to enable the individual to make an informed decision as to whether or not they wish to use supported employment
 2. Creation of a Social Hub for autistic individuals actively searching or interested in employment
 3. Vocational Profiling and Training: Help individuals identify their skills and preferences for work and give them a chance to participate in a training of pre-vocational skills (social skills, workspace conduct, organizational skills, etc.).
 4. Job Finding: Search for a job considering the needs of all parties involved through a website created during the process
 5. Employer Engagement and Training on the needs of autistic employees: Work with employers and job seekers to discuss several areas including terms and conditions of employment, required skills, support needed from service providers and/or available at the workplace, etc.
 6. On/Off Job Support: Provide support for the client and the employer according to their needs for a period of three months after a job placement
 7. Create a policy report concerning the current situation in Employment of Autistic Individuals on a European and National Level
 8. Raise awareness for the needs of ASD populations by organizing seminars for autistic individuals, their caregivers, as well as relevant stakeholders and interested organizations.

The main goal: to make a step further towards social inclusion.

The main activities: The main activities you can find here

Year 1 Activities

 • Literature research and questionnaire/semi-structured interview creation to measure the quality and progress of the project
 • Raise awareness seminars for all involved target groups
 • Certification Scheme Development
 • Curriculum and training material creation for Employers Training by adjusting the already-completed and successful Project ABLE manual, including Autism Ambassadors
 • Employers Training, Assessment, and Certification -Curriculum and training material development for the Pre-Vocational Training for autistic individuals
 • ASD individual Training, Assessment and Certification
 • Autism Friendly Working Spaces guidelines and Certification procedure, along with the respective Certification Training for auditors
 • Social Hub Deliverables
 • Interested stakeholders contact details database creation
 • Training guidelines & Manual for the AFS Employer Training
 • Training guidelines & Manual for the AFS Autistic Employee Training
 • AFS Employability site Objectives

 

The activities during the first year of the AFS Employability Project aim to inform and involve stakeholders concerning the employment of autistic individuals, as for the current situation and the steps that need to be taken towards an inclusive workspace.

The specific activities take matters one step further as two pieces of training are developed and implemented to autistic beneficiaries as well as to employers and interested professionals. The quality and transferability of the training are assured by the Certification Scheme and the questionnaires administered after the end of the training to all participants.

Year 2 Activities

 • Adaptations and certification of Autism Friendly Working Spaces
 • On-Off Job Support: Job placements of autistic individuals to Autism Friendly Certified businesses and continuous support to all parts (autistic employee, co-workers, Autism Ambassadors, and employers) for at least 3 months of the working contract.
 • Case studies based on the experience of the participants
 • Adjustments made on the training material based on the Job Placement procedure and the case studies
 • Policy Research and Recommendation
 • Dissemination activities Deliverables
 • Working contracts for autistic individuals
 • Policy Recommendation Document disseminated to relevant authorities according to the Policy Recommendation Plan -Case study and research results and publications
 • Adapted training materials
 • Job Fair during the last TPM in Brussels

Objectives During the second year of The AFS Employability Project, the information and guidance were given to autistic employees and employers will be put into practice. Job Placements will offer an excellent experience to test the quality of the project and provide the participants with a chance to enter the working space, in order to solidify and test the skills acquired during the training.

At the same time, policy research will be conducted so as to gather policies and legislations at the national and European levels and propose necessary changes towards the goal of social inclusion.

Dissemination activities are a significant part of the project, as they aim to reach and motivate relevant organizations/entities that share the consortium’s views and expectations: autistic citizens should participate and be visible and respected in all parts of social life.

Transnational project meetings:

 1. Kick-Off Meeting Malta 2022-02
 2. Employability Project Follow up Greece 2023-03
 3. Reflecting on project results: Future Prospects Belgium 2023-10

Project Results:

 1. Employer Engagement & Employer Support: Employer Training Curriculum Development
 2. Autistic Engagement & Vocational Profiling: ASD Employability Training Curriculum Development, Site creation
 3. Certification Scheme
 4. On – Off Job Support & Working Space Adjustments
 5. Research & Policy Recommendation

Multiplier Events:

 1. Promoting employability, inclusion, and equality for people with ASD 2022-05
 2. Creating a Workspace for Autistic Individuals 2022-11
 3. AFS Employability in Practice: Case Study Presentation 2023-05
 4. Employability Policies across Europe 2023-10

Learning, Teaching, Training Activities

 • C1 Employers Training Greece 2022-07
 • C2 ASD Pre-Vocational Training Malta 2023-01
 • C3 Autism Friendly Spaces Employability Certification Training Cyprus

Atnaujinta 2021-06-25

 

Projekto pavadinimas: “Skaitmeninės technologijos savanorystės kompetencijų pripažinimui”

Projekto trumpinys: “DYVO”

Projekto Nr. 2020-2-IT03-KA205-019156

Trukmė:  2020/12/01 – 2022/11/30 

TIKSLAS:

prisidėti prie neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir patvirtinimo jaunimo savanoriškos veiklos srityje, siekiant pagerinti jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes ir socialinį dalyvavimą bei jaunimo ir (arba) savanoriškų organizacijų darbo kokybę.

UŽDAVINIAI:

 1. sukurti naują skaitmeninę, lengvai naudojamą ir novatorišką priemonę, kuri padėtų pripažinti ir patvirtinti jaunimo savanoriškos veiklos kompetencijas.
 2. įgalinti jaunus savanorius, jaunimo darbuotojus ir organizacijas kurti ir naudoti kompetencijų patvirtinimo metodus, įrankius ir procedūras, įskaitant naują „Europass“ sistemą.
 3. parengti aiškią, savanorių neformaliojo mokymosi, kompetencijų ir rezultatų patvirtinimo metodiką.
 4. skatinti mažiau galimybių turinčių jaunų savanorių kompetencijų pripažinimą ir patvirtinimą.

PROJEKTO STRUKTŪRA

 • Projektų valdymas ir įgyvendinimas
 • 5 tarptautiniai projekto susitikimai (TM)
 • 3 intelektualiniai produktai (IO)
 • 6 sklaidos renginiai (ME)
 • 3 Mokymosi / mokymo / mokymo veiklos (C1-C2-C3)
 • 1 Išorinis vertinimas

INTELEKTINIAI PROJEKTO PRODUKTAI:

IO1 – DYVO App  sertifikavimo platforma („Desktop“ ir „Mobile“ programa), kurios pagalba bus galima pripažinti ir patvirtinti jaunimo savanoriškos veiklos kompetencijas. Platformos galutinė versija bus prieinama penkiomis kalbomis: anglų, prancūzų, italų, vokiečių ir lietuvių. Programa bus kuriama ir išbandoma su tarptautine 40 jaunų savanorių grupe (įskaitant mažiau galimybių turinčio jaunimo pogrupį), savanorių kuratoriais ir vertintojais. Šioje skaitmeninėje aplinkoje bus galima lengvai atlikti visus savanoriškos veiklos pripažinimo ir patvirtinimo etapus: nustatyti ir dokumentuoti įgytas kompetencijas, sukuriant portfelį, įvertinti ir patvirtinti jas naudojant „blockchain“ technologiją.

IO2 – DYVO modelio elektroninė knyga – tai kompetencijų rinkinys, įgyjamų per savanoriškos veiklos patirtį. Šios kompetencijos glaudžiai siesis su darbo rinkos perspektyvomis jauniems žmonėms. Šioje knygoje bus aprašomas kompetencijų identifikavimo, dokumentavimo, vertinimo ir sertifikavimo metodų apibrėžimas pagal DYVO modelį. Taip pat bus pateikti savanorių ir savanorius priimančių organizacijų gerosios praktikos pavyzdžiai.

IO3 – DYVO mokymo paketas yra novatoriškų mokymo programų rinkinys jauniems savanoriams, dėstytojams ir vertintojams, siekiant suteikti jiems daugiau galimybių pripažinti ir patvirtinti savanorystės metu įgytus įgūdžius. Mokymų paketas bus sukurtas ir išbandytas, o tada išleistas kaip atviri švietimo ištekliai.

Sukurti Intelektiniai produktai bus platinami pagal patikimą sklaidos strategiją, kuria siekiama sudaryti sąlygas tolesniam šių produktų naudojimui regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.

Projekto tinklapis 

Intelektiniai produktai:

IO2-A1 Tarptautinės situacijos analizė

IO2-A2 DYVO_COMPETENCIJŲ SISTEMA

KVIETIMAS

DYVO_Savanorio atrankai_ E2R

DYVO_Savanorio atrankai

DYVO_Tutorių atrankai


EN

Project Title: “Digital technologies for validating young volunteers’ competencies”

Project Acronym: “DYVO”

PROJECT NUMBER: 2020-2-IT03-KA205-019156

 Duration: 01/12/2020 – 30/11/2022 

GENERAL OBJECTIVE:

contribute to facilitate and innovate recognition and validation of competencies acquired through non-formal and informal learning in the field of youth volunteering, with the aim of enhancing young people’s employability and social participation and youth/voluntary organizations’ quality of work.

SPECIFIC OBJECTIVES:

 1. to develop a new digital, easy-to-use, and innovative tool to support the recognition and validation of competencies in youth volunteering.
 2. to empower young volunteers, youth workers, and organizations in the development and exploitation of methods, tools, and procedures for validating competencies, including the new Europass framework.
 3. to elaborate a clear framework of learning outcomes, and related competencies, of informal learning through youth volunteering, and a clear methodology of validation.
 4. to promote recognition and validation of competencies of young volunteers with fewer opportunities.

STRUCTURE OF THE PROJECT

 • Project management and implementation
 • 5 Transnational project meetings (TM)
 • 3 Intellectual outputs (IO)
 • 6 Multiplier events (ME)
 • 3 Learning/teaching/training activities (C1-C2-C3)
 • 1 External Evaluation

INTELLECTUAL PROJECT OUTPUTS:

IO1 – DYVO App is a blockchain-based certificate platform (Desktop and Mobile app) for the management of the validation process, whose final version will be fully accessible in five languages: English, French, Italian, German and Lithuanian. The App will be developed and tested with a transnational group of 40 young volunteers (included a subgroup of young people with fewer opportunities) tutors and assessors. Within this digital environment, all the steps of validation can be easily performed: identify and document acquired competencies producing a portfolio, assess and certify them through blockchain technology.

IO2 – E-book on the DYVO Model is and will contain: a competence framework, that is a set of competencies commonly acquired through volunteering experiences, with a link to the labor market perspective, in order to highlight ways of capitalizing learning outcomes into a job context; a methodology of validation, that is the definition of methods for identification, documentation, assessment, and certification of competences under DYVO Model; a collection of case histories of young volunteers and voluntary organizations to work as role models.

IO3 – DYVO Training Package is, that is a set of innovative training programs for young volunteers, tutors, and assessors aimed at empowering them in recognition and validation of transversal skills. The training package will be designed and piloted and then released as OER (open education resources).

IOs will be disseminated according to a sound dissemination strategy aimed at creating the conditions for further exploitation of IOs at regional, national, and European levels.

More info https://www.dyvo.eu/en/about_en/

Intellectual Outcomes:

IO2-A1 DYVO STATE OF THE ART_

IO2-A2 COMPETENCE FRAMEWORK. docx

Dyvo_Form for Volunteer Application E2R

OPEN CALL FOR PARTICIPANTS

Volunteer Application Form 

Tutor Application Form

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-09-27

DDSKILLS “Cutting-Edge Digital Skills for Professionals care givers of Persons with Disabilities and Mental Health Problems /

 

„Pažangiausi skaitmeniniai įgūdžiai, skirti specialistams, teikiantiems pagalbą neįgaliesiems ir asmenims, su psichikos sveikatos problemomis“

http://www.ddskills.eu/

http://www.ddskills.eu/THE-PROJECT

AGREEMENT No./ Suterties Nr. 612655

PROJECT No. / Projekto Nr.612655-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-SSA

Start day/ Projekto pradžios data 01/01/2020

End day/ Projekto pabaigos data 31/06/2023

 

Projekst coordinator/ Projekto koordinatorius: Sillogos goneon ke kidemonon atomon me anapiria TO ERGASTIRI

EN

The area of disability includes physical, mental, developmental and age-related disorders. People facing these problems, encounter several major obstacles that prevent them from seamlessly integrating in society. Nowadays more and more of these people have their capabilities, rather than their disabilities, recognized and accepted by the general public. The rapid technological advance of past decades, has also triggered a dramatic progress in technology usage for assistive and training purposes. Since true inclusiveness, and deinstitutionalization process pass through all the professionals involved in the care of persons with disabilities, from the lowest levels to the highest ones, there is an increasing need to integrate existing skills, with new approaches and digital competences, able to properly meet these new challenges. New and up to date training curricula need to be developed, to respond to the needs of care service beneficiaries and properly take advantage of new opportunities offered by technologies.

DDSKILLS project, aims to develop an Alliance for providing new knowledge, skills and competences for professionals supporting persons with Disabilities and Mental Health Problems in line with the dual objective of VET as defined in the Bruges Communiqué, “contributing to employability and economic growth, and responding to broader societal challenges, in particular promoting social cohesion”[1].

Within the proposed training qualification of DDSKILLS project, skills shortages will be verified and addressed on EU scale, relevant knowledge and learning outcomes will be discussed and finally mapped to ECVET points and EQF level 5.

Professional caregivers (Occupational therapists, Psychologists, Social Workers, Special education teachers, Nurses, Gerontologists, Rehabilitation experts) will be able to follow these courses to learn how the use of new technological devices (sensors, assistive devices, robots, virtual and augmented reality headsets, brain Computer Interfaces) can contribute to the confrontation of different disabilities and get certified with a cross-border certification.

National training pilots for the testing of the methodologies, contents and tools created, will be designed and implemented in 6 countries (Greece, Germany, Ireland, Lithuania, Italy and Cyprus) targeting different professionals, allowing for the validation of the framework as well as the curricula and training materials. Pilot trainings will include different innovative educational methods and will be based both on formal (presence learning an e-learning) and on non-formal/informal learning.

The targeted professionals are according to ESCO “Personal care workers in health services” and “Health professionals not elsewhere classified”, (ISCO-08 codes: 532 and 2269[2]) belonging in the “Health & social care” Sector, as listed in EU Skills Panorama[3].

The consortium is composed from 12 full partners from 7 EU countries.

The Role of JDC in the DDSKILLS project is to survey the current offer in courses relevant to digital skills for the Health and Care Sector and will prepare the DDSKILLS curriculum for the Lithuanian Market. JDC will evaluate the toolkits in its premises and will sent 5 trainers to be trained in these new technologies in order to evaluate but also promote DDSKILLS course to healthcare professionals working with people with disabilities in Lithuania.

[1] https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8739d626-1988-4453-a0b7-6f0554b06e2e

[2] https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation

[3] http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/sectors/health-social-care

[4] DDSkills – leaflet short V3

[5] DDSkills – leaflet long V3

[6] Courseplan – Final

4_D4_1_Course Plan_Final_Correct

6_3 Certification Scheme for the course content

6.3Β – Certification Scheme for trainees1

Nwes letter

 

LT

 

Finansavimas: Europos Sąjungos programa „Erasmu +“

Trukmė: 2020.01.01–2022.12.31

Projektą koordinuojanti organizacija: Ergastiri

Projekto partneriai:

Frankfurto taikomųjų mokslų universitetas (Frankfurto UAS)

Airijos nacionalinis universitetas (NUI) Golvėjus

Europos socialinių darbdavių federacija

Europos paslaugų teikėjų neįgaliesiems asociacija (EASPD)

„Jaunuolių dienos centras“ (JDC)

Kipro sertifikavimo įmonė (CCC)

UAB „M.M.C Management Center“

„Tandem Societa Cooperativa Sociale Integrata“

„Omega“ technologija (THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE)

„SenseWorks LTD“

„Fondazione Santa Lucia“

Socialinių darbuotojų skaitmeninių įgūdžių tobulinimo projektas.

Sausio 27 ir 28 d. Socialinių įstaigų darbdaviai dalyvavo pirmame „DDSKILLS“ projekto susitikime Atėnuose. Susitikimą organizavo projekto koordinatorius Ergastiri – Graikijos ne pelno siekianti organizacija, skirta suaugusiųjų, turinčių mokymosi negalią, palaikymui, konsultavimui ir socialinei integracijai.

„DDSKILLS“ projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Erasmus +“. Jame dalyvauja 12 partnerių iš septynių skirtingų šalių. Projektas yra naujų įgūdžių, žinių ir kompetencijų alijansas, kurio tikslas – plėtoti ir įgyvendinti skaitmeninių įgūdžių mokymus darbuotojams, kad jie gebėtų naudotis naujausiomis technologijomis, ir jų pagalba išmoktu padėti žmonėms su negalia taip gerinant jų gyvenimo kokybę ir socialinę integraciją.

Projektas identifikuos ir įvertins specialistų skaitmeninius įgūdžius ir galimybes juos tobulinti, išsiaiškins dabartines mokymo spragas ir poreikius. Taip pat bus  suplanuota mokymosi programa ir organizuojami kursai pagal ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistema) taškus ir EKS 5 lygį (Europos kvalifikacijų sąranga). Mokymo kursams bus sukurti skaitmeniniai priemonių rinkiniai, susidedantys iš kelių skaitmeninių prietaisų.

Mokymo programos ir mokymo medžiaga bus sukurta, patvirtinta ir įgyvendinta 6 šalyse (Graikijoje, Vokietijoje, Airijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Kipre). Čia  bus įgyvendinti tarptautiniai bandomieji mokymai, skirti skirtingiems specialistams. Mokymų programa apims keletą skirtingų technologijų sričių, tokių kaip specialiosios technologijos ir pagalbinės priemonės, robotikos įrenginiai, išmanieji namai, dirbtinis intelektas bei virtualioji realybė.

Dviejų dienų susitikimo metu organizacijos partnerės turėjo galimybę pristatyti savo organizacijas ir aptarti kiekvieno partnerio planuojamas projekto veiklas, užduotis ir atsakomybes. Projekto užduotys suskirstytos atsižvelgiant į kiekvienos dalyvaujančios organizacijos kompetenciją, galimybes ir tikslus.

Profesinio mokymo organizatoriai konsorciume (Ergastiri, MMC) ir universitetuose partneriams (FRA-UAS, NUIG) sukurs, organizuos ir įgyvendins naujas specialistų mokymo programas. Mokymo programos bus kuriamos remiantis reabilitacijos centro poreikiais, kuris specializuojasi neuromotorinėje srityje, bei kitų socialinių organizacijų dirbančių  negalios srityje poreikiais (Fondazione Santa Lucia, Tandem, Jaunuoliu dienos centre).

Sertifikavimo įmonė (CCC) parengs sertifikavimo schemą, o dvi IT MVĮ („SenseWorks“ ir „OmegaTechnology“) parengs priemonių rinkinius ir el. Mokymosi priemones. Dvi Europinio lygio organizacijos (EASPD, socialiniai darbdaviai) imsis visų su projekto komunikacija, sklaida ir rezultatais susijusių užduočių, pasinaudodamos savo Europos tinklo kontaktais ir su Europos suinteresuotomis šalimis bei politikos formuotojais.

Projektu DDSKILLS siekiama plėtoti specialistų skaitmeninius įgūdžius bei organizuoti mokymus, kad jie profesionaliau gebėtų naudoti naujas technologijas ir padėti žmonėms su negalia naudotis jomis.

Pirmiausia projekto metu bus identifikuoti ir įvertinti esami specialistų skaitmeninių įgūdžių trūkumai ir  nustatomas mokymosi poreikis. Po to planuojamas mokymo turinys ir kuriami mokymai pagal ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistema) taškus ir EKS 5 lygį (Europos kvalifikacijų sąranga). Mokymams bus sukurti skaitmeniniai priemonių rinkiniai, susidedantys iš kelių skaitmeninių prietaisų.

Mokymo programos ir mokymo medžiaga bus patvirtinti 6 šalyse (Graikijoje, Vokietijoje, Airijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Kipre). Čia bus įgyvendinti Tarptautiniai bandomieji mokymai, skirti skirtingiems specialistams.

Mokymo programa apims šias technologines sritis:

Pagalbinės technologijos ir pagalbinės priemonės

Robotikos prietaisai

Išmanieji namai

Išplėstinė realybė, virtuali realybė

Dirbtinis intelektas

Žaliosios pramonės inovacijos

Socialiniai darbdaviai daugiausia įsitraukia į projekto sklaidą ir veiklos rezultatų produktyvų naudojimą.

Neįgalumas  gali apimti fizinius, psichinius, raidos ir su amžiumi susijusius sutrikimus. Žmonės su negalia susiduria su kliūtimis, neleidžiančiomis jiems sklandžiai integruotis į visuomenę.

Sparti pastarųjų dešimtmečių technologinė pažanga visuomenę paskatino aktyviai naudoti technologijas mokymuisi ir kasdieninio gyvenimo palengvinimui. Pažangios technologijos suteikia naujas galimybes ir žmogui su negalia. Į neįgaliųjų įtraukties ir deinstitucionalizacijos procesą įtraukiami įvairių sričių, aukštesnio ir žemesnio lygmens specialistai. Kyla poreikis suvienyti turimus specialistų įgūdžius, naują požiūrį ir skaitmenines kompetencijas. Tai nauji iššūkiai, kuriems reikia  tinkamai pasirengti,  tinkamai išnaudoti naujas galimybes, kurias teikia šiuolaikiškos mokymosi programos.

Projektu DDSKILLS siekiama sukurti naujų žinių, įgūdžių ir kompetencijų aljansą, teikiantį pagalbą žmonėms, turintiems negalią ir psichinės sveikatos problemų. Projekto veikla bus orientuota į darbuotojų profesinio mokymosi tikslus, kurie apibrėžti Briugės komunikate, „prisidėti prie užimtumo ir ekonomikos augimo“, „reaguoti į platesnius visuomenės iššūkius, ypač skatinti socialinę sanglaudą “.

DDSKILLS projekto metu bus išsiaiškinti ir patikrinti specialistų kvalifikacijos ir įgūdžių trūkumai; sukurta darbuotojų mokymo programa; skaitmeninis mokymosi vadovas; atlikti pilotiniai mokymai; įvertintas srities specialistų  pasiekimų  atitikimas Mokymosi visą gyvenimą Europos Kvalifikacijų Sąrangos (EKS)  5 lygiui.

Profesionalūs darbuotojai (Ergoterapeutai, Psichologai, Socialiniai darbuotojai, Specialiojo ugdymo mokytojai, slaugytojai, gerontologai, reabilitacijos specialistai) mokysis naujų technologinių prietaisų (jutiklių, pagalbinių prietaisų, robotų, virtualiosios ir padidintos realybės ausinių, smegenų kompiuterio sąsajų) naudojimo savo kasdieniniam darbe. Darbuotojų įgytos žinios bus įvertintos  tarptautiniu pažymėjimu.

Šešiose šalyse (Graikijoje, Vokietijoje, Airijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Kipre) bus sukurti ir įgyvendinami nacionaliniai mokymai pagal projekto metu  sukurtas metodikas ir priemones.  Bandomieji mokymai apims įvairius novatoriškus ugdymo metodus ir bus grindžiami tiek formaliu, tiek neformaliu / savaiminiu mokymusi.

Jaunuolių dienos centro vaidmuo DDSKILLS projekte yra:

 • Ištirti ir įvertinti darbuotojų skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimą naudoti pažangias technologijas kasdieniame darbe;
 • adaptuoti DDSKILLS mokymo programą Lietuvos rinkai;
 • Apmokyti  5 darbuotojus/instruktorius, dirbti su naujausiomis technologijomis, skirtomis pagerinti žmonių su negalia gyvenimo kokybę;
 • vykdyti DDSKILLS mokymus specialistams, dirbantiems su neįgaliaisiais Lietuvoje.

PROJEKTO REZULTATAI

WP3_tyrimas LT_anketa_LT

WP3_survey_JDC_EN

WP3 final version_EN

WP3 final version_LT

WP4_CareV.E.T. Review Report_Team 3_Draft_Final

DDSkills – leaflet long EN

DDSkills – leaflet long_LT

DDSkills – leaflet short _EN

DDSkills – leaflet short_LT

WP4_Course Plan

DDSkills-2 partnerių susitikimas

 

Informacija atnaujinta 2021-10-12

 

Projekto rezultatai / Results of project


Erasmus+ Bendradarbiavimas sporto srityje

#IDoSport

#IDOSPORT: intelekto negalia ir sportas

No. 613369-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Projekto data: 01/01/2020 – 31/12/2021

Pratęstas iki: 30/06/2022

Aprašymas:

Europos kovos su diskriminacija teisės aktai yra labai platūs, o ES ir jos valstybės narės turi ypatingus įgaliojimus pagerinti neįgaliųjų socialinę ir ekonominę padėtį. ES pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnyje teigiama, kad „ES pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų teisę pasinaudoti priemonėmis, skirtomis užtikrinti jų nepriklausomumą, socialinę ir profesinę integraciją bei dalyvavimą bendruomenės gyvenime“. Be to, 21 straipsnis draudžia bet kokią diskriminaciją dėl negalios.

Nepaisant šio įsipareigojimo, neįgalieji susiduria su problemomis patekti į darbo rinką, nes jų užimtumo lygis yra daug mažesnis nei neįgaliųjų (48,7%, palyginti su 72,5%). Be to, jie anksčiau baigia mokslus nei žmonės neturintys negalios. Galiausiai, 30 proc. neįgaliųjų ES gresia skurdas ir socialinė atskirtis (21,5 proc. žmonių) (ataskaita iš 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo, Briuselis, 2017 02 02).

Europos komisijos užsakymu buvo atliktas Eurobarometro 437 tyrimas „Diskriminacija ES 2015 m.“ Apklausos metu daugelis europiečių, atsakė manantys, kad reikia imtis naujų priemonių, skirtų pakelti diskriminacijos apsaugos lygį rizikos grupėms ir pabrėžti konkretų nacionalinės politikos trūkumą ekonominei ir socialinei neįgaliųjų įtraukčiai (46 proc.). Taip pat plačiai pripažįstama, kad neįgalieji susiduria su diskriminacija ir sunkumais, pvz., žymiai mažesnėmis darbo galimybėmis, nevienoda prieiga prie švietimo, aplinkos kliūtimis (nepasiekiamu viešuoju transportu, šaligatviais ar pastatais) ir kliūtimis dalyvauti laisvalaikio, kultūros ar sporto veikloje.

Mūsų projektu visų pirma siekiama mažinti žmonių turinčių intelekto negalią atskirtį. Remiantis specialiosiomis olimpinėmis žaidynėmis, sąvoka „intelekto negalia“ (ID) apibūdina „asmenį, turintį tam tikrų pažinimo funkcijų ir kitų įgūdžių, įskaitant bendravimą ir rūpinimąsi savimi, apribojimų. Dėl šių apribojimų vaikas gali vystytis ir mokytis lėčiau. “(Kas yra intelekto negalia? www.specialolympics.org).

Todėl nusprendėme konkrečiai prisidėti prie gairių, įtrauktų į ES strategiją dėl negalios 2010–2020 m. (Europos strategija dėl negalios (2010–2020 m.), http://eur-lex.europa.eu/), kuriomis visais lygmenimis siekiama skatinti neįgaliųjų integraciją ir vienodą požiūrį. Kita vertus, savo veiksmus norime ypač sutelkti į sporto praktikos svarbą kaip progą padidinti dalyvavimą ir sumažinti nelygybę. Europos Komisija pripažįsta sporto svarbą socialinei įtraukčiai ir į savo prioritetus įtraukia šias rekomendacijas:

 • parengti sporto prieinamumo standartus pagal Europos neįgaliųjų strategiją
 • skatinti socialinę integraciją per sportą.

Tikslai:

 • skatinti sporto praktiką kaip socialinės įtraukties bei integracijos priemonę žmonėms turintiems intelekto negalią;
 • mokyti trenerius iš skirtingų šalių, pritaikant „sportas visiems“ požiūrį į intelekto negalią turinčius žmones, kad būtų sudarytos sąlygos intelekto negalią turintiems žmonėms naudotis sportu;
 • skatinti savanoriškos veiklos kultūrą sporte, įtraukiant kuo daugiau savanorių; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200480
 • skatinti dalintis gerąja patirtimi tarp pelno nesiekiančių organizacijų, užsiimančių sportu ir (arba) negalia;
 • skatinti ne pelno organizacijų, užsiimančių sportu ir (arba) dirbančių su intelekto negalią turinčiais žmonėmis, dalijimąsi gerąja patirtimi.

Veiklos:

 • Tarptautiniai susitikimai, skirti dalintis gerąja patirtimi, koordinuoti projekto veiklą ir stiprinti ryšius;
 • Mokymų metodikos kūrimas remiantis „Sportas visiems“ metodu, dalijantis gerąja patirtimi tarp partnerių ir koordinuojant Italijos FISDIR ekspertams;
 • Vietiniai trenerių mokymai (bent 2 treneriai kiekvienoje šalyje);
 • Kviesti savanorius į mokymus (iš kiekvienos dalyvaujančios šalies) „Sportinkus palaikančios kompetencijos“.

Erasmus+ Sport Collaborative partnerships

I Do Sport

#IDoSport: facing intellectual Disabilities through sport

No. 613369-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Project date: 01/01/2020 – 31/12/2021

Extention till 2022-06-30

Introduction:

European anti-discrimination legislation is very extensive and the EU and its Member States have a particular mandate to improve the social and economic situation of people with disabilities. Article 26 of the Charter of Fundamental Rights of EU states that “the EU recognizes and respects the right of persons with disabilities to benefit from measures designed to ensure their independence, social and occupational integration and participation in the life of the community”. In addition, Article 21 prohibits any discrimination on the basis of disability.

Despite this stated commitment, people with disabilities face problems in access to the labor market, having employment rates that are much lower than the one of people without disabilities (48,7% vs. 72,5%). Moreover, leave training and education earlier than people without disabilities (w.d.). Finally, 30% of people with disabilities are at risk of poverty and social exclusion in the EU (21,5% people w. d.) (Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020, Brussels 02.02.2017)

Many Europeans interviewed for Special Eurobarometer 437, “Discrimination in EU in 2015” think that new measures need to be introduced to raise the level of protection for groups at risk of discrimination and underline specifical lack of national policies for the economic and social inclusion of people with disabilities (46%). It is also widely acknowledged that disabled people meet discriminations and difficulties such as significantly lower labor opportunities unequal access to education, environmental barriers (inaccessible public transport, pavements, or buildings), and barriers to participation in leisure, cultural, or sports activities.

Our project aims in particular at supporting a specific declination of disability: intellectual and relational disability. Intellectual disability is the most common developmental disability. According to Special Olympics, the term “intellectual disability” (ID) describes “a person with certain limitations in cognitive functioning and other skills, including communication and self-care. These limitations can cause a child to develop and learn more slowly or differently” (What is Intellectual Disability?  www.specialolympics.org).

This is why we decided, on one hand, to contribute with a concrete response to the guidelines contained in the EU Disability Strategy 2010-2020 (European Disability Strategy (2010-2020), http://eur-lex.europa.eu/), which aims at promoting the integration and equal treatment of people with disabilities at all levels. On the other hand, we want to especially focus our action on the importance of sports practice as an occasion to increase participation and reduce inequality. European Commission recognizes the importance of sport for social inclusion and puts among its priorities the following recommendations:

 • to develop standards for accessibility of sport through the European Disability Strategy
 • to promote social integration through sport

 Goals:

 • promote the sports practice as a vehicle of social inclusion and integration among people with relational and intellectual disabilities;
 • create a training path and train coaches (from the countries involved) with a “sport for all” approach for intellectually disabled people to facilitate access to sport for intellectually disabled;
 • promote the culture of volunteering in sport by involving new volunteers and train them to become “athlete supportive”; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200480
 • promote the sharing of good practices among non-profit organizations dealing with sport and/or disabilities;

Activities:

 • Transnational meetings to share good practices, coordinate the project activities, and strengthen the network;
 • Training path creation, based on the “Sport for all approach”, by sharing best practices among the partners and the coordination of Italian FISDIR experts;
 • Local training for coaches (at least 2 coaches per country involved);
 • Call for Volunteers and training on “athlete supportive competencies”,  in each country involved;
 • Final events in each country involved.

IDOSPORT CONTEXT ANALYSIS

                                                     Informacija atnaujinta 2022-01-12

Progress of the project / Projekto eiga

IDA web-page / IDA internetinė svetainė

EN

Project date: 01/12/2019 – 31/08/2022

The IDA project, (Inclusive Digital Academy), supported by the European Union in the frame of Erasmus+ program, aims to reduce the digital divide for people with disabilities by facilitating access to ICT’s.

10 partner countries, brought together by the Caravan 2000 International network, an international association that has been working for 20 years for greater inclusion of people with disabilities (PWDs) or disadvantaged (26 member countries) have made digital access a priority.

This project complements the objectives of the Europe 2020 Strategy and in particular those of the Agenda for new skills and jobs. The majority of the partners, in a previous project (STELLA – 2017-1- DE02-KA204-004167) had already carried out work on the basic skills of people with disabilities, which led to the creation of a guide for professionals who want to pass on these skills to their audience.

While the results of this work will lead to greater employability, better inclusion for people with intellectual disabilities, it is clear that digital skills must be aligned with the skills of communication, organization, critical thinking, etc. , developed by the STELLA project. Today the digital transition is accelerating and the gap is widening among the most population with disabilities, making their inclusion in our society more complex.

The IDA project aims to create tools adapted to people with special needs in most uses of ICT’s.

The partners, based on a survey of the needs of PWDs, will work in synergy with the recipients as well as with the Bank of Research and Development Turkey, making available its researchers-developers to create innovative tools, simplifying access to ICTs, including for illiterate people.

This work will involve different phases, ensuring the quality of the products produced.

These phases will take place in the following model:

 • Identification of needs
 • Module proposals for each application identified
 • Create modules
 • Test of tools created
 • Adjustments
 • Finalization of tools

All these phases will enter into a regular process of elaboration in each of the partner countries, then of consultation, evaluation and finalization at transnational meetings. Training activities are also planned for training on the tools created, as well as for the various adjustments, to the expected results.

Each person with a disability, meeting the principle of learning from the learner, will be present in all stages of tool development.

Primarily, these tools will find themselves in two forms of access to digital media:

– Dedicated tools for smartphones as APPs

– E-learning content on a Website

These tools will be available on Android, Ios, and the Web

They will be developed for the following main uses:

 • Communication (mail, call, social media, etc.)
 • Organization (managing an agenda, making appointments, etc.)
 • Information (Internet searches)
 • E-administration
 • Leisure, shopping

Particular attention will be paid to all applications developed in terms of security. The same applies to the rules governing online content and transactions.

Simplifying the means of the use of the main functions inherent in ICTs will have a major impact on people with disabilities. Not only will they be able to easily access tools that were previously too complicated to use, but they will also be the main multipliers by communicating the tools to their peers.

While many improvements have been made for disability problems (visual, auditory, etc.), intellectual disability, which is more invisible, has long been ignored in these developments. We can bet that with the IDA project, these people will finally find their place in the digital world and indeed in our society.


LT

Projekto laikotarpis: 2019-12-01 / 2022-08-31

IDA projekto (Įtrauki Skaitmeninė Akademija), remiamo Europos Sąjungos „Erasmus +“ programos, tikslas – sumažinti skaitmeninę atskirtį žmonėms su negalia ir palengvinant prieigą prie IKT.

10 šalių partnerių, kurias subūrė tarptautinis tinklas „Caravan 2000“, tarptautinė asociacija, jau 20 metų dirba kartu ir  siekia labiau įtraukti neįgalius (PWD) ar socialiai remtinus asmenis (26 valstybės narės), skaitmeninę įtrauktį iškėlė savo prioritetu.

Šis projektas papildo strategijos „Europa 2020“ tikslus, ypač naujų įgūdžių ir darbo vietų plėtimo tikslus. Didžioji partnerių dalis ankstesniame projekte (STELLA – 2017-1- DE02-KA204-004167) jau pagilino pagrindinius neįgaliųjų įgūdžius, todėl buvo sukurtas vadovas specialistams, norintiems perduokite šiuos įgūdžius paslaugų gavėjams.

Nors rezultatai, kurie buvo pasiekti projekte STELLA lems didesnes intelekto sutrikimų turinčių asmenų įsidarbinimo galimybes ir geresnę įtrauktį, akivaizdu, kad skaitmeniniai yra ne mažiau svarbūs. Šiandien naujų technologijų vartojimas spartėja, o atotrūkis tarp negalią turinčių gyventojų didėja, todėl jų įtraukimas į mūsų visuomenę tampa sudėtingesnis.

IDA projektu siekiama sukurti įrankius, pritaikytus žmonėms su specialiaisiais poreikiais lengviau naudotis IKT.

Remdamiesi PWD poreikio tyrimu, partneriai dirbs sinergijoje su paslaugų gavėjais, taip pat su Turkijos tyrimų ir plėtros banku. Projekto metu bus sukurtos  naujoviškos priemonės, supaprastinančios prieigą prie IKT.

Šis darbas apims skirtingus etapus, užtikrinant kuriamų produktų kokybę.

Projektas suskirstytas į etapus ir  vyks pagal šį modelį:

 • Poreikių nustatymas
 • Programos modulio siūlymai
 • Modulio kūrimas
 • Sukurtų priemonių testavimas
 • Koregavimai
 • Priemonių užbaigimas

Visi šie etapai bus reguliariai rengiami kiekvienoje iš šalių partnerių, tada bus konsultuojamasi, vertinami ir baigiami tarptautiniuose susitikimuose. Taip pat planuojama mokymo veikla, skirta mokytis naudotis sukurtomis priemonėmis, taip pat įvairiai pritaikyti laukiamus rezultatus.

Kiekvienas neįgalus asmuo, atitinkantis mokymosi iš besimokančiojo principą, dalyvaus visuose įrankių tobulinimo etapuose.

Pirmiausia šios priemonės bus prieinamos dviem būdais prie skaitmeninės laikmenos:

– Specialūs išmaniųjų telefonų, kaip programų, įrankiai

– Elektroninio mokymosi turinys svetainėje

Šie įrankiai bus prieinami „Android“, „Ios“ ir žiniatinklyje

Jie bus kuriami šiais pagrindiniais tikslais:

Bendravimas (paštas, skambutis, socialinė žiniasklaida ir kt.)

Organizacija (darbotvarkės tvarkymas, paskyrimų paskyrimas ir kt.)

Informacija (paieškos internete)

Administravimas

Poilsis, apsipirkimas

Ypatingas dėmesys bus skiriamas visoms taikomosioms programoms, susijusioms su saugumu. Tas pats pasakytina apie internetinį turinį ir operacijas reglamentuojančias taisykles.

Pagrindinėms IKT būdingų funkcijų naudojimo būdų supaprastinimas turės didelę įtaką neįgaliesiems. Jie ne tik galės lengvai pasiekti įrankius, kuriuos anksčiau naudoti buvo per sudėtinga, bet ir bus pagrindiniai skleidėjai, perduodami įrankius savo bendraamžiams.

Nors buvo padaryta daugybė patobulinimų, susijusių su negalios problemomis (regos, klausos ir kt.), Intelekto negalia, kuri yra labiau nematoma, jau seniai buvo ignoruojama šioje srityje. Tikimės, kad įgyvendindami IDA projektą šie žmonės pagaliau suras savo vietą skaitmeniniame pasaulyje ir iš tikrųjų mūsų visuomenėje.

Informacija atnaujinta 2021-12-03

LT

Dienos centrai be sienų

Projekto pradžia 2019-11-01

Projekto pabaiga 2021-04-30. Pratęsta iki 2021-12-31

Nr . 2019-1-EL01-KA204-062516

https://citizen-network.org/library/day-centres-without-walls.html

Projekte Dienos centrai be sienų  dalyvauja 6 organizacijos iš 5 skirtingų šalių: Graikija, Italija, Prancūzija, Jungtinės Karalystė, Lietuva.  Projekto dalyviai dalinsis gerąją patirtimi ir praktika.

Projekto tikslas – tobulinti ir diegti naujoves asmenims, turintiems intelekto sutrikimą vykdant Dienos centrų be sienų veiklą. Jų metu siekiama skatinti aktyvų savanorių organizacijose dalyvavimą, vykdant užimtumą ir aktyvią įtrauktį į visuomenę. Žmonių su negalia padėtis yra tokia, kad visapusiška jų socialinė įtrauktis ir aktyvus pilietiškumas dar nėra realybė, o ateities iššūkiai. Fizinių kliūčių šalinimo politika nebuvo išplėsta iki psichinių kliūčių įveikimo.

Dienos centrai yra pagrindiniai paslaugų teikėjai žmonėms su negalia, todėl jie suteikia galių, didina socialinę įtrauktį į visuomenę. Vis dėlto, nepaisant daugybės iniciatyvų prieš institucionalizaciją, daugelis specialistų dalijasi patirtimi, kad Dienos centrai, kaip ir bet kuri kita organizacija, yra linkę institucionalizuotis, todėl nepakankamai pasiekia bendruomenę, o paslaugų gavėjams nesuteikiama erdvė plėsti savo gebėjimus ir išnaudoti savo potencialą. Pagrindinis bet kurios visuomenės elementas yra tai, kad piliečiai turi ir teises, ir pareigas, bet žmonės su intelekto negalia yra išskirtinėje padėtyje, nes yra laikomi „atleisti“ nuo socialinių įsipareigojimų, kurie yra mūsų visuomenėse norma, pavyzdžiui, teikti savanoriškas paslaugas. Šis specialus statusas, nors jis buvo nustatytas siekiant apsaugoti paslaugų gavėjus, iš tikrųjų išlaiko segregacijos ir institucionalizacijos problemą.

Manome, kad žmonės su intelekto negalia yra piliečiai, galintys atlikti savo „socialinę pareigą“, todėl jų įtraukimas į savanoriškų paslaugų teikimą yra įmanomas ir naudingas. Visi priežiūros modeliai rodo, kad asmenys turintys intelekto negalią, šiuo metu yra tik paramos gavėjai, tačiau jie gali prisidėti prie bendrojo gėrio. Jie yra ne tik gavėjai, bet ir prisidedantys, siūlantys savo patirtį, apmąstymus, kūrybą… savo balsus. Projekto partneriai tvirtina, kad jų pačių veikloje visiška socialinė įtrauktis ir aktyvus pilietiškumas dar nėra realybė, tačiau iššūkiai ir sinergija bei esamos politikos ir praktikos peržiūra galėtų įveikti šią spragą.

Projektas sukuria pagrindą, skirtą palaikyti ir skatinti keitimąsi gerąja patirtimi, daugiausia dėmesio skiriant Dienos centrų paslaugų gavėjų įtraukimo ir dalyvavimo aktyviam bendruomenės gyvenimo didinimui, mokymo programos žiniomis dalijimuisi, standartų ir priemonių klausimais, „Atvirų durų“, politika (įskaitant darbuotojų mokymą).

Be šio bendro tikslo, konkretūs projekto tikslai yra šie:

 1. „ieškoti“, nacionalinių ir Europos lygmeniu, geriausios praktikos, susijusios su šia patirtimi (mokymo programas, priemonių rinkinius, mokymosi medžiagą ir kt.);
 2. rinkti metodinę informaciją apie tai, kaip plėtoti iniciatyvas, kurios pasiektų suinteresuotąsias šalis, savanorių organizacijas, būsimus darbuotojus. Bus atsižvelgiama į konkrečius, dalyvaujančių organizacijų turimus išteklius; demokratines moralines normas, kurios didina žmonių su negalia įtrauktį; novatoriškus procesus, naudojant skaitmeninę žiniasklaidą.
 3. nustatyti esminius elementus, padedančius sukurti veiksmingą atvirą mokymo programą, pritaikytą specifiniams dviejų tikslinių grupių poreikiams:
 4. Dienos centrų organizacijose, teikiančiose paslaugas žmonėms su negalia, valdybos nariams ir vadovaujančiam personalui, kurie stiprins organizacinį pasirengimą ir padės įveikti organizacinę inerciją (nenorą keistis);
 5. visuomenė, pačios savanorių organizacijos, aprūpinančios joms reikiamus išteklius ir informaciją, kad įveiktų stereotipus apie žmones su negalia ir palengvintų jų įtraukimą į visuomenę;
 6. didinti dalyvaujančių organizacijų ir jų darbuotojų gebėjimus užsienio kalbų srityje, tarpkultūrinių kompetencijų srityje ir tinklų kūrimo tarptautiniu lygmeniu srityje.
 7. praktikos, pagrįstos asmenų turinčių intelekto negalią, dalyvavimu.
 8. rasti gerosios įdarbinimo praktikos, atsižvelgiant į skirtingą institucinę, akademinę ir net kultūrinę aplinką. Organizacijos partnerės pabrėžia būtinybę parengti geriausios mokymosi projektavimo praktikos labai glaustą apžvalgą.

Susipažinti su šiais skirtumais ir juos spręsti, reiškia ne tik tarptautinio bendradarbiavimo kompetencijos ir bendrų organizacijos pajėgumo demonstravimą, bet ir vienas iš būdų pasiekti projekto tikslų.

Turime sugriauti sienas, kurios mus skiria. Turime sugriauti sienas, kurios neleidžia žmonėms patekti į bendruomenės gyvenimą. Taigi susirinkome ištirti, ką reiškia būti Dienos centru be sienų.

 

EN

Day Centers Without Walls 

Project Start Date 01-11-2019

Project End Date 30-04-2021

No. 2019-1-EL01-KA204-062516

https://citizen-network.org/library/day-centres-without-walls.html

 

Day Centres without walls is the initiative of 6 organisations from 5 different countries to join forces, for one main objective of exchanging good practices and build capacities.

The project aims in improving and innovating inclusion of people with intellectual disabilities through fostering specific actions within the framework of a Day Center operation in order to foster active participation in volunteer organisations, employment and the active society of citizens. The state of affairs for people with disabilities is that their full social inclusion and active citizenship are not yet a reality, but future challenges. The policies to remove physical barriers have not been extended to the overcoming of mental barriers.

Day centres are the main service providers for People with disabilities and as such, they are at the forefront of providing empowerment, social inclusion and access to the rest of society. Nevertheless, in spite of numerous initiatives against institutionalisation, it is a shared experience of many professionals, that day centres, like any organisation, tends to get institutionalised, they do not reach enough out to the community and the clients are not given space to expand their abilities and reach their potential. It is a core element of any society that citizens have both right and obligations, but People with intellectual disability are in the unique position of being considered “exempt” from the social obligations that are the norm of our societies, such as providing volunteer services. This special status even though it’s been set in place in order to protect PIDs, in effect, forces them in second-tier citizenship and furthermore maintain the problem of segregation and institutionalisation.

It is our belief that people with intellectual disabilities are citizens capable of fluffing their “social duty” and as such their inclusion as both receivers and providers of voluntary services is both possible and beneficial All models of care suggest that ID persons, currently mere recipients of support, have to become contributors for the common good. They are not only recipients but also contributors, offering their experiences, reflections, creations… their voices. The implementing partners have asserted that in their own operations full social inclusion and active citizenship are not yet a reality, but still, challenges and only synergies and a review of existing policies and practices could overcome this gap.

The project creates a framework to support and push exchange of best practices focus on enhancing inclusion and participation in the active life of the community for the recipients of Day Centers services, knowledge sharing in matters of curriculum, standards and tools for an “Open Doors” policy (include staff training).

Besides this overall goal, the project-specific objectives are to:

 1. “browse” national and European best practices and related experiences, products (curriculums, toolboxes, learning materials, etc.);
 2. collect methodological information on how to develop initiatives to reach stakeholders, volunteer organisations, future employees taking in special account: a. the particular resources that the participating organisations have available; b. the democratic imperative to increase the inclusion of people with disabilities; c. the innovative use of digital media in the process;
 3. identify essential elements for the development an efficient open training program tailored to the specific needs of two target groups: a. the board members and managing staff in Day Centers organisations which provide services to people with disabilities, to strengthen organisational readiness and overcame the inherent organisational inertia; b. the society of citizens, volunteer organisations themselves providing with the resources and information they need to overcome stereotypes regarding people with disabilities and facilitate their inclusion in the society of adult citizens;
 4. increase the capacities of the participant organisations and their staff members regarding language skills, intercultural competences and networking on the international level.
 5. An increase in practices that are based on the participation of ID people.
 6. Find good practices for job placement Considering the different institutional, academic and even cultural backgrounds, the partner organisations are aware of avoiding a one-size-fits-all approach and based on that conviction, they stress on the need to develop a very concise overview of the best practices of learning design.

Meeting these differences and dealing with them is not only about demonstrating the competency for transnational cooperation and the organisation’s overall capability, but it is also one pathway to achieve the project targets and a solid resource to improve existing efforts.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

We need to break down the walls that divide us. We need to break down the walls that keep people outside community life. So we have come together to explore what it means to be a day centre without walls.

Read more

https://citizen-network.org/resources/day-centres-without-walls.html

INTERM REPORT

Interim report (Lithuania)

 

PROJEKTO PRODUKTAI:

Focus Group report No1

JDC_Example No.1_LECTURES FOR THE COMMUNITY

JDC_Example No. 2_SOLIDARITY COFFEE

JDC_Example No. 3_SPORT

JDC_Example No. 4_REMOTE_WORK_DURING_COVID-19

JDC_Example No. 5_Lets’ meet with community

 

 

Informacija atnaujinta 2021-06-04

U.A.N. Sport – Uniqueness-Abilities-Normalities Sport

Project nr. 613160-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Start day 01/01/2020

End day 31/12/2021

Extention till 2021/12/31

The project aims at promoting more and equal opportunities in sports for people with mental, physical and other disabilities and to encourage people (with or without disabilities) to become more active in physical activities. Specific objectives of the project are:

– to share experiences and practices in promoting social inclusion through sport;

– to encourage cooperation between the sports sector and relevant stakeholders active in the field of social inclusion of disabled people;

– to raise awareness on the role of sport for social inclusion.

The project will contribute towards promoting and ensuring that everyone, especially young people with disabilities, has the possibility to participate in sports, in line with the UN Convention on the Rights of People with Disabilities (Art. 30) and the “European Disability Strategy 2010-2020”.

The partnership is composed of 5 partners from 5 EU Countries (Italy, Greece, Lithuania, Germany, Slovakia): 2 sports clubs, 2 sports federation and association, one public body with experiences and running specific programs for social inclusion through the sport of person with disabilities.

The project will focus on transnational activities for exchanges of practices and ideas: the kick-off meeting in Greece, 3 good practice-visits in partners’ Countries, and the final meeting in Italy. Sports events will also be organized by partners in connection with 2020 European Week of Sport (e.g. “Sportgames 2020: the International Sports Festival” in Berlin) and the International Day of People with Disability (3 December).

The project will mainly work with young people with mental and/or physical disabilities: more than 3.000 girls and boys will be involved throughout the entire project.

 

Participants will benefit from the project and the project will create the conditions for strengthening EU cooperation between sport organizations and relevant stakeholders working with persons with disabilities, to promote social inclusion through sport and in sport.


LT

U.A.N Sport – Unikalumas – Atvirumas – Normos Sporte

Projekto Nr. 613160-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Projekto pradžia 2019.01.01

Projekto pabaiga 2016-06-30

Projekto tikslas – suteikti kuo daugiau lygių galimybių žmonėms, turintiems proto, fizinę ir kitokią negalią sportuoti.  Skatinti žmones (su negalia ar be jos) aktyviau sportuoti.

Projekto tikslai yra šie:

 • dalintis patirtimi ir praktika skatinant socialinę įtrauktį per sportą;
 • skatinti sporto sektoriaus ir atitinkamų suinteresuotų subjektų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, bendradarbiavimą;
 • didinti informuotumą apie sporto vaidmenį ir socialinę neįgaliųjų įtrauktį.

Projektas prisidės skatinant ir užtikrinant, kad visi, ypač neįgalūs jaunuoliai, turėtų galimybę sportuoti, laikydamiesi JT neįgaliųjų teisių konvencijos (30 str.) ir  Europos negalios strategijos.

Tarptautinę partnerystę sudaro 5 partneriai iš 5 ES šalių (Italijos, Graikijos, Lietuvos, Vokietijos, Slovakijos): 2 sporto klubai, 2 sporto federacijos ir asociacijos, viena biudžetinė įstaiga, turinti patirties ir vykdanti specialias socialinės įtraukties per asmeninį sportą programas asmenims su proto negalia.

Projektas bus skirtas tarptautinei praktikos ir idėjų mainų veiklai. Planuojami 5 partnerių susitikimai: pradinis susitikimas, 3 gerosios patirties vizitai partnerių šalyse ir baigiamasis susitikimas..

Partneriai organizuos sporto renginius:  2020 m. Europos sporto savaitę ir Tarptautinę žmonių su negalia dieną (gruodžio 3 d.).

Projektas daugiausia bus skirtas jaunimui su prpto ir (arba) fizine negalia: viso projekto metu dalyvaus daugiau nei 3000 merginų ir vaikinų.

Projektas sudarys sąlygas stiprinti sporto organizacijų ir atitinkamų suinteresuotų asmenų, dirbančių su neįgaliaisiais, bendradarbiavimą, skatinti socialinę įtrauktį per sportą.

Informacija atnaujinta 2020-06-19

Erasmus+ KA2 Bendradarbiavimas keičiantis gerąja patirtimi

KA205 Jaunimo srities Strateginės partnerystės

 

REAL: reflektyvus, ekspresyvus meninis mokymasis

 

Kaip?

 • darbas kartu seminaruose, renginiuose ir pokalbiuose (po vieną kiekvienoje partnerių organizacijoje)
 • praktinis tiriamasis mokymasis ir esamos praktikos bei metodikų tyrinėjimas
 • kritiška savirefleksija

 

Kas yra kokybė?

 • Kaip mes nustatome, pasiekiame ir palaikome kūrybinio proceso kokybę dirbdami su sutrikusio intelekto jaunais žmonėmis?
 • Kaip kokybė daro įtaką sutrikusio intelekto jaunų žmonių patirčiai?
 • Kiek svarbu yra kokybė ir kaip ji padeda gerinti dalyvavimą ir įtraukimą?

 

Ko mes tikimės pasiekti:

 • didesnio supratimo apie darbo praktikos ir produktų kokybės klausimus bei su tuo susijusias problemas
 • aiškaus supratimo apie tai, su kokiomis kliūtimis mokydamiesi susiduria sutrikusio intelekto jauni žmonės, ir kaip galime panaudoti meną siekiant įveikti tas kliūtis
 • strategijos, skirtos ugdyti sutrikusio intelekto jaunuolių mokymosi darbą
 • naujos meno technikos ir jaunimo darbuotojų įgūdžiai susiję su kūrybinio įtraukimo ir įgalinimo būdais
 • specialistų, dirbančių su jaunais žmonėmis meno srityje teorinės ir praktinės patirties kaupimas.

 

Mokymosi ir dalinimosi gerąja patirtimi veiklos:

 

Susitikimas 1: projekto partneris VOARTE (Portugalija):

Tema: Kliūčių, susijusių su įtraukimu, įveikimas per šokį

Mokymosi veikla 1

 • VOARTE darbo tyrinėjimas
 • Šokio tyrinėjimas kaip priemonė kliūtims įveikti
 • Vertinimo metodikos tyrimas

Diskusija 1

 • Kokie yra sunkumai ir kliūtys, su kuriais susiduria jauni besimokantys sutrikusio intelekto žmonės, norintys dalyvauti kūrybiniuose renginiuose savo bendruomenėse?
 • Kaip mes nustatome kokybę kūrybinių menų praktikoje?
 • Kaip įtraukimas yra „kokybės“ problema?

 

Susitikimas 2: projekto partneris JDC (Lietuva):

Tema: Problema pagrįstas teatras

Mokymosi veikla 2

 • naudoti teatrą, siekiant ugdyti sutrikusio intelekto jaunuolių mokymąsi ir būdus kalbėti apie jiems svarbius klausimus
 • į problemas nukreiptos teatro technikos
 • vertinimo metodikos tyrimas

Diskusija 2

 • Kaip svarbu sutrikusio intelekto jaunuoliui problemų sprendimu pagrįstas mokymasis?
 • Kaip teatras padeda ugdyti supratimą apie problemas?
 • Kaip mes naudojame teatrą, kad padėtume sutrikusio intelekto žmonėms kalbėti ir išreikšti save?

 

3 susitikimas: projekto partneris „Ad Astra“ (Lenkija):

Tema: Platformos ir įtrauktis

Mokymosi veikla 3

 • „Ad Astra“ (Lenkija) darbo tyrinėjimas
 • Kaip platformos gali būti naudojamos norint viešinti sutrikusio intelekto jaunuolių mokymosi darbą
 • Tyrinėti ką reiškia „procesas“ per praktinius seminarus.
 • Vertinimo metodikos tyrimas

 Diskusija 3

 • Procesas ar produktas – Ar kokybės procesas yra svarbesnis, nei kokybės produktas?
 • Ar kokybiškas produktas gali būti pasiektas neprarandant kokybės proceso metu?
 • Kaip tai veikia sutrikusio intelekto jaunus žmones?

  

Susitikimas 4: projekto partneris ANTIGONE (Graikija):

Tema: Kritiška savirefleksija

Mokymosi veikla 4

 • ANTIGONE darbo tyrinėjimas
 • tyrinėjimas, kaip mes mobilizuojame jaunus žmones
 • Naujų veiklos technikų praktinis panaudojimas ir sutrikusio intelekto jaunimo grįžtamojo ryšio analizė
 • Vertinimo metodikos tyrimas

Diskusija 4

 • Kaip mes nustatome geriausią praktiką pagal skirtingus požiūrius?
 • Kaip gauname sąžiningus atsiliepimus apie sutrikusio intelekto žmonių mokymosi darbą?
 • Kokie metodai ir požiūriai galėtų būti identifikuoti?

 

Susitikimas 5: projekto partneris „Headway“ menas (Jungtinė Karalystė):

Tema: Mokymosi Platforma

Mokymosi veikla 5

 • praktinis seminaras apie santykių vystymą su veiklų vietų ir platformų koordinatoriais
 • kaip tai daro įtaką neįgalių jaunuolių darbo kokybei bei rezultatams
 • ypatingų pasirodymų kūrimas gastrolėms ar pasirodymams
 • apibendrinti iki šiol įgytas technikas ir metodikas

Diskusija 5

 • Kiek svarbios yra pagrindinės platformos neįgaliųjų jaunuolių mokymuisi?
 • Kaip mes gauname prieigą prie šių platformų?
 • Ar jos yra tinkamos?

 

 Partneriai bendradarbiaus su priimančios organizacijos dalyviais, kad ištirtų ir aptartų kokybės klausimus.

Mokymosi-mokymo ugdymo seminaruose mes sužinosime konkrečias metodikas, gerinančias darbo su sutrikusio intelekto jaunimu kokybę ir organizacijos darbuotojų profesionalumą.

 

Per šiuos susitikimus, pokalbius ir diskusijas, kuriose dalyvaus besimokantieji ir priimančiosios organizacijos darbuotojai, projektas tyrinės geriausią praktiką, reflektuos savo pačių praktiką ir ieškos būdų, kaip atverti duris sutrikusio intelekto jauniems žmonėms mokytis, kad jie galėtų visapusiškai dalyvauti socialinėje, kultūrinėje ir ekonominėje bendruomenėje, kurioje jie gyvena.

Projekto produktas

Informacija atnaujinta 2020-11-04

EN

The European Project CREA is an exchange of experiences, of Erasmus + K2 with the participation of 3 European entities: the Alba Group of Catalonia, Handverkstæðið Ásgarður of Iceland and Jaunuoliu Dienos Centras of Lithuania.
All of them have long experience in developing creative and artistic projects with people with disabilities. In the case of the entity, Targarina are experts in painting and are now starting to join the carpentry; the Icelandic entity are experts in working with wood and the Lithuanian entity is involved in ceramic projects.

This European program stipulates that each of the entities send a delegation of 2 young people with disabilities and 2 educators to the other entities to exchange knowledge about the artistic activities being carried out and then to return to each of the countries to apply the methodology learned and good practices.

The experience begins in 2019 with the first visit to Iceland and there will be different encounters until September 2020 ending the program with the presentation of a guide and catalog of socially valuable products and articles through creative therapy. .
FURNITURE CALENDAR
June 2019: Alba visits Asgardur (IS)
September 2019: Asgardur (IS) visits JDC (LT)
December 2019: JDC (LT) visits Alba
March 2020: Asgardur (IS) visits Alba
June 2020: Alba visits JDC (LT)
September 2020: JDC (LT) visits Asgardur (IS)

More about project

Project result

LT

Europos projektas CREA yra „Erasmus + K2“ patirties mainai, kuriuose dalyvauja 3 organizacijos: Katalonijos „Alba“ grupė, Islandijos „Handverkstæðið Ásgarður“ ir Lietuvos „Jaunuolių Dienos Centras“.
Visi jie turi didelę patirtį kuriant kūrybinius ir meninius projektus su asmenimis turinčiais negalią. Katalonijos „Alba“ grupė yra tapybos ekspertė ir dabar pradeda medžio apdirbimo veiklą; Islandijos „Handverkstæðið Ásgarður“  yra ekspertai dirbant su mediena, o Lietuvos „Jaunuolių Dienos Centras“ užsiima keramikos projektais.

Ši Europos programa numato, kad kiekviena iš organizacijų siunčia 2 jaunuolių su negalia ir 2 vadovų grupę į kitas organizacija keistis žiniomis apie vykdomą meninę veiklą, o grįžus į savo šalį taikyti metodiką, išmoktą ir gerąją patirtį.

Veikla prasidėjo 2019 m. po pirmojo vizito Islandijoje. Veikla baigsis – 2020 m. Rugsėjo mėn. Bus įvairių susitikimų, o programa baigsis pristatant socialiniu požiūriu vertingų produktų ir straipsnių vadovą bei kūrybinės terapijos vadovą.
Mobilumo kalendorius:
2019 m. Birželis: „Alba“(KAT) lankosi Asgardur (IS)
2019 m. Rugsėjis: „Asgardur“ (IS) lankosi JDC (LT)
2019 m. Gruodis: JDC (LT) lankosi Alboje (KAT)
2020 m. Kovas: Asgardur (IS) lankosi Alboje (KAT)
2020 m. Birželis: „Alba“ (KAT) lankosi JDC (LT)
2020 m. Rugsėjis: JDC (LT) lankosi Asgardur (IS)

Daugiau apie projektą

Projekto rezultatas

Informacija atnaujinta 2020-06-19

BE IN(VOLVED)

Vieta: Jaunuolių dienos centras (JDC) Panevėžys, Lithuania.

Trukmė: 24 mėn. 2018 m. rugpjūtis – 2020 m. liepa.

Dalyvaujančios šalys: Austrija, Vokietija, Ispanija, Italija, Portugalija, Lietuva.

Projekto veiklos:

1 veikla 2018 m. rugsėjis – 2019 m. birželis.

2 veikla 2019 m. rugsėjis – 2020 m. birželis

Savanorių skaičius: 1 veikla – 4 savanoriai; 2 veikla – 4 savanoriai

Projekto idėja: Mūsų projektas siūlo puikią galimybę mokytis, įgyvendinti idėjas, būti kūrybiškam ir įgauti pasitikėjimo savimi.

Pagrindinė projekto tema – žmogaus teisės. JDC savanoriai dirbs kartu su proto negalios jaunimu. Jie mokysis apie žmogaus teises, kurs mokomąją medžiagą lengvai skaitoma ir lengvai suprantama kalba. Jie padės jauniems žmonėms, turintiems ypatingų poreikių suprasti savo teises ir ginti jas jei jos yra pažeidžiamos. Be kasdienės veiklos, savanoriai atliks daug viešų projektų, tokių kaip organizuoti parodas, koncertus, sporto šventes miesto bendruomenei, kuriose bus parodyti jaunų žmonių su negalia gebėjimai ir bus keičiamas visuomenės požiūris į neįgalųjį. Savanoriai organizuos specialius renginius įgaliems jauniems žmonėms bendrojo lavinimo įstaigose, platins idėją apie savanorišką veiklą ir keis jaunų žmonių požiūrį į proto negalios bendraamžius.

Savanoris taip pat visada turėtų rasti laiko:

– tiesiog būti su neįgaliu bendraamžiu ir padėti jam, pasikalbėti su juo ir jį palaikyti.

– užmegzti draugystę su proto negalią turinčiais jaunuoliais;

– Padėti jų kasdieniniame gyvenime;

– kartu juoktis, pramogauti ir jaustis jo draugu !!!

Projekto moto: Pasakyk man ir aš pamiršiu,

mokyk mane ir aš prisiminsiu,

ĮTRAUK mane ir aš išmoksiu.

(Benjamin Franklin)

Informacija atnaujinta 2020-06-19

STELLA Web page

STELLA is a transnational, two-years project carried out in the frame of the ERASMUS+ program. Partners from ten different countries form a strategic partnership cooperating for innovation in the action’s prioritized fields social inclusion, diversity, and staff’s education. The participating partners are organizations in Germany, Poland, Italy, Greece, the United Kingdom, Sweden, France, Lithuania, the Netherlands, and Turkey. The project consortium is totally committed to the key statement of the Erasmus+ action that the investment in knowledge, skills, and competences will benefit individuals, institutions, organizations, and society by contributing to the growth and ensuring equity, prosperity and social inclusion in Europe and beyond. The participating organizations have gathered years of precious work experience with people with disabilities and people with special needs. Furthermore, the partners are well connected through their memberships in the international network of Caravan 2000. Through previously carried out projects most of the consortium partners have established trustworthy and reliable working relationships which are essential for the fast-starting, effective work on the high-quality innovative outcomes and for reaching the objectives of this project. The project STELLA addresses the agenda for new skills and jobs included in the Europe 2020 Strategy as well as the intended Erasmus+ contribution to support the implementation of the European policy agenda for individual and organizational growth, jobs, equity, and social inclusion and the Declaration of Human Rights by the United Nations. Based on previously gathered observations and experiences regarding the strong wish of people with disabilities for independent living, the partners could produce a needs analysis to identify the demanded competencies which would support people with disabilities on their way to independent living and which would improve their professional chances drastically. These needs and competencies include areas such as social (and social media) behavior, self-esteem, development of critical thinking, emotion control, team ability, analytical thinking, technical and communication skills. STELLA practicably targets these competencies and produces as an innovative output a handbook for staff, trainers, HR responsible, and educators on “How to improve basic work skills of people with disabilities”. The needs analysis is based on former projects’ lessons learned from different European countries and is not limited to certain areas of professionalism. Therefore, the innovative output is transferable and applicable to every field of the labor market as well as on an international dimension. The project is also carried out in an innovative way: During the project implementation, people with disabilities are staff members of the work packages’ teams. The main objective of the project is the production of the handbook which basically provides everyone who operates in an inclusive work environment information and methods on how to improve basic work skills for people with disabilities. Additional objectives are to raise awareness of working in an inclusive team, to strengthen the digital era competences of the staff by working in virtual teams, to foster intercultural competences, to foster the EU citizenship, to include people with disabilities in all aspects of the implementation of the project and to improve the opportunities and conditions for people with disabilities for independent living. Furthermore, the partners target perceivable progress in terms of organizational learning by using project management methods based on the competence baseline of the International Project Management Association (IPMA). STELLA activities are carried out on a national level (group discussions, workshops, role plays, job shadowing, and video analysis). On a transnational level, four meetings in Germany, Greece, Turkey, and Lithuania are predefined in a milestone plan during the project span of 24 months. Further activities address project marketing aspects, e.g. open houses and round rounds, to raise the project acceptance among the direct and indirect target groups and other stakeholders. The project consortium believes that STELLA will have a huge overall impact. Almost 9000 people are currently employed by the project partners and their associated partners. Additionally, 1000 trainers and educators can be reached directly through the network of Caravan 2000 in which the partners are embedded. Therefore, the results of the project will have a potential impact on a total of 10000 staff members. Now, the partners assist and train almost 6000 people with disabilities in ten different European countries, so the potential longer-term benefits are remarkable. Thousands of people with disabilities can be trained to improve their basic work skills and consequently be socially integrated and professionally included.

More about project

Projekto pavadinimas: Empatija

Projekto vieta: Panevėžio apskritis, Lietuva

EST veiklos data: 2017/09/01 – 2018/06/31

Dalyvauja: 6 siunčiančios organizacijos iš skirtingų Europos Sąjungos šalių, 5 priimančios organizacijos iš Panevėžio apskrities.

Projekto tikslas: ugdyti jaunų žmonių toleranciją ir empatiškumą vietos ir tarptautiniu lygmeniu.

Projekto uždaviniai:

 • Skatinti jaunimo empatiją įgyvendinant projektus ir iniciatyvas su: neįgaliu jaunimu, darbo neturinčiu ir nesimokančiu jaunimu, regos negalią turinčiais vaikais, specialiųjų poreikių turinčiai vaikais ir atokios kaimo vietovės jaunimu.
 • Keisti visuomenės požiūrį į socialinės atskirties jaunimo grupes;
 • Skatinti jaunimo europietiškumą,
 • Skatinti būti aktyviais, kūrybingais, atsakingais, empatiškais piliečiais.

Tiesioginė projekto tikslinė grupės: EST savanoriai ir Panevėžio miesto bei rajono jaunimas.

Netiesioginės projekto tikslinės grupės: Panevėžio miesto ir rajono organizacijos dirbančios su specialiųjų poreikių jaunimu, vietos bendruomenės.

Projekto moto:

Matyk kito akimis! Klausyk kito ausimis! Jausk kito širdimi!

(Alfred Adler)

EN

Jaunuolių dienos centras implements KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „M.E.L.O.S“ Under the Erasmus+ Programme. N° 2015-1-EL01-KA202-014154.

The project period: from 15-12- 2015 till 14-12-2017.

Partners:

Aliaga Ozel Egitim Is Uygulama Merkezi,

Turkey COPE Foundation, Ireland

Jaunuoliu dienos centras, Lithuania

THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE, Greece

M.E.L.O.S – Musical Education Light and Optical Stimuli.

The trans-national partnership aims to develop and test an innovative, needs-tailored, inclusive learning music process, based on the creation of activities among project partners and target groups, that would enable the development of a certified training course.

The project aims to create a specific methodology, usable video tutors, teaching tools and demonstration activities in order to increase the skills and abilities of both the learners and teachers/trainers through a common online platform.

The project consortium focuses on the training and education needs of the target group aiming to achieve:

 • The simultaneous enhancement and the development of cognitive, perceptual and kinetic skills through an enjoyable, creative and interactive learning experience.
 • Learning a musical instrument is addressed to everyone regardless of the degree of functionality and disability so that no one is excluded from the process of learning.
 • This implies the coexistence, rather than the separation, of people with different degrees of functionality.
 • An indirect approach of other skills and functions in social and psycho-emotional level, for example participation in a group, accountability, self-limitation, role commutation, coexistence, etc.
 • Combination of music education with pure entertainment and relaxation.

LT

Jaunuolių dienos centras įgyvendina Erasmus+ Programos KA2 Strateginių partnerysčių projektą „M.E.L.O.S“ Nr. 2015-1-EL01-KA202-014154

Projekto trukmė: nuo 2015- 12-15 iki 2017-12-14.

Partneriai:

Aliaga Ozel Egitim Is Uygulama Merkezi, Turkija

COPE Foundation Airija

Jaunuoliu dienos centras, Lietuva

THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE, Graikija

M.E.L.O.S – Muzikinis ugdymas. Šviesos ir Optinė stimuliacija.

Šiuo tarptautiniu projektu siekiama sukurti ir išbandyti inovatyvius, proto negalios asmeniui pritaikytus muzikos mokymosi metodus.

Projekto metu bus kuriama speciali OnLine platforma, skatinanti pagerinti tiek besimokančiųjų, tiek mokytojų / dėstytojų įgūdžius ir gebėjimus.

Projekto partneriai visi kartu sieks:

• pažinimo suvokimo ir kinetinių pojūčių stimuliavimo ir stiprinimo per kūrybišką, žaismingą ir interaktyvią muzikinio mokymosi patirtį;

• be sąlygiško visų įtraukimo į muzikos mokymosi procesą nepaisant negalios pobūdžio ir lygio;

• bendrystės, o ne atskirties asmenims su skirtingo pobūdžio negalia;

• netradicinio požiūrio į kitų socialinio ir psichoemocinio lygio įgūdžių lavinimą, pvz. : dalyvavimas, atskaitomybė, savęs apribojimas, bendrystė ir t.t.;

• apjungti muzikinį ugdymą su laisvalaikiu ir pramogomis.

Jaunuolių dienos centras įgyvendina Erasmus+ Programos KA2 Strateginių partnerysčių projektą PUZZLE/GALVOSŪKIS. Lengvai skaitomo teksto formų pritaikymas žmonėms su proto negalia.

Nr. 2015-1-EL01-KA204-014123

Projekto trukmė: nuo 2015-09-01 iki iki 2017 -08-31.

Partneriai:

Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), Graikija

Association For People With Learning Disabilities “Śmiałek”, Poznan, Lenkija

Jaunuoliu dienos centras, Lietuva

RIX Research & Media, University of East London, Anglija

Swedish Agency for Accessible Media – MTM, Švedija

Projekto tikslai:

 • mokytis pritaikyti naują metodą ir „versti“ tekstus, kad jie būtų suprantami žmonėms su ribotomis skaitymo galimybėmis;
 • apmokyti 4 JDC specialistus, kurie bus atsakingi „versti“ tekstus, kurie būtų suprantami žmonėms su ribotomis skaitymo galimybėmis;
 • mokyti proto negalios jaunimą skaityti „lengvai skaitomą“ tekstą;
 • sukurti e- mokymosi platformą.

Turinys. Nepaisant pasiektos pažangos vis dar yra reikšmingas atotrūkis tarp išsivysčiusios Europos ir tokių šalių, kaip Graikija, Lenkija, ir Lietuva. Minėtose šalyse proto negalios jaunimo galimybės mokytis ir dalyvauti socialiniame gyvenime yra ribotos.

Tai įtakojantys veiksniai yra:

a) kvalifikuotų pedagogų, socialinių darbuotojų ar kitų specialistų, gebančių dirbti su žmonėmis su protine negalia trūkumas;

b) mokymo metodikos ir priemonių, kurios įgalintų neįgalųjį suprasti raštinį tekstą nebuvimas;

c) visos rašytinės informacijos neatitikimas proto negalios žmonių poreikiams.

Šią problemą projekto partneriai planuoja spręsti pasidalindami projektines veiklas ir atsakomybes:

 • Švedijos vyriausybinė agentūra(MTM) ir jos ekspertai, turintys ilgametę patirtį įdiegiant „lengvai skaitomą“ metodą, siūlo praktinius mokymus ir pasidalinimą žiniomis bei patirtimi. Šis metodas palengvina teksto „išvertimą“ į lengvai skaitomą kalbą. „Išversti“ tekstai tampa lengvai suprantamais žmonėms su ribotomis skaitymo galimybėmis.
 • projekto partneris iš rytų Londono Rix tyrimų universiteto (UEL) Didžiosios Britanijos, atliks tyrimus ir poveikio skaičiavimus, susijusius su projekto tema.
 •  projekto partneriai iš Graikijos, Lietuvos ir Lenkijos praktiškai taikys metodą dirbdami su proto negalios jaunimu.

Tarptautinė komanda 12 specialistų bus specialiai mokomi MTM specialistų ir UEL specialistų, kaip taikyti naują metodą ir išnaudoti naujų technologijų potencialą taikant jas žmonėms su protine negalia.

Laukiami rezultatai:

 • Sukurta e-mokymosi platforma, kurioje bus sukelti visi dokumentai skirti proto negalios jaunimui „lengvai skaitomos“ kalbos formatu.
 •  Sukurtas e- mokymosi vadovas proto negalios jaunimui.
 • Apmokyti 4 JDC darbuotojai atlikti tekstų „vertimus“ ir pritaikymus proto negalios žmonių poreikiams.

 

PUZZLE Naujienlaiškis Nr.1

PUZZLE Naujienlaiškis Nr.2

DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ PORTFELIO PILDYMAS DIRBANT SU PROTO NEGALIOS ASMENIMIS

PROJEKTO NR. 2016-1-LT01-KA104-023080

Projekto paraišką teikė konsorciumas, kurį sudaro keturios organizacijos:

 • VšĮ Tarptautinis darbo kontaktų tinklas – projekto ir konsorciumo koordinatorius (Vilnius),
 •  „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras (Joniškis),
 • biudžetinė įstaiga Jaunimo dienos centras (Panevėžys),
 • neįgaliųjų asociacija Bendrija „Vilniaus viltis“ (Vilnius).

Konsorciumo tikslas – nuolat gerinti neįgaliesiems teikiamų paslaugų kokybę dalinantis patirtimi, diegiant inovacijas ir mokantis iš kolegų Lietuvoje ir užsienyje. Projektas skirtas konsorciumo narių personalo mobilumui. Projekte bus vykdoma viena pagrindinė veikla – stažuotė/darbo stebėjimas. Priimanti organizacija – Islandijos nevyriausybinė organizacija „Às styrktarfélag“, įkurta 1958 metais tėvų, auginančių sutrikusio intelekto vaikus, iniciatyva. Į stažuotę vyks 10 konsorciumo narių atstovų: 4 administracijos darbuotojai, 4 socialiniai darbuotojai, 1 socialinio darbuotojo padėjėjas ir darbo tarpininkas. Stažuotės trukmė – 1 savaitė (7 dienos), įskaitant kelionę.

Stažuotė vyks 2016 m. antroje pusėje pagal konsorciumo narių ir priimančios organizacijos suderintą projekto tikslus atitinkančią stažuotės programą. Kompetencijoms ir kvalifikacijai patvirtinti naudosime tik nacionalinius sertifikatus.

Laukiami trumpalaikiai poveikio rezultatai:

 • dalyviai patobulins savo bendrąsias kompetencijas, veiklos planavimo ir tobulinimo, mokymo/ugdymo proceso valdymo ir pasiekimų vertinimo kompetencijas;
 • dalyviai įgis motyvacijos dalyvauti mobilumo tarptautiniuose projektuose, gebės vertinti naujų darbo su neįgaliaisiais mokymo metodų arba būdų privalumus ir trūkumus;
 • gebės šiuolaikinius mokymo arba paslaugų teikimo metodus taikyti savo institucijų strateginės plėtros veiklose, aktyviau dalyvaus savo institucijų ir konsorciumo vardu tiek atitinkamo rajono bei šalies kitų atitinkamų institucijų darbe tobulinant Lietuvos suaugusiųjų neformaliojo švietimo sistemą.

Be to, dalyviai taps tolerantiškesni, praplės bendrakultūrines žinias, patobulins savo užsienio kalbų ir komunikabilumo įgūdžius. Laukiamas ilgalaikis poveikis – pagerės konsorciumo siūlomų paslaugų lankstumas ir kokybė, konsorciumo nariai drąsiau siūlys inovacijas savo veiklos srityje bei aktyviau dalyvaus tobulinant suaugusiųjų neformalaus švietimo sistemą.